19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Universitatea de stat din Moldova – la 67 de ani: realizări, orientări, perspective

Loading
Social Universitatea de stat din Moldova – la 67 de ani: realizări, orientări, perspective
usm

Foto: usm.md

Universitatea de Stat din Moldova a fost fondată la 1 octombrie 1946 şi împlineşte, în acest an, onorabila vârstă de 67 de ani. În această perioadă de timp, Universitatea de Stat din Moldova (USM) a obţi­nut realizări didactico-ştiinţifice care demonstrează în mod convin­gător că a devenit un factor determinant în domeniul pregătirii spe­cialiştilor de înaltă calificare. Însăşi fondarea Universităţii de Stat a constituit o nouă etapă în dezvoltarea şi desăvârşirea educaţiei naţi­onale, a învăţământului universitar, reprezentând un model pentru întregul proces educaţional din ţară. Concepţia generală universi­tară este orientată spre instruire-cercetare şi bazată pe schimbarea de mentalitate, pe managementul european modern, pe susţinerea şi promovarea performanţelor academice şi ştiinţifice.

 

În prezent USM posedă un potenţial in­telectual de cea mai înaltă calitate, având o strălucită imagine internaţională de universitate clasică, dispune de contracte de colaborare didactico-ştiinţifică cu 128 universităţi şi centre ştiinţifice din lume. La rândul său şi comitetul sindical al an­gajaţilor a stabilit legături de colaborare cu organizaţii sindicale a unor universi­tăţi din România, Rusia, Ucraina. Dacă la 1 octombrie 1946 la USM activau doar 35 de cadre ştiinţifico-didactice, trei profesori universitari, doi doctori habilitaţi, nouă conferenţiari, opt doctori în ştiinţe, zece lectori superiori şi 13 asistenţi, în prezent la USM muncesc cu abnegaţie 1049 cadre profesoral-didactice, nouă academicieni, 81 doctori habilitaţi-profesori universi­tari, 403 doctori în ştiinţe-conferenţiari universitari, circa 15 mii de studenţi şi masteranzi, 334 doctoranzi.

Rectoratul în frunte cu profesorul uni­versitar Gheorghe Ciocanu care este un rector reformator şi inovator, promovea­ză o concepţie avansată şi performantă în domeniul modernizării standardelor uni­versitare de factură europeană (fiind foar­te receptiv la doleanţele comitetului sin­dical). Este realizată orientarea strategică conform căreia învăţământul în general, iar cel universitar în special, constituie te­melia progresului social-economic şi spi­ritual la toate etapele dezvoltării societăţii. Învăţământul este o prioritate naţională, iar secolul XXI este secolul cunoaşterii, al informatizării, al transferului inovaţional, al conexiunii cu piaţa muncii.

 

g_social

La USM s-a stabilit parteneriatul rectorat-sindicat care funcţionează în mod constructiv

 

În contextul acestor performanţe, la USM s-a stabilit parteneriatul rectorat-sindicat care funcţionează în mod con­structiv, durabil şi de perspectivă. Anume datorită parteneriatului constructiv şi eficient rectorat-sindicate s-a reuşit ca la sfârşitul anului academic toate cadrele di­dactice să beneficieze de un ajutor mate­rial de 2000 lei, angajaţii auxiliari – 1200 lei. Comitetul sindical, datorită acestui parteneriat constructiv şi durabil acordă ajutoare materiale la solicitare.

Grație eforturilor depuse de domnul rector a fost stabilit un salariu echitabil pentru tot corpul profesoral-didactic, de­sigur conform gradului ştiinţific, vechi­mii în muncă şi legislaţiei în vigoare. De asemenea a fost creat „Fondul de perfor­manţă” şi introdusă „Gradaţia de merit” în activitatea didactico-ştiinţifică. Conform acesteia personalul didactico-ştiinţific ti­tular care a obţinut performanţe deosebite în instruire şi educaţie, în inovarea didac­tică, în cercetarea ştiinţifică cu implicarea activă în viaţa comunităţii universitare beneficiază de gradaţia de merit acordată prin concurs. Această gradaţie de merit se acordă la 15% din numărul posturilor didactice şi este prevăzută pe o perioadă de doi ani: I categorie – 1500 lei lunar, ca­tegoria a II-a – 1300 lei lunar, categoria a III-a – 1000 lei lunar.

Conform Contractului colectiv de mun­că al USM – (cap. VI, p. 10), pentru sti­mularea activităţii conducătorului de doc­torat (titulari ai USM) şi a doctoranzilor (colaboratori ai USM), se acorda premii băneşti, cu începere de la 1 ianuarie 2011, în cazul susţinerii tezelor de doctorat în termene rezonabile.

 

Salarizarea şi statutul profesional al cadrului didactic.

 

 

Salariile univer­sitarilor nicidecum nu corespund muncii depuse şi cerinţelor reale. Sunt necesare salarii decente. Noi am aderat la procesul Bologna, la standardele europene, însă re­munerarea reală este neglijată. Trebuie să depăşim starea de standarde europene şi „salarii moldovene”, să modificăm statutul socio-profesional al cadrului didactic, să sporim prestigiul diplomei universitare.

 

Tratament sanatorial.

 

Din luna mai 2009 şi până în prezent noi suntem asiguraţi cu bilete sanatoriale de numai 15-20%. Cu alte cuvinte cele mai simple calcule demonstrează că marea majoritate a angajaţilor nu vor avea posibilitatea să beneficieze de bilete sanatoriale. La USM activează circa 2300 de angajaţi, membri de sindicat. În 2012 noi am primit zece bi­lete sanatoriale, iar în 2013 – 12 bilete. În această situaţie complicată comitetul sin­dical al angajaţilor USM a luat decizia de a acorda ajutor material angajaţilor pentru tratament din propriile resurse (angaja­ţii care au nevoie de tratament şi se află la evidenţa sanatorială) – în proporţie de 2700-3000 lei – 50-60% din costul bile­tului sanatorial. Anual acordăm aseme­nea ajutoare materiale la 40-45 angajaţi. În realizarea acestui scop am încheiat contracte de colaborare cu două sanato­rii din R. Moldova, iar pentru anul 2014 deja am încheiat contract de colaborare cu complexul sanatorial Sovata (România). Sperăm, că şi Consiliului General al Sin­dicatului Educaţiei şi Ştiinţei examinează această problemă şi va găsi posibilităţi suplimentare de a acorda ajutor material membrilor de sindicat pentru tratamen­tul sanatorial. Sunt convins că membrii de sindicat vor aprecia foarte pozitiv acest fapt şi toţi vor înţelege că CG al SEŞapără cu adevărat interesele social-economice ale angajaţilor chiar şi în aceste condiţii complicate. Resurse suplimentare pentru tratament sanatorial am putea obţine de la achitarea cotizaţiilor sindicale de către cumularzi. Menţionăm că în instituţiile de învăţământ superior activează un anumit contingent de cumularzi, care nu achită cotizaţiile sindicale. Deşi s-a discutat mult acest subiect, problema însă rămâne ne­rezolvată.

 

Asigurarea cu pensii a angajaţilor, membri de sindicat.

 

Este ştiut faptul că pensiile multor bugetari sunt sub orice ni­vel (800-1200 lei). Cu asemenea pensii oa­menii pur şi simplu există. De aceea mulţi pensionari sunt nevoiţi să mai activeze şi după pensionare. Şi deşi pensia stabilită nu se mai schimbă, ei continuă să achite „contribuţiile individuale de asigurări so­ciale de stat” care sunt destul de impună­toare în raport cu pensia. Propunem ca or­ganele sindicale respective să întreprindă măsuri concrete pentru a exclude plăţile respective pentru pensionari. E necesară o reformare a sistemului de pensionare, sta­bilirea unui mod unic de calculare a pen­siei şi a unei vârste unice de pensionare pentru toate categoriile de cetăţeni.

Remunerarea pentru gradul ştiinţific de doctor şi doctor habilitat este de 300 lei şi 700 lei. De fapt aceasta e o remunerare simbolică. Câtă muncă şi cât timp depune un pedagog, un cadru didactic, un docto­rand sau un competitor pentru a elabora o lucrare ştiinţifică, nemaivorbind de mo­nografii, manuale, lucrări metodice, note de curs etc. Ar fi logic şi firesc ca remune­rarea pentru gradul ştiinţific de doctor şi doctor habilitat şi fie cel puţin dublată.

 

Studii de masterat.

 

Considerăm că absolvenţii masteratului ar trebui să dis­pună de un statut privilegiat la angajare şi de un supliment la salariu în raport cu licenţiaţii, precum şi în raport cu cerinţele pieţei muncii. Un asemenea statut ar con­stitui un stimulent necesar în prosperarea masteratului şi respectiv în aprofundarea nivelului de cunoştinţe al specialiştilor în materie didactică profesionistă. În conse­cinţă ar câştiga masteranzii, universitatea şi întreaga societate.

 

Dumitru Căldare,

 preşedintele comitetului sindical al salariaţilor USM,

doctor habilitat în filosofie

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand