25 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Sindicatele și Patronatele caută soluții pentru problemele salariaților

Loading
Oficial Sindicatele și Patronatele caută soluții pentru problemele salariaților
Sindicatele și Patronatele caută soluții pentru problemele salariaților
Vocea poporului

Sindicatele, reprezentanții salariaților, și Patronatele, reprezentanții angajatorilor, își intensifică cooperarea pentru promovarea dialogului social bipartit la toa­te nivelurile și impulsionarea parteneriatului social la nivel național, pentru soluționarea problemelor în domeniul salarizării în sectorul real al economiei, îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă, creșterea nivelului de trai al populației etc.

Aceste subiecte au fost abor­date în cadrul unei noi întrevederi la care au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va, Mihail Hîncu, Sergiu Sainciuc, Petru Chiriac, vicepreședinți ai CNSM, și Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, și Vladislav Caminschi, direc­tor executiv al CNPM.

Părțile au pus în discuție imple­mentarea cuantumului minim ga­rantat al salariului în sectorul real și calcularea cuantumului minim garantat al salariului în funcție de indicatorii anului 2021. În urma insistențelor repetate ale părților, Executivul a aprobat, la începutul acestei luni, un nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, în mărime de 3500 de lei. Părțile s-au arătat îngrijorate de impactul creșterii prețurilor și a tarifelor la resurse energetice și la unele cate­gorii de mărfuri de primă necesita­te, cuantumul respectiv urmând a fi reexaminat în funcție de evoluțiile în domeniul economic. O atenție deosebită a fost acordată chestiu­nii cu privire la activitatea Comisiei naționale pentru consultări și nego­cieri colective (CNCNC). Sindicate­le și Patronatele sunt nemulțumite că acestor întruniri nu li se acordă importanța cuvenită și sunt organi­zate sporadic.

Din acest motiv, s-a decis ca cele două entități să vină cu un apel comun către Guvernul Re­publicii Moldova pentru a asigura convocarea și funcționarea Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective în conformitate cu cadrul legal, adică să fie convo­cată cel puțin o dată pe lună.

 

Importanța dialogului tripartit

Cele două părți au pus în discuție încheierea Convențiilor Colective la nivel național: cu pri­vire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social; cu privire la evidența globală a timpului de muncă; privind sporurile de com­pensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; privind stabi­lirea sporului la salariu în funcție de clasele șoferilor.

În cadrul întrevederii, condu­cerea celor două instituții a vor­bit despre înaintarea proiectelor de modificare a Codului muncii spre aprobare de către Guvernul Republicii Moldova doar după examinarea acestora în cadrul CNCNC, anterior existând o ase­menea înțelegere.

 

Guvernul trebuie să asigure funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective conform cadrului legal

 

De asemenea, s-a discutat des­pre susținerea inițiativei CNSM de a declara ca fundamentale convențiile OIM pe domeniul SSM: Convenția OIM nr. 155 privind se­curitatea și igiena muncii și me­diul de muncă, Convenția OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate la locul de muncă, Convenția OIM nr. 187 privind cadrul de promovare a sănătății și securității în muncă.

În același context, a fost abor­dată chestiunea ce ține de insol­vabilitatea unităților economice. Sindicatele au propus să fie creat un fond de garantare a creanțelor salariale în cazul insolvenței anga­jatorului, prin prisma standardelor internaționale.

La întrevedere au fost discu­tate și alte subiecte, precum ar­monizarea cadrului legal național în domeniul inspecției muncii cu Convențiile OIM nr. 81 și nr. 129, promovarea în comun a urgentării implementării Registrului electronic de evidență a salariaților, conlucra­rea în vederea înaintării propunerilor de combatere și diminuare a economiei informale, a muncii ne­declarate, a salariilor „în plic” ș. a.

CNSM și CNPM au semnat, pe 7 iunie 2021, un Memorandum de înțelegere care prevede dezvoltarea colaborării în mai multe do­menii de interes pentru cei doi par­teneri sociali.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand