23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele propun un nou mecanism de lichidare a restanţelor la salarii

Loading
Без рубрики Sindicatele propun un nou mecanism de lichidare a restanţelor la salarii
Sindicatele propun un nou mecanism de lichidare a restanţelor la salarii
comitet-confederal

Atât timp cât problema nu este abordată la nivelul cuvenit, angajatorii nu sunt dispuşi să o rezolve

 

Reprezentanţii sindicate­lor ar putea propune reveni­rea la practica anterioară pri­vind aplicarea unui coeficient mai mare de reparare a pre­judiciului pentru achitarea cu întârziere a salariilor. Mă­sura este argumentată prin sporirea, în ultimul timp, a numărului de plângeri legate de lefurile restante.

 

Oleg Budza, preşedinte­le Confederaţei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a menţionat, în cadrul şedin­ţei de miercuri a Comitetului Confederal al CNSM, că au existat şi anterior perioade de agravare a acestei prob-leme.

„Atunci când, prin de­mersuri şi negocieri cu an­gajatorii, nu putea fi protejat acest drept fundamental al salariaţilor, s-a recurs la des­chiderea unor dosare penale şi de fiecare dată au fost gă­site soluţii”, a subliniat Oleg Budza.

Ion Preguza, şeful Depar­tamentului juridic al CNSM, a precizat în context că, în prezent, Codul muncii obli­gă angajatorii să ia măsuri pentru protejarea salariaţilor contra riscului de neplată a sumelor ce li se cuvin în co­respundere cu prevederile contractelor individuale de muncă. Mai mult, Legea sa­larizării interzice orice reţi­neri din mijloacele câştigate de lucrători în afara celor stabilite de legislaţie.

Totodată, conform con­venţiilor Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii, salari­atul trebuie să fie protejat împotriva reţinerii sau cesi­unii, în măsura considerată necesară pentru întreţinerea lucrătorului şi a familiei sale. Aceleaşi convenţii stabilesc că salariul va fi plătit integral la intervale regulate.

 

g_cnsm

Practica Uniunii Europene contribuie la soluţionarea problemelor

 

În consecinţă, Codul contravenţional pre­vede aplicarea unei amenzi pentru încălcarea termenului stabilit de plată a salariului. La rândul său, Codul muncii dispune ca, în caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariu­lui, a indemnizaţiei de concediu, a plăţilor în caz de disponibilizare etc., lucrătorului să-i fie plătite suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută din suma care nu a fost plătită în termen.

Cu toate acestea, în ultimul timp, sunt semnalate tot mai multe cazuri în care sa­lariile nu sunt achitate la timp sau integral ce vizează practic toate ramurile economiei naţionale. Astfel, conform statisticilor oficia­le, la mijlocul acestui an, restanţele salariale constituiau peste 112 mln. de lei.

Din această sumă, aproape 30 de mln. de lei  proveneau din agricultură şi silvicultu­ră, 21 de mln. – din industria prelucrătoare, aproape 15 mln. – din comerţ, circa 11 mln. – din construcţii, peste opt mln. – din trans­port şi din sectorul apă şi salubrizare, mai mult de şase milioane – din activităţile pro­fesionale şi aproximativ trei mln. de lei – din învăţământ.

Această situaţie îndreptăţeşte indignarea salariaţilor privind neachitarea la timp sau integrală a salariilor, a apreciat Ion Pregu­za. În opinia sa, unul dintre motivele care a contribuit la agravarea acestei probleme este diminuarea de la cinci la sută la 0,1 la sută a coeficientului de reparare a prejudiciului.

Totodată, măsurile întreprinse de autori­tăţile de resort, inclusiv controlul de stat din partea inspectorilor de muncă ai statului, nu au fost suficiente pentru asigurarea respec­tării legislaţiei în vigoare şi soluţionarea pro­priu-zisă a problemei.

Această stare de lucru determină necesi­tatea înaintării unei propuneri de amendare a Codului muncii în scopul majorării coefi­cientului de reparare a prejudiciului pentru achitarea cu întârziere a salariilor. Aceasta va duce la creşterea responsabilităţii angaja­torilor şi la soluţionarea problemei în cauză, a opinat Ion Preguza.

În cadrul discuţiilor, Veaceslav Rufala, preşedintele Uniunii Sindicatelor din Ener­getică, a propus ca, în scopul soluţionării problemei ce ţine de restanţele salariale, să fie lansată o iniţiativă privind suspendarea pe o anumită perioadă a activităţii agenţilor economici insolvabili. La rândul său, Ana Selina, preşedinta Federaţiei Sindicatelor „Sindindcomservice”, a lansat ideea elaboră­rii unui mecanism de exercitare a presiunii asupra angajatorilor rău platnici.

Pe de altă parte, Sergiu Bernevec, preşe­dintele Federaţiei „Agroindsind”, a remarcat că şi coeficientul actual de reparare a preju­diciului cauzat de achitarea cu întârziere a salariilor este suficient pentru soluţionarea problemei.

În consecinţă, membrii Comitetului Con­federal al CNSM au convenit asupra studierii suplimentare a practicii altor ţări, în speci­al, din Uniunea Europeană, de soluţionare a acestei probleme. Discuţiile în această ches­tiune urmează să fie reluate peste 10 zile.În cadrul aceleiaşi şedinţe au mai fost discu­tate şi aprobate propunerile CNSM privind modificarea şi completarea art. 11 din Con­venţia colectivă de nivel naţional nr. 2 „Tim­pul de muncă şi timpul de odihnă”. Aceste propuneri ţin de reglementarea modului de aplicare a dreptului privind utilizarea conce­diului suplimentar plătit pe motive familia­le, în cazurile de coincidenţă cu cel anual de odihnă plătit, cel de studii, cel neplătit sau cu cele sociale.

În prezent, în unele domenii, aceste lu­cruri sunt deja reglementate prin interme­diul convenţiilor colective încheiate la nivel de ramură şi al contractelor colective de muncă. Astfel, pentru a fi evitate situaţiile în care la nivel naţional vor fi stabilite une­le moduri, iar pe niveluri diferite – altele, CNSM propune ca reglementarea aspectelor în cauză să se facă la nivel de ramură, între­prindere, organizaţie sau instituţie.

Membrii Comitetului Confederal au apro­bat în cadrul şedinţei de miercuri şi o hotărâ­re cu privire la starea securităţii şi a sănătăţii în muncă din primul semestru al acestui an. În context, s-a decis ca în sarcina Inspecto­ratului Muncii al CNSM să fie pusă, în mod prioritar, verificarea calităţii evaluărilor axa­te pe factorii de risc profesional la locul de muncă şi a respectării actelor legislative şi normative din domeniul muncii.

Agenda şedinţei a mai inclus chestiuni privind completarea grupelor Şcolii Sindica­le din Moldova şi a Şcolii Proiectelor pentru anul de studii 2015-2016.

Cu materiale mai detaliate despre chesti­unile discutate de membrii Comitetului Con­federal al CNSM vom reveni în următoarele numere ale ziarului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand