30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Soluţionarea conflictelor colective de muncă. Alocaţia pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi

Loading
Cetăţeanul şi legea Soluţionarea conflictelor colective de muncă. Alocaţia pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi
Soluţionarea conflictelor colective de muncă. Alocaţia pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi
conflicte-de-munca

Foto: marshal.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Procedură de soluţionare a conflictelor colective de muncă

 

guestion

La întreprinderea noastră, salariile nu se plătesc din luna decembrie a anului trecut. Din acest motiv, sindicatul a declanșat conflict colectiv de muncă și pregătea salariații pentru acțiuni de protest, dar a fost atenționat să respecte procedura de conciliere. Dorim să aflăm dacă, în cazul nos­tru, această procedură este obligatorie?

 

Un grup de activiști sindicali, Chișinău

 

Procedura de conciliere constituie o etapă obligatorie sau ex­trajudiciară a soluţionării conflictului colectiv de muncă. Procedura de conciliere urmează să fie aplicată după declanşarea conflictului colectiv de muncă. Prin această procedură se înţelege sau, cu alte cuvinte, legea obligă examinarea conflictului colectiv de muncă, în scopul soluţionării lui, în cadrul unei comisii de conciliere. Comi­sia respectivă se constituie dintr-un număr egal de reprezentanți ai părților conflictului la inițiativa uneia dintre ele.

Modul de desfăşurare a procedurii de conciliere este determinat prin art. 359 din Codul muncii.

 

Alocaţia pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi

 

guestion

Care este mărimea alocației lunare pentru îngrijirea unei persoane cu dizabilități severe imobilizată la pat, cauzată de catastrofa de la Cernobîl?

 

Vladimir Mogâldea, Strășeni

 

Potrivit art. 9 din Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr. 909 din 30.01.1992 (în redacția Legii nr. 313 din 26.12.12), persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat li se stabileşte o alocaţie lu­nară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în cuantum de 500 de lei lunar.

Alocaţia lunară menţionată nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele se află la întreţinerea deplină a statului, sunt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

 

Рубрика «Гражданин и закон» при­звана помочь нашему читателю, ищущему ответы на юридические во­просы. Продолжаем традицию ком­петентных разъяснений на темы тру­дового законодатель­ства для того, чтобы наши читатели – работники разных предприятий, не чувствовали свою юридическую уязвимость в отношениях с теми, кто пытается ими манипу­лировать.
На поступающие в редакцию вопросы отвечает на­чальник Юридического департамента CNSM, Ион ПРЕГУЗА.
hot Горячая линия по тел. 022-23-76-39.
Понедельник и четверг – с 14.00 до 16.00.

 

Процедура разрешения коллективных трудовых конфликтов

 

guestion

На нашем предприятии заработную плату не выдают с де­кабря прошлого года. В связи с этим профсоюз начал кол­лективный трудовой конфликт и готовил работников к ак­ции протеста. Вместе с тем, профсоюз предупредили о не­обходимости соблюдения примирительной процедуры. Хотелось бы узнать, является ли данная процедура обяза­тельной в нашем случае?

 

Группа профсоюзных активистов, Кишинэу

Примирительная процедура – обязательный этап или внесудеб­ный урегулирования коллективного трудового конфликта. Ее следу­ет применять после начала коллективного трудового конфликта. За­кон обязывает осуществлять примирительную процедуру, другими словами, рассматривать коллективный трудовой конфликт в целях его разрешения в рамках примирительной комиссии, которая со­здается из равного числа представителей сторон конфликта по ини­циативе одной из них.

Порядок осуществления примирительной процедуры предус­мотрен ст. 359 Трудового кодекса.

 

Пособие по уходу за лицами с ограниченными возможностями

 

guestion

Сколько составляет ежемесячное пособие по уходу за ли­цом с тяжелыми ограничениями возможностей, прико­ванным к постели вследствие катастрофы на Чернобыль­ской АЭС?

 

Владимир Могылдя, Стрэшень

 

Как гласит ст. 9 Закона №909 от 30.01.1992 о социальной защи­те граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы (в редакции Закона №313 от 26.12.2012), лицам с тяжелыми ограни­ченными возможностями, прикованным к постели, устанавливается ежемесячное пособие по уходу, сопровождению и надзору в раз­мере 500 леев.

Вышеуказанное ежемесячное пособие не может быть установле­но в случае, если лица находятся на полном государственном обес­печении либо являются бенефициарами услуги персональной по­мощи или бенефициарами услуги по социальному уходу на дому.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand