8 august 2022
Chisinau
Dialoguri

Un savant notoriu care contribuie la soluționarea problemelor ecologice prin terapia plantelor

Loading
Dialoguri Un savant notoriu care contribuie la soluționarea problemelor ecologice prin terapia plantelor
Un savant notoriu care contribuie la soluționarea problemelor ecologice prin terapia plantelor

volosciuc

 

Interviu cu Leonid Voloșciuc, dr. hab. în științe biologice, profesor universitar, șeful Laboratorului fitopatologie și biotehnologie de la AȘM

 

– Au demarat alegerile în Acade­mia de Științe. Care este semnificația acestui eveniment, domnule profesor Voloșciuc?

 

– Pe fundalul eternei tranziții spre eco­nomia de piață și al atacurilor verbale ve­hemente într-un deșert de idei, consider că stavila acestor tendinţe păgubitoare poate fi asigurată doar de oameni competenţi, ener­gici şi de adevăraţi patrioţi ai neamului. O speranță evidentă în devenirea și activitatea fructuoasă a reprezentanților celui mai înalt for științific național este manifestată prin alegerea membrilor Academiei de Științe a Moldovei, inclusiv a celor care combat, prin activitatea lor ştiinţifică îndelungată, feno­menul „găurilor negre” prin care se pierde producţia agricolă a Moldovei. Mă bucur că speranțele în stăvilirea acestora au fost for­tificate de decizia Secției științelor naturii și exacte a AȘM privind admiterea mea la con­cursul de alegere în funcția vacantă de mem­bru corespondent al AŞM.

 

– Aria preocupărilor științifice ale dvs. este una relativ nouă, de unde vine această pasiune și care este drumul parcurs?

 

– M-am născut la 2 noiembrie 1952 în­tr-o localitate din părțile Străşenilor, intr-o familie de ţărani, care din fragedă copilărie mi-au altoit dragostea faţă de natură şi sim­ţul deosebit orientat spre protecţia ei. După absolvirea cu menţiune a Facultății de Bio­logie şi Pedologie a USM, am făcut docto­rantura la AŞM, apoi, în cadrul activităților științifice și în calitate de lector la USM, am înregistrat rezultate remarcabile înalt apre­ciate de comunitatea științifică națională și internațională.

Din anul 1986, mi-am consacrat activita­tea 

ştiinţifică cercetărilor teoretice şi practi­ce, studiului şi utilizării resurselor naturale în scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor cu mijloace biologice, alterna­tive celor chimice, care se realizau în cadrul Institutului unional de cercetări ştiinţifice din domeniul metodelor biologice de protecţie a plantelor. Anume în această perioadă am cre­at un colectiv de specialişti de înaltă calificare in domeniul protecţiei biologice a plantelor şi m-am manifestat  ca promotor energic al diferitor iniţiative în domeniul profesat şi ca luptător pentru idealurile naţionale.

 

– Care este contribuţia ştiinţifică perso­nală la dezvoltarea cercetărilor în do­meniul ştiinţelor biologice și agricole?

 

– În baza elaborării bazelor teoretice de constituire a sistemelor de protecţie inte­grată a plantelor, au fost propuse principiile fundamentale şi tehnologiile de aplicare a preparatelor biologice în combaterea princi­palelor organisme dăunătoare culturilor agri­cole. În comun cu colectivul laboratorului, au fost elaborate, omologate şi înregistrate în Registrul de Stat 16 preparate biologice des­tinate protecţiei diferitor culturi agricole.

 

– Savanții fac mereu schimb de experiență. Am vrea să aflăm cu ce ați participat la diverse foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale?

 

– Am participat la numeroase conferințe, la care am prezentat 36 de rapoarte în plen la lucrările diferitor foruri științifice naţiona­le şi internaţionale. Mă bucur că mi s-a în­credinţat organizarea, în baza institutului la care activez, a mai multor foruri ştiinţifice internaţionale, fiind preşedinte al consiliului de coordonare. În repetate rânduri am acti­vat în calitate de copreşedinte şi membru al comitetelor de organizare a mai multor con­ferinţe internaţionale din Poznan, Chişinău, Moscova, Iaşi, Kiev, Odesa, Minsk, preşedinte al Consiliului de organizare a Simpozionului internaţional „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective”.

Rezultatele ştiinţifice sunt apreciate la jus­ta valoare, lucru pe care îl denotă obținerea prin concurs a 12  proiecte ştiinţifice inter­naţionale şi naţionale, realizate în comun cu savanţi din Romania, SUA, Franţa, Germa­nia. Realizările înregistrate au fost distinse cu trei medalii de aur, una de argint și două de bronz, precum și cu mai multe diplome de mențiune la diverse expoziții naționale și internaționale.

 

– Știm că pe parcursul activității științifice ați reușit să publicați mai multe lucrări de valoare. Care sunt cele mai importante lucrări ştiinţifice și activități realizate?

 

– Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate in 390 de lucrări ştiinţifice în reviste şi culegeri prestigioase din ţară şi din străi­nătate, printre care opt monografii, un ma­nual, două patente și 14 brevete de invenţii. În semn de recunoaştere pot servi: Premiul Național, Premiul AŞM, Titlul onorific „Om Emerit al Republicii Moldova”,  Medalia ju­biliară  „70 de ani ai AȘM”, Distincția AȘM „Meritul Academic”, Medalia „Dimitrie Can­temir”, Medalia jubiliară „60 de ani ai AȘM”, Medalia „Dmitri Verderevski”. În plus, am fost invitat la diferite foruri internaţionale, am obținut granturi naţionale și internaţi­onale, am participat la realizarea diferitelor proiecte bilaterale, am participat, în calitate de moderator, la multe foruri ştiinţifice in­ternaţionale şi naționale, la evaluarea, în ca­litate de preşedinte şi membru al consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi ca referent al tezelor de doctor şi doctor habilitat, mem­bru al consiliilor redacţionale ale revistelor „Защита растений”, „Știința Agricolă”, „Me­diul Ambiant”, „Noosfera”, Revista biologică a Universității din Bacău (România), Studia Uni­versitatis Moldaviae   și „Информационный Бюллетень” (Moscova).

Rezultatele cercetărilor fundamentale sunt pe larg utilizate în procesul de elaborare a procedeelor şi biotehnologiilor de produ­cere şi aplicare a mijloacelor microbiologice de protecţie a plantelor. Din gama larga de tulpini de diferite microorganisme utile, au fost elaborate şi omologate pentru comba­terea diferitor organisme dăunătoare o serie de preparate virale, bacteriene şi micotice. Producătorii agricoli cunosc şi aplică aceste preparate, printre care şi branduri recunos­cute (Rizoplan, Trihodermin, Virin-ABB-3, Paurin), fără utilizarea cărora este imposibilă nu numai obţinerea produselor agroalimen­tare ecologice, dar şi promovarea agriculturii durabile.

 

– Activitatea științifică prodigioasă poate fi desfășurată doar prin conlucra­re, la care participă întregi colective de creație. Dispuneți de o şcoală ştiinţifică distinctă?

 

– Sunt conducător științific a 14 docto­ranzi, dintre care trei persoane au susţinut teza de doctor, două – teza de doctor habi­litat, 28 de licențiați, șase masteranzi, actu­almente sunt conducător al unui doctorand, iar patru persoane se află la faza de finalizare a tezelor de doctor în științe.

 

– Ce ne puteți spune despre recunoaşte­rea meritelor dvs. din partea unor orga­nizaţii ştiinţifice de specialitate naţio­nale şi internaţionale?  

 

– Rezultatele înregistrate sunt înalt apre­ciate de către comunitatea ştiinţifică. Aceasta apreciere se manifestă prin: invitaţiile la dife­rite foruri internaţionale (Montpellier, Irvine, Poznan, Moscova, Novosibirsk, Teheran, Pra­ga, Kiev, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Krasnodar, Ode­sa, Minsk); citarea frecventă în diferite lucrări ştiinţifice; acordarea de granturi internaţio­nale şi participarea la realizarea diferitelor  proiecte bilaterale.

Totodată, am fost  cooptat în calitate de membru al diferitor organizaţii profesiona­le: al Societăţii Internaţionale de Patologie a Nevertebratelor, Societăţii Internaţionale de Protecţie Biologică, al societăţilor republica­ne (Microscopie Electronică, Entomologilor, Geneticienilor şi Amelioratorilor) etc.

Permanent am fost angajat prin cumul la USM și la Universitatea AȘM, susținând mai multe cursuri normative și speciale şi conducând teze de an şi de licenţă a 28 de licenţiați. Am activat în calitate de președinte al Comisiei de licențiere de Stat la UASM, la Universitatea „A. Ruso” din Bălți și în calita­te de președinte al Comisiei de Masterat la Universitatea „A. Ruso” din Bălți și la Uni­versitatea de Studii Economice Europene „C. Stere”.

 

– Pentru un savant notoriu, un rol deo­sebit îl are ţinuta morală şi civică. Ce ne puteți spune în această privință?

 

– Întreaga activitate conștientă mi-a acordat oportunități de a-mi cultiva calități, competențe și abilități sociale, printre care creativitatea, sociabilitatea, perseverenţa, flexibilitatea, principialitatea, seriozitatea, di-namismul, responsabilitatea, disciplina, abi­lităţi de adaptare la diverse medii de acti­vitate, respect faţă de oameni. Dobândirea acestora se datorează formării profesionale de care am beneficiat la facultate, în activi­tatea științifico-pedagogică, pe parcursul activității obștești, precum și ca urmare a participării active la numeroase evenimente științifice și practice.

Promovarea permanentă a realizărilor științifice și apărarea pozițiilor AȘM pentru prosperarea ştiinţei şi a imaginii ei în Repu­blica Moldova şi în lume a devenit posibilă datorită implicării plenare, dovedind profe­sionalism și erudiţie, principialitate, punctu­alitate și patriotism, exigenţă faţă de sine şi față de colegi – lucruri care demonstrează cu prisosință că profesorul Leonid Voloşciuc, savant notoriu, biolog igienist, ecologist, te­rapeut al plantelor şi mediului înconjurător, este  înaintat pentru funcția vacantă de mem­bru corespondent al AŞM, ceea ce ar permite completarea corpului academic cu persoane care fac cinste Academiei și științei naționale. Aceasta este opinia multor colegi de-ai dom­niei sale, savanți cu care am stat de vorbă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor