25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele se opun funcției de Avocat al Poporului pentru antreprenori

Loading
Social Sindicatele se opun funcției de Avocat al Poporului pentru antreprenori
Sindicatele se opun funcției de Avocat al Poporului pentru antreprenori
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova își exprimă îngrijo­rarea și, totodată, condamnă Guver­nul pentru modalitatea de elaborare şi aprobare a proiectului de lege care prevede instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Popo­rului pentru drepturile antrepreno­rilor, fără implicarea şi consultarea adecvată a instituţiei direct respon­sabile de domeniu. Despre aceasta se arată într-o Declarație a CNSM dată publicității joi, 12 noiembrie.

Anterior, și instituția Avocatul Poporului a emis un comunicat de presă prin care se declară nemulțumită de faptul că Guvernul reorganizează Oficiul Avocatului Poporului fără informarea și consultarea Avocatului Poporului. Ombudsmanul califică acest act drept o sfidare flagrantă a principiilor transparenței decizionale, procedură indis­pensabilă unui stat democratic.

Proiectul de lege care prevede institu­irea funcției de demnitate publică – Avo­catul Poporului pentru drepturile antrepre­norilor a fost votat de Guvern. Acesta va fi numit de Parlament și va activa în cadrul Oficiului Avocatului Poporului, dar urmea­ză a fi autonom față de Avocatul Poporu­lui și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului .

Potrivit proiectului, Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor va fi spe­cializat în problemele de protecție a drep­turilor antreprenorilor și va asigura respec­tarea drepturilor şi a intereselor legitime ale antreprenorilor de către autoritățile publice, de către organizații şi întreprin­deri, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale şi de către per­soanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.

 

Lipsă de dialog

În declarația sa oficială, CNSM împărtă­şeşte pe deplin indignările Oficiului Avo­catului Poporului, provocate de lipsa dia­logului şi consultării acestuia la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop instituirea funcţiei respective.

„Faptul că la elaborarea acestui proiect de lege nu a fost solicitată opinia Institu-ției Naționale pentru Drepturile Omu­lui și nici a CNSM, care au menirea con-stituțională, după competență, în materie de protejare a drepturilor omului, deno­tă o intenție sau o practică inadmisibi­lă în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative. Un asemenea mod de adoptare a deciziilor guvernamentale, adică fără a ţine cont de opinia (argumen­tele) instituţiei responsabile în domeniu, a demonstrat, nu o singură dată, cât de costisitor şi de anevoios devine procesul de redresare a situaţiei. Drept exemplu în acest sens poate servi reforma în dome­niul controlului de stat şi, mai exact, dis­persarea competenţelor Inspectoratului de Stat al Muncii”, se arată în Declarație.

 

Documentul vizat contravine Principiilor de la Paris privind standardele internaționale

 

Nedumerirea Avocatului Poporului este cauzată și de faptul că documentul vizat contravine Principiilor de la Paris, care stabilesc standardele internaționale de activitate a unei Instituții Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (INDO). În conformitate cu aceste standarde, Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat în 2018 cu cel mai înalt statut, statutul „A”. Crearea unei funcții de Avocat al Poporu­lui pe un domeniu care nu are tangență cu  activitatea de promovare și protecție a drepturilor omului ar putea conduce la retragerea acestui statut.

„Prin urmare, impactul inițiativei Gu­vernului de a institui funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile antrepreno­rilor în cadrul Oficiului Avocatului Popo­rului va fi exclusiv unul negativ, atât asu­pra instituției de protecție a drepturilor omului, cât și a Republicii Moldova, și nu va aduce o valoare adăugată pentru res­pectarea drepturilor antreprenorilor așa cum se intenționează”, susține Avocatul Poporului.

 

Multiplicarea instituţiilor finanţate din bugetul public

„Având în vedere situaţia critică în do­meniul sănătăţii şi problemele actuale, mai cu seamă, (im)posibilităţile financiare, pentru sindicate este de neînţeles oportu­nitatea triplării, chiar multiplicării institu­ţiilor finanţate din bugetul public, care, în principiu, au la bază aceleaşi competenţe şi atribuţii. Sau, instituţiile precum: Minis­terul Economiei şi Infrastructurii, Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru, Ca­mera de Comerţ şi Industrie etc. nu au fost constituite de către stat anume în scopul susţinerii, protejării şi promovării dreptu­rilor şi intereselor mediului de afaceri?”, se subliniază în documentul CNSM.

Sindicatele conștientizează necesitatea perfecționării cadrului legislativ național în domeniul protejării drepturilor antre­prenorilor, însă vectorul principal sau sur­sa de inspirație în acest sens trebuie să o constituie normele dreptului internațional, Directivele Uniunii Europene în domeniu și, nu în ultimul rând, cadrul legal național al parteneriatului social.

Pornind de la cele sus-menționate, pre­cum şi în scopul neadmiterii înregistrării unui regres de la cel mai înalt statut („A”) dobândit de Oficiul Avocatului Poporului, în consecinţă – de Republica Moldova, în domeniul protecţiei drepturilor fundamen­tale ale omului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită, în mod public, prim-ministrului Republicii Mol­dova, Ion Chicu, retragerea proiectului de lege prin care se propune instituirea funcției Avocatul Poporului pentru drep­turile antreprenorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand