25 iunie 2024
Chisinau
Social

Uniunea Europeană și noi orizonturi: EUROSFAT a făcut o analiză a pieței muncii

Loading
Social Uniunea Europeană și noi orizonturi: EUROSFAT a făcut o analiză a pieței muncii
Uniunea Europeană și noi orizonturi: EUROSFAT a făcut o analiză a pieței muncii
sindicate.md

Pe 28 noiembrie 2023, pentru prima dată în Republica Moldova, a avut loc Forumul EUROSFAT cu genericul „Uniunea Europeană și noi orizon­turi”. Această întrunire a fost organizată de organizația neguverna­mentală Centrul de Expertiză Europeană „Europuls” din România, find dedicată integrării Republicii Moldova în UE. Obiectivul întrunirii a fost consolidarea unui spațiu public european în țara noastră, fiind organi­zate dezbateri, sesiuni de workshop și conferințe de nivel înalt.

Participanții la eveniment s-au referit la progresul înregistrat de Republica Mol­dova, la peste un an de la primirea statu­tului de țară-candidat pentru aderarea la UE, nivelul de îndeplinire a celor nouă re­comandări ale Comisiei Europene, perspec­tivele deschiderii negocierilor de aderare, cooperarea regională cu statele membre în perspectiva aderării Republicii Moldova la UE etc.

Din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) la aceas­tă întrunire a fost prezent Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM. Dumnealui a parti­cipat la al patrulea panel de discuții din ca­drul forumului, la tematica „Noile generații din Republica Moldova: brain drain sau brain gain?”. În cadrul acestui panel subiec­tele cheie pentru discuție au fost: Viitorul muncii și politici sociale; Crearea agenției Erasmus+ în Moldova; Combaterea feno­menului brain drain; Educație de calitate și formare de competențe; Parteneriate intergeneraționale și intersectoriale.

În alocuțiunea sa, Sergiu Sainciuc a abor­dat mai multe subiecte vizând situația pe  piața forței de muncă și, nemijlocit, viziunea sindicatelor pentru depășirea problemelor existente.

Precum a menționat domnia sa, calita­tea forței de muncă creează dezechilibre pe piața muncii. Se discută despre necores­punderea cererii și ofertei pe piața muncii, deficitul de forță de muncă ș. a. Totodată, este foarte redusă rata de ocupare – doar circa 40 la sută din cetățenii apți de muncă sunt ocupați în economia țării.

În același timp, numărul populației in­active este de peste 1 mln. 120 de mii de persoane. Din acest număr, circa 400 de mii sunt apți de muncă și urmează a fi motivați să se integreze pe piața muncii. În această categorie de populație, cea mai mare pon­dere o au tinerii NEET, care variază între 25-30%.

De asemenea, continuă să fie o proble­mă majoră ocuparea informală. Ponderea persoanelor care au un loc de muncă in­formal ajunge până la 30 la sută din totalul persoanelor ocupate.

Circa 63,5% dintre șomerii înregistrați nu dețin o calificare profesională și au doar un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal.

Se menține motivarea inadecvată a salariaților – circa 33% dintre salariați în anul 2022 aveau salariul sub 5000 de lei.

Continuă tendințele de migrație a populației – tinerii sunt tot mai predispuși să meargă la studii și, ulterior, la muncă peste hotare.

Sindicatele consideră că trebuie să exis­te o abordare complexă a importului forței de muncă din străinătate. Trebuie să ținem cont de impactul liberalizării importului forței de muncă asupra sistemului de să­nătate, sistemului educațional, abordarea culturală etc.

Totodată, un element esențial în pregăti­rea cadrelor la cerințele pieței muncii îl joa­că sistemul educațional. Astfel, curriculele de învățare trebuie permanent racordate la schimbările tehnologice și la cerințele an­gajatorilor.

Sergiu Sainciuc a menționat că la etapa actuală este primordială asigurarea unor garanții mai înalte pentru veniturile salari­ale, fapt ce ar asigura o mai bună motivare a muncii. Este de notat faptul că sindica-tele au putut obține majorarea salariului minim începând cu ianuarie anul 2024 până la 5000 de lei.

Pe lângă evenimentul de la Chișinău, forumuri EUROSFAT 2023 s-au mai desfășurat în perioada 27-30 noiembrie și în orașele Ungheni, Ceadâr-Lunga și Bălți.

 

Sergiu IURCU,
consilier superior 
în Departamentul protecție social-economică al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand