25 iunie 2024
Chisinau

Victor Talmaci, reales în funcția de președinte al Federației „SINDICONS”

Loading
Victor Talmaci, reales în funcția de președinte al Federației „SINDICONS”
Victor Talmaci, reales în funcția de președinte al Federației „SINDICONS”
sindicate.md

Congresul VII al Federaţiei Sindi­catelor din Construcţii şi Indus­tria Materialelor de Construcţie „SINDICONS” s-a desfășurat recent la Chișinău. Delegații au analizat activitatea organelor de conduce­re ale federaţiei în perioada 2015-2020 şi au discutat despre direcţiile principale de activitate pentru anii 2020-2025.

Ordinea de zi a congresului a cuprins chestiuni cu privire la activitatea Comisiei de cenzori, alegerea preşedintelui federa­ţiei, alegerea membrilor Comitetului Exe­cutiv și ai Comisiei de cenzori, devizul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.

În funcția de președinte al Federației „SINDICONS” pentru următorul mandat de cinci ani a fost reales Victor Talmaci.

Referindu-se la activitatea federației din ultimii ani, Victor Talmaci a menționat că aceasta s-a implicat în soluționarea unui conflict de muncă. La 29 decembrie 2016, prin ordinul administrației ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău” nr. 189, s-a dispus sis­tarea activității întreprinderii pe perioada sărbătorilor de iarnă de la 2 până la 20 ia­nuarie 2017, cu întreruperea activității de muncă a tuturor salariaților pe perioada in­dicată, ordin ce nu a fost adus la cunoștința salariaților, astfel încât, prezentându-se la serviciu la 2 ianuarie 2017, salariații au constatat că nu au acces la întreprindere.

Ulterior, la 2 ianuarie 2017, ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău” a emis ordinul nr. 189a, prin care a dispus modificarea graficului de muncă al salariaţilor întreprinderii, prin re­ducerea programului de muncă, inclusiv a celor din secția în care activează, de la 5 la 4 zile lucrătoare pe săptămână, pentru pe­rioada determinată 2 ianuarie – 30 aprilie 2017, stabilirea graficului de muncă de luni până joi, cu durata zilnică de 8 ore.

La 29 martie 2017, Vladimir Cucer, sa­lariat la Fabrica de Sticlă din Chișinău, a depus cerere de chemare în judecată îm­potriva întreprinderii cu privire la anularea ordinelor. Prin încheierea din 3 octombrie 2018 a Curţii Supreme de Justiţie, recursul lui Vladimir Cucer a fost admis și, fără a prejudicia fondul cauzei, a fost dispusă ju­decarea acestuia. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a considerat necesar de a casa decizia instanței de apel și de a remite cauza la rejudecare de către aceasta din urmă. Astfel, s-a stabilit că interpreta­rea dată de prima instanţă și instanța de apel este bazată pe o apreciere insufici­entă şi arbitrară a materialului probator şi argumentelor susţinute de reclamant, fapt ce vine în contradicţie cu normele de drept procedural.

La 5 decembrie 2018, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul declarat de către Cucer Vladimir și a anulat ordinele anga­jatorului. Decizia Curții de Apel Chișinău a anulat integral ordinele angajatorului. Astfel, toți salariații care au fost vizați în ordinul menționat au putut solicita, da­torită eforturilor Federației „SINDIOCNS”, recuperarea tuturor plăților salariale, care au fost reduse urmare a efectelor ordinelor vizate.

Actualmente, în urma mai multor acțiuni din partea administrației de a constrânge salariații din cadrul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” și încălcând drepturile sindi­cale și de muncă ale salariaților, organizația sindicală primară afiliată la Federația „SINDICONS” și-a suspendat statutul până când administrația va respecta principiile parteneriatului social, dar, cel mai impor­tant, va ține cont de principiul egalității și libertății sindicale.

Potrivit lui Victor Talmaci, practica aplicării legislației naționale în domeniul protecției salariului în caz de insolvență a angajatorului a demonstrat ineficacitatea acestora, potrivit scopului propus de legiu­itor. Or, în majoritatea cazurilor de intenta­re a procedurii de insolvabilitate a unității, salariații nu-și primesc salariile cuvenite. Un alt calvar în acest sens este că acestora nu le sunt achitate nici contribuțiile de asi­gurări sociale, fapt ce influențează negativ asupra stabilirii pensiei pentru lucrătorii respectivi.

„Chiar în ramura construcțiilor există un șir de întreprinderi cu datorii imense, asu­pra cărora a fost intentată procedura de insolvabilitate. În acest context, conside­rând absolut necesară perfecționarea ca­drului legal, în vederea protejării salariilor, precum și a plăților aferente acestora, în cazul insolvenței angajatorului, Federația „SINDICONS” susține necesitatea ratifică­rii de către Parlament a Convenției OIM nr.173 „Privind protecția creanțelor în caz de insolvabilitate”, a subliniat la congres Victor Talmaci.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand