26 septembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

USM, o forjerie de cadre inteligente, indispensabile pentru societate

Loading
Dialoguri USM, o forjerie de cadre inteligente, indispensabile pentru societate
USM, o forjerie de cadre inteligente, indispensabile pentru societate
usm.md

Precum se știe, 2023 a fost declarat de către CNSM Anul organizațiilor sindicale primare. La sfârșitul lunii martie va fi lansată Campania cu genericul „Organizația primară – sursă de energie sindicală”. La Univer­sitatea de Stat din Moldova activează una din cele mai mari organizații sindicale din cadrul Federației Sindicale a Educației și Științei. Am discutat cu Efim Chilari, președintele organizației sindicale de la USM despre trecutul și prezentul instituției de învățământ, precum și despre planurile de viitor.

– Domnule Chilari, în toate colțurile Republicii Moldova activează zeci de mii de intelectuali, profesori, progra­matori care au făcut studii la USM, ei amintindu-și cu nostalgie de anii frumoși din tinerețe, de profesorii dragi. Vrem să aflăm din prima sursă, succint, date din istoria instituției de învățământ superior.

– Universitatea de Stat din Moldova (USM) este una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior de stat din țară, care îşi desfăşoară activitatea în con-diţii de autonomie universitară. USM are propriile elemente de identitate, confirma­te de comunitatea academică şi consolidate de-a lungul timpului. Instituția și-a început activitatea la 1 octombrie 1946. Actualmen­te deţine statutul de Universitate Naţională, calitate acordată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 28 septembrie 2001.

Pe parcursul celor 76 de ani de activita­te, USM s-a remarcat printr-o înaltă respon­sabilitate pentru calitatea specialiştilor pe care îi formează şi prin adaptabilitate la ri­gorile mediului social, cultural şi economic al ţării. Astfel, peste 50 de absolvenţi ai USM au devenit academicieni şi membri-corespondenţi ai diferitelor academii de şti­inţe din lume.

Astăzi, Universitatea de Stat din Moldova constituie un centru universitar educaţional, ştiinţific şi cultural care îşi desfăşoară activi­tatea academică în 11 facultăţi, structurate în 34 de departamente şi o catedră univer­sitară. Aceasta dispune de un potențial inte­lectual de circa 968 de cadre didactice și de circa 10.950 de studenţi.

– Sindicatele au pledat mereu pentru majorarea salariilor profesorilor, fi­indcă o societate are viitor doar dacă statul investește în educație. Cum sunt rezolvate problemele sociale la USM?

– Evident, într-un asemenea colectiv mare, în care activează intelectuali de marcă, o importanță deosebită revine soluționării problemelor sociale, aplicării diverselor forme de protecție socială a angajaților și studenților, misiune realizată de organizația sindicală printr-un parteneriat social cu administrația universității.

În această ordine de idei, pe parcursul anului universitar de studii 2022-2023, Co­mitetul sindical al colaboratorilor și-a con­centrat atenția asupra realizării unui șir de acțiuni privind politica de susținere socială a salariaților din cadrul facultăților și a diferi­telor subdiviziuni universitare. Temei pentru o asemenea cooperare servește Contractul Colectiv de muncă pentru anii 2021-2025 (nivel de unitate), semnat la 16 iunie 2021, prin care s-a stabilit un sistem de raporturi ce determină modalităţile de reglementare a relaţiilor din domeniul activităţii de muncă, de acordare a unor garanţii sociale și econo­mice pentru angajații USM.

usm.md

Astfel, la ședința organizației sindicale din ianuarie 2023, a fost aprobată Politica de contabilitate a Comitetului sindical al USM pentru anul 2023. Sindicatul de la Uni­versitate acordă o atenție deosebită acestui document, deoarece, fiind unul transpa­rent, oferim, prin intermediul acestuia, celor peste 1100 de membri de sindicat de la USM informaţii obiective privind situaţia finan­ciară a organizației sindicale, repartizarea rațională a mijloacelor financiare. Ne stră­duim ca acest fapt să aibă un caracter obli­gatoriu, deoarece, în principiu, sindicatul nu are „banii săi”. Mijloacele financiare care se acumulează în contul sindicatului sunt banii celor   care cotizează în favoarea sindicatului și, evident, ar urma să se întoarcă, sub diver­se forme, în folosul membrilor acestuia.

– În perioada pandemiei de Covid-19, mulți profesori au suferit, ei făcând parte dintr-o pătură extrem de vul­nerabilă, datorită specificului muncii desfășurate…

– Nu cred că voi spune o mare noutate, dar e știut faptul că cele mai frecvente solici­tări ale membrilor de sindicat vizează ajuto­rul material legat de investigațiile medicale, pentru tratament sanatorial, pentru tratarea infecțiilor de Covid-19 etc. De aceea, Co­mitetul sindical de la USM a stabilit proce­duri unice pentru toți membrii de sindicat, indiferent de stagiul de membru în cadrul organizației sindicale a USM. Totodată, poli­tica de contabilitate a Comitetului sindical de la USM pentru anul 2023 prevede procura­rea, din propriile mijloace sindicale, a 20-25 bilete de tratament sanatorial. În aceste sco­puri, anual, semnăm contracte de colaborare cu stațiunile balneare „Codru” din Călărași (Hârjauca), „Nufărul Alb” din Cahul, „Bucu­ria–Sind” din Vadul lui Vodă, „Struguraș” din Dubăsari, „Nistru” din Camenca. Se oferă și compensație angajaților, membri de sin­dicat, în mărime de 30% din costul integral al biletelor de odihnă pentru copiii aces­tora la taberele de vară din țară. În scopul susținerii tinerilor specialiști, membri de sindicat, se oferă un ajutor material de 500 de lei cu ocazia căsătoriei. Trebuie remarcat faptul că, doar pe parcursul anului de studii 2021-2022, angajaților USM li s-a acordat ajutor material la solicitarea personală a acestora (tratament, investigații etc.) în va­loare totală de 86.250 de lei.

– Cum se împacă la USM activitatea științifică, culturală cu sportul, cu mo­dul de viață sănătos?

– Ținând cont de specificul instituției, din sursele proprii se oferă mijloace finan­ciare pentru activități științifice și cultural-sportive. Bunăoară, pentru organizarea unei conferințe științifice naționale se oferă 500 de lei, iar pentru organizarea unei conferințe științifice internaționale – 1000-1500 de lei. Susținerea tezei de doctor sau obținerea ti­tlului de conferențiar universitar este stimu­lată cu un ajutor material echivalent cu 500 de lei, iar pentru susținerea tezei de doctor habilitat sau obținerea titlului de profesor universitar – cu 1000 de lei. Desigur, nu sunt sume mari, toată lumea înțelege situația economică în care se află întreaga societate, dar e un gest mai mult simbolic, de susținere și încurajare.

Anual, Comitetul sindical susține organi­zarea manifestărilor legate de Ziua Științei (10 noiembrie), zilele profesionale și zilele facultăților (500-1000 de lei). Destul de afec­tuos sunt primite diplomele și ajutorul ma­terial oferite de către Comitetul sindical cu prilejul aniversărilor membrilor de sindicat, ajutoarele oferite veteranilor USM și persoa­nelor de vârsta a treia. Tradiționale rămân a fi și ajutoarele materiale sau cadourile oferite cu prilejul Zilei de 8 martie, sărbătorilor de iarnă, Zilei Internaționale a copiilor – 1 iunie.

În parteneriat cu Administrația USM, Co­mitetul sindical cofinanțează activitatea ta­berei de vară pentru copiii angajaților, orga­nizată în comun cu Biserica Universității de Stat din Moldova ,,Întâmpinarea Domnului”. De altfel, colaborarea cu Biserica universitară se realizează în temeiul acordului de parte­neriat încheiat la 14 decembrie 2021 între Comitetul sindical și Parohia Bisericii. Acordul exprimă disponibilitatea și dorința parților de a coopera, în cadrul dialogului social, pe principii de egalitate şi responsabilitate reci­procă, în scopul coordonării acţiunilor de in­teres public, și anume: susținerea angajaților USM, membri de sindicat, prin organizarea activităților tematice și de binefacere, încura­jarea materială şi spirituală a familiilor social vulnerabile.

Alt domeniu important, susținut de sin­dicate, include activitățile cultural-sporti­ve. Pentru organizarea Jocurilor sportive în cadrul USM, Comitetul sindical a elaborat „Regulamentul privind organizarea Jocurilor sportive universitare ale cadrelor didactice de la USM”, aprobat de Senatul USM la 25 iunie 2021. Este susținută și participarea cu cofinanțare la desfășurarea unor manifestări și sărbători la nivel de USM: Ziua Portului Po­pular, Gala Performanțelor etc., devenite deja tradiționale.

Eficiența acestor acțiuni contribuie la cre­area și menținerea unei ambianțe prielnice în instituție, dar, concomitent, asigură, în ansamblu, și păstrarea unei bune imagini a organizațiilor sindicale.

– Fuzionarea sau mai bine zis absorbția institutelor de cercetări științifice de la AȘM de către USM a generat discuții aprinse în mediul academic. Cum comentați acest fapt?

– Institutele de cercetare au fuzionat cu Universitatea de Stat din Moldova con­form Hotărârii de Guvern nr. 485/2022. Administrația USM, personal rectorul Igor Șarov au depus și depun în continuare efor­turi considerabile pentru realizarea acestei decizii. Trebuie menționat faptul că rectorul USM, Igor Șarov, este foarte deschis spre dia­log și colaborare cu sindicatele. În acest pro­ces se ține cont de potențialul instituțional și de cercetare a institutelor de cercetare și de faptul că reușita realizării acestei reorgani­zări prin absorbție a Institutelor de Cercetare de către USM constă în stabilirea, în noile condiții de activitate, a unei colaborări efici­ente și a unui dialog deschis și transparent.

Se lucrează și la chestiuni privind asigu­rarea unei conlucrări constructive a Sindi­catului USM și Sindicatului „Știința”, în par­teneriat cu administrația USM și sub egida Federației Sindicale a Educației și Științei, privind protecția drepturilor salariale și de muncă ale membrilor de sindicat, precum și contribuirii eficiente a sindicatelor la realiza­rea Strategiei de dezvoltare a Universităţii de Stat din Moldova (2021-2026).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand