19 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Termenul de examinare a litigiilor individuale de muncă de către instanţa de judecată

Loading
Cetăţeanul şi legea Termenul de examinare a litigiilor individuale de muncă de către instanţa de judecată
legislatie

Foto: epochtimes.com

Operativitatea în examinarea li­tigiilor individuale de muncă constituie un principiu al jurisdicţi­ei muncii.

 

Acest principiu îşi are reflectarea sa în termenele de pro­cedură, stabilite prin lege, art. 355 din Codul muncii şi art. 192 din Codul de procedură civilă. Astfel, potrivit art. 192 alin. (2) din Codul de procedură civilă, pricinile pri­vind litigiile de muncă, contestarea actelor normative, a hotărârilor, acţiunilor sau inacţiunilor autori­tăţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor ofici­ale şi ale funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prio­ritar.

În această ordine de idei, Codul muncii stabileşte termen sau limi­te maximale, pentru examinarea cererilor de soluţionare a litigiului individual de muncă.

Aşadar, alin. (4) al art. 355 din Codul muncii dispune că instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data în­registrării acestuia şi va emite o hotărâre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă.

În acest sens, instanţa de jude­cată, urmează, în temeiul alin. (3) al aceluiaşi articol 355 din Codul muncii, să convoace părţile litigiu­lui în timp de zece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

ghilimele_law

Litigiile individuale de muncă se bucură de examinare prioritară în comparaţie cu alte categorii de conflicte

 

Art. 190 din Codul de proce­dură civilă dispune, că judecătorul după ce constată că pricina este pregătită suficient pentru dezba­teri judiciare pronunţă o înche­iere prin care stabileşte termenul de judecare a pricinii în şedinţa de judecată, notificând părţilor şi altor participanţi la proces locul, data şi ora şedinţei. Este important de menţionat, că aceiaşi normă legală prevede că termenul de ju­decată se stabileşte astfel, încât de la prima citaţie, pârâtul trebuie să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procese urgente cel puţin cinci zile. Dacă părţile declară că sunt pregătite pentru examinarea prici­nii în fond, instanţa poate dispune examinarea ei în prima zi de pre­zentare.

Art. 191 din Codul de proce­dură civilă prevede situaţii în care poate fi stabilit un alt termen pen­tru şedinţa de judecată, şi anume, la cererea părţilor, din motive te­meinice, cum ar fi: imposibilitatea părţii de a se prezenta în şedinţa de judecată la data fixată din motive ce nu depind de voinţa sa sau la ce­rerea ambelor părţi de a amâna şe­dinţa de judecată pentru a decide asupra încheierii unei tranzacţii.

Limitele maxime ale perioadei pentru examinarea litigiilor in­dividuale de muncă stabilite prin lege constituie o modalitate de apărare a drepturilor salariatului. Or litigiile individuale, se bucură de o examinare prioritară în com­paraţie cu alte categorii de litigii.

Complexitatea soluţionării li­tigiilor individuale de muncă nu poate servi drept motiv pentru depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice, stabilite în acest sens de Codul muncii.

 

Ion Preguza,

şeful Departamentului juridic al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand