21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Ture continue: durata și condiții de munca. Principiul nediscriminării salariaților în raport cu norma de lucru

Loading
Cetăţeanul şi legea Ture continue: durata și condiții de munca. Principiul nediscriminării salariaților în raport cu norma de lucru
Ture continue: durata și condiții de munca. Principiul nediscriminării salariaților în raport cu norma de lucru
Vocea poporului
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Ture continue: durata și condițiile de munca și de odihnă

 

Lucrez în ture continue și vreau să cunosc care este regimul de muncă şi de odihnă în astfel de condiții?

Vladimir Cazac, Chișinău

 

În cazul aplicării muncii în condițiile turei continue, timpul de muncă și timpul de odihnă sunt reglementate prin programul mun­cii în tură continuă care, potrivit art. 321 din Codul muncii, se apro­bă de angajator după consultarea reprezentanților salariaților și se aduce la cunoștința salariaților cu cel puțin o lună înainte de pune­rea lui în aplicare.

Programul muncii în tură continuă trebuie să prevadă timpul ne­cesar pentru transportarea salariaților la locul de muncă şi înapoi. Timpul deplasării spre locul de executare a lucrărilor şi înapoi nu se include în timpul de muncă şi poate coincide cu zilele de odihnă dintre schimburi.

Una din particularitățile reglementărilor legale ale acestui gen de muncă constă în faptul că orele de muncă suplimentară în limitele programului muncii în tură continuă se pot acumula pe parcursul anului calendaristic şi se pot constitui în zile complete, cu acorda­rea ulterioară a unor zile libere suplimentare, conform ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) angajatorului.

Zilele libere acordate pentru munca prestată în afara duratei nor­male a timpului de muncă în perioada de evidență sunt retribuite în mărimea unui salariu de bază zilnic dacă contractul individual sau cel colectiv de lucru nu prevede condiții mai avantajoase.

Este important de menționat că durata turei continue reprezin­tă perioada care include timpul îndeplinirii lucrărilor şi timpul de odihnă între schimburi în orășelele speciale (înființate de angaja­tor, reprezentând un complex de clădiri şi edificii menite să asigu­re salariaților condiții bune pentru îndeplinirea lucrărilor şi pentru odihnă între schimburi).

Durata unei ture continue nu trebuie să depășească o lună. În ca­zuri excepționale, la anumite obiective, angajatorul, după consulta­rea reprezentanților salariaților, poate majora durata turei continue până la trei luni.

 

Principiul nediscriminării salariaților în raport cu norma de lucru

 

Am auzit vorbindu-se la radioul național despre Directiva 98/81 a Uniunii Europene și aș vrea să cunosc mai bine care sunt prevederile principale ale acesteia și în ce măsură ele sunt reflectate în legislația noastră?

Antonia Pungă, Chișinău

 

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 are drept obiectiv principal munca pe fracțiune de normă. Ea statornicește: principiul nediscriminării salariaților cu timp de muncă parțial în ra­port cu salariații care activează cu norma întreagă și prestează o muncă echivalentă; obligația angajatorului de a întreprinde măsuri pentru a înlesni accesul la munca pe fracțiune de normă – la toate nivelurile din unitate, inclusiv la profesiile/funcțiile calificate și pos­turile de conducere; obligația angajatorului de a informa salariații despre profesiile/funcțiile vacante cu norma întreagă și pe fracțiune de normă, apărute în cadrul unității, în termen de cinci zile lucrătoa­re de la data apariției lor; obligația angajatorului de a ține cont de cererile salariaților privind transferul de la munca cu norma întreagă la munca pe fracțiune de normă și invers sau de a-și majora durata timpului de muncă, în cazul în care apare o asemenea oportunita­te.

Referitor la corelația dintre dispozițiile acestei Directive și legislația națională, ținem să menționăm că în 2017 (prin Legea nr.155 din 20.07.17), în Codul muncii au fost introduse un șir de noi rigori juridice europene, menite să reglementeze raporturile de muncă între salariați și angajatori din sectorul public, privat ori mixt, al Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand