25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele vin cu propuneri și obiecții la proiecte de legi din domeniul bugetar

Loading
Social Sindicatele vin cu propuneri și obiecții la proiecte de legi din domeniul bugetar
Sindicatele vin cu propuneri și obiecții la proiecte de legi din domeniul bugetar
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat Ministe­rului Finanțelor și Cancelariei de Stat avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și la proiectul de lege pentru modificarea Legii buge­tului de stat pentru anul 2023 și a expus mai multe propuneri și obiecții la aceste proiecte.

Sindicaliștii consideră măsurile de susținere a angajaților din sec­torul bugetar ca fiind binevenite în contextul situației social-economi­ce din țară, însă realizarea acestora trebuie să țină cont de asigurarea unui sistem de salarizare transpa­rent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază să reprezinte principalul element al remunerației personalului, precum prevede art. 1, alin. (2) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salariza­re în sectorul bugetar.

„Cu regret, constatăm că mo­dificările operate pe parcursul ul­timilor ani în domeniul salarizării angajaților din sectorul bugetar au dezechilibrat și fragmentat și mai mult sistemul de salarizare, dat fiind faptul că, prin introduce­rea diferitelor sporuri, majorări de clase de salarizare, transferări de la o valoare de referință la alta, nu s-a ținut cont de asigurarea unei echități atât pe domeniu de activi­tate, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale si­milare din sistem. În urma modi­ficărilor propuse la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. unic 852/MF/2023) și la pro­iectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023, observăm o abordare neuniformă a motivării muncii”, menționează sindicaliștii.

CNSM reamintește că concep­tul care a stat la bază elaborării Legii nr. 270/2018 prevedea expres că prin implementarea sistemului unitar de salarizare se va asigura o abordare unică și echitabilă a re­munerării muncii pentru angajații bugetari, or legislația preceden­tă în domeniu avea un caracter complex și fragmentat, care repre­zenta o multitudine de sporuri și adaosuri la salariul de bază, care au contribuit la fragmentarea și complicarea sistemului de salari­zare. De asemenea, în concept se menționa că, „Nu în ultimul rând, fragmentarea sistemului e cauza­tă și de inițiativele, cu o anumită periodicitate, de modificare a ca­drului normativ în domeniul salari­zării (majorări prin diferite forme), favorizând anumite categorii de angajați”.

„Considerăm că măsurile de politică salarială trebuie să asigu­re o continuitate și necesită a fi planificate și pe anul 2024, pentru sporirea motivației și menținerea puterii de cumpărare a salariilor. Considerăm că majorarea salari­ilor angajaților din sectorul bu­getar trebuie să fie operată prin creșterea efectivă a salariului de bază și stabilirea unei valori unice de referință la calcularea salariilor, precum și majorarea salariului mi­nim. Stabilirea salariului minim pe țară conform prevederilor Direc­tivei Parlamentului European și a Consiliului nr. 2041/2022 privind salariile minime adecvate în Uniu­nea Europeană în mărime de 50% din salariul mediu lunar este emi­nentă și importantă atât pentru sectorul bugetar, cât și pentru cel real”, subliniază CNSM.

În vederea îmbunătățirii sis­temului de salarizare în sectorul bugetar, CNSM solicită crearea unui grup de lucru responsabil de modificarea legislației în domeniu, care să contribuie la elaborarea unui cadru legal pentru asigurarea unei salarizări echitabile cu respec­tarea principiului remunerării ega­le pentru munca de valoare egală pentru toți angajații din sectorul bugetar.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand