2 iulie 2022
Chisinau
Varia

Universitatea de Stat din Moldova: 72 de ani de ascensiune

Loading
Varia Universitatea de Stat din Moldova: 72 de ani de ascensiune
Universitatea de Stat din Moldova: 72 de ani de ascensiune
mamaplus.md

La 1 octombrie 2018, Universita­tea de Stat din Moldova a împlinit 72 ani de la fondare. În acești ani, USM a demonstrat că este o instituție prestigioasă de talie europeană, constituind un factor determinant în domeniul spiritual, didactico-științific și instructiv-educațional din Moldova în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, fiind un model pentru întregul proces educațional din țară.

În această perioadă, în cadrul USM au fost pregătiți circa 120 de mii de specialiști pentru economia națională. În anul de studii 2017-2018, corpul științifico-didactic constituia 849 de cadre didactice, dintre care 422 dețin grade și titluri didactico-științifice, inclusiv 9 academicieni, 75 de doctori habilitați, profe­sori universitari, iar contingentul de studenți era de 11352. La USM a fost promovată în permanență strategia schimbării, aceasta de­venind o dominantă în mentalitate, în atitu­dine, în management, fiind centrată pe forța potențialului intelectual, pe valorificarea ex-celenței și a performanței. Potențialul inte­lectual a fost orientat spre obiective concrete și realiste, scopul cărora a fost de a accelera și optimiza procesul instructiv-educațional și cercetarea științifică.

Rectoratul susține inovația în cercetare și instruire, practicile educaționale avansate, standardele europene, dezvoltând relațiile științifice cu multe universități din lume, promovând astfel imaginea USM pe arena internațională.

Drept rezultat, USM a obținut o recunoaștere internațională în toate domeniile de activitate mai mulți ani la rând, fiind prima universitate din R. Moldova.

În topul celor mai bune universități din Moldova, ediția vara 2018, USM se află din nou în fruntea clasamentului. Astfel, conform ultimului raport publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics), un top care anali­zează peste 24 de mii de universități din lume, inclusiv 26 de universități din R. Moldova, USM este lider printre universitățile din țară.

 

Locul USM în topul universităților

Potrivit raportului Webometrics, USM se situează pe primul loc în R. Moldova, pe locul 234 în Europa Centrală și de Est, pe locul 1048 în Europa și pe locul 3287 în lume. USM este urmată de Universitatea Tehnică din  Moldova (locul 3458 în lume) și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (locul 7171 în lume).

Aceste rezultate remarcabile au fost ob-ținute datorită faptului că rectoratul USM, în frunte cu redutabilul profesor universitar Gheorghe Ciocanu, rector cu o deosebită inteligență de savant și vocație de manager înnăscut, cu prorectorii, profesorii universi­tari Otilia Dandara și Florentin Paladi, conf. universitar Angela Niculiță, care posedă un profesionalism european deosebit, conduc cu  înțelepciune „Nava – amiral”, cum a fost numită pe vremuri USM, călăuzindu-se cu fer­mitate de obiectivele majore, de strategiile și abordările novatoare: Asigurarea creativității și a calității în educație; Excelența în cerce-tare; Competitivitate academică la nivel na-țional și internațional; Responsabilitate și ma­nagement participativ.

usm.md

În calitatea sa de universitate de tip clasic de nivel european, USM  și corpul didactico-științific contribuie în mod substanțial și pro­fund original la elaborarea și promovarea politicilor metodologice avansate în dome­niul învățământului superior. Anume datorită potențialului intelectual și experienței avansa­te profesorii de la USM participă în echipele de lucru și în comisiile specializate ale Ministe­rului Educației, Culturii și Cercetării pentru ela­borarea unor documente normativ-regulatorii și a suportului metodologic necesar pentru or­ganizarea și funcționarea învățământului uni­versitar. În așa mod a fost elaborat ,,Nomen­clatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior”, precum și Cadrul Național al Calificărilor (CNC) etc.. Ca­drele didactice de la USM sunt responsabile de elaborarea a 32 de domenii de formare profesională. În context, rectorul USM Gheor­ghe Ciocanu, consideră că doar educația prin muncă, respectul pentru patrimoniul național și internațional și față de semeni poate educa Omul de valoare. Cadrele didactice au vocație și potențial de a se mobiliza, contribuind la re­modelarea în bine a societății, astfel asigurân­du-i un viitor prosper.

 

Calitatea instruirii, evaluată de instituții internaționale

Drept rezultat, în urma eforturilor depuse, comunitatea științifico-academică a USM a beneficiat de aprecieri internaționale pozitive. Astfel, evaluările și acreditările internaționale au confirmat pe deplin calitatea înaltă a potențialului științifico-didactic al USM. Facul­tatea de Drept a fost evaluată și acreditată de către Agenția de Evaluare  ARACIS (România); Facultatea de  Istorie, precum și specialitatea „Finanțe și Bănci” din cadrul Facultății Științe Economice, au fost evaluate și acreditate de către Agenția de Evaluare AQAS (Germania), iar specialitatea „Contabilitate” din cadrul Facultății de Științe Economice a fost evaluată și acreditată de către Agenția Internațională de Evaluare a Auditorilor ACCA.

În mod deosebit accentuăm faptul con­cludent că în cei 72 de ani de activitate didactico-științifică prodigioasă USM s-a afir­mat pe deplin atât ca instituție educațională europeană, cât și ca un Centru Științific poli­valent de o mare valoare și perspectivă, având o strălucită imagine științifică internațională, colaborând fructuos cu 130 de universități și centre științifice din lume. Savanții USM sunt implicați în mai mult de 100 de acorduri de colaborare cu 30 de țări ale lumii, printre care  România, Rusia, SUA, Germania, Canada, Fin­landa, Ucraina, Italia, Spania, Israel, Polonia etc.

Accentuăm că, în anul de studiu 2017-2018, corpul didactico-științific al USM a elaborat și a publicat 45 de monografii, 82 de manua­le şi materiale metodice, 897 de rezumate la conferinţe, 482 de articole în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 439 de alte publi­caţii.

Totodată, colaboratorii științifici ai USM au înregistrat în aceeași perioadă 14 brevete şi certificate de autor, au obținut 41 de distincţii la expoziţii şi saloane, au participat/organizat 897/68 de manifestări ştiinţifice (la nivel naţi­onal şi internaţional), dintre care 371/9 au fost internaţionale, 289/10 cu participare internaţi­onală și 237/49 – naţionale.

 

Parteneriate de succes

Dimensiunea internaționalizării este axată pe parteneriate de succes și pe diverse proiecte în cadrul mai multor programe  de cooperare, cum ar fi Erasmus Mundus,Tempus, Erasmus + Black Sea Basin Joint Operational Programme, CEEPUS, precum și diverse proiecte susținute de AUF. Din anul 2008, funcționează centrul de suport „Fără Bariere” pentru studenții cu dizabilități de vedere. În ultimii ani, la USM capătă amploare implementarea proiectelor de cooperare internațională privind mobilita­tea academică. În acest context, accentuăm că mobilitățile academice atât ale studenților, cât și ale cadrelor didactico-științifice, sunt reali­zate în diverse programe.

usm.md

Drept exemplu concludent sunt rezultatele selecției proiectelor Erasmus + acțiunea cheie pentru anul universitar 2016-2017, conform cărora USM a obținut finanțare pentru 19 pro­iecte de mobilități la instituții de învățământ din Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România, Slovacia și Turcia. USM își desfășoară activitățile de cercetare, inovare și transfer de tehnologii pe 10 profiluri.

Menționăm de asemenea și realizările în domeniul cercetării și inovării obținute con­form Strategiei de cercetare și inovare la USM pentru perioada 2015-2020. Strategia respectivă are la temelie trei piloni funda­mentali: Educație–Cercetare–Inovare, care ne-cesită eficientizarea personalului științific, a potențialului logistic, a infrastructurii  de cer­cetare și inovare. Drept rezultat, sunt create condiții optime pentru promovarea imaginii USM prin intermediul cercetării și inovării.

Remarcăm și faptul că în școlile doctorale sunt pregătiți specialiști la 104 specialități și 212 cadre științifico-didactice sunt abilitate cu dreptul de coordonator științific.

În scopul stimulării activității științifice, conducătorii de doctorat (titulari ai USM) și doctoranzii (colaboratori ai USM) benefici­ază de premii bănești pentru prezentarea și susținerea la timp a tezelor de doctorat.

 

Performanță și excelență

Rectoratul și comitetul sindical susțin re­alizarea în fapt a performanței și excelenței muncii prin dezvoltarea și consolidarea ofertei educaționale. Aceasta presupune abordarea cercetării științifice ca prioritate în activita­tea salariaților în cadrul sistemului Educație–Cercetare–Inovare și al conceptului Strategiei de integrare în circuitul academic al valorilor europene și mondiale. Drept exemplu eloc­vent este și Reuniunea anuală a Consorțiului Universităților din Republica Moldova–Ro­mânia–Ucraina, care a fost constituită în anul 2011, având ca scop dezvoltarea colaborării în domeniile științific și didactic între cele șase universități: USM, Universitatea „A. Russo” din Bălți, Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Referitor la soluționarea problemelor so­ciale, ale sănătății și securității în muncă, re­marcăm că în noul contract colectiv de muncă pentru anii 2017-2020 sunt expuse principale­le aspecte la acest capitol.

În vederea desăvârșirii acestui proces, rec­toratul, de comun acord cu comitetul sindical, elaborează criterii de stimulare și remunerare a salariaților în baza performanțelor academi­ce și profesionale. Chiar și în condițiile soci­al-economice complicate de astăzi, rectoratul acordă, conform deciziilor senatului, ajutoare materiale în limita posibilităților financiare. De ex., la sfârșitul anului de studiu, cadrele di­dactice beneficiază de un suport financiar de 2300 de lei, iar angajații auxiliari – de 1200 de lei. Începând cu 1 septembrie 2018, angajații USM beneficiază de o majorare salarială de 8% din partea rectoratului. Sunt acordate aju­toare materiale și la anumite evenimente și sărbători.

La rândul său, și comitetul sindical contri­buie substanțial la organizarea tratamentului sanatorial, achitând 60% din costul biletelor (25-30 de bilete de tratament pe an) și la orga­nizarea conferințelor științifice, acordarea de ajutoare materiale tinerilor doctori în științe, precum și a altor tipuri de susținere, expuse în Contractul colectiv de muncă. În general, menționăm că Universitatea de Stat din Mol­dova, în condițiile social-economice și demo­grafice complicate de astăzi, pășește cu fer­mitate spre noi orizonturi europene, depune toate eforturile, utilizează la maxim potențialul didactico-științific orientat spre autorealizare și consolidare.

 

Dumitru CĂLDARE,

președintele comitetului sindical al salariaților de la USM,

dr. habilitat în filozofie

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor