26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Sindicatele impulsionează dialogul social la nivel teritorial

Loading
Social Sindicatele impulsionează dialogul social la nivel teritorial
Sindicatele impulsionează dialogul social la nivel teritorial
Vocea poporului

Sindicatele promovează pacea so­cială în raioanele țării. Recent, con­ducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a ajuns la Rezina, unde a avut o reuniune cu activul sindical din raion, în cadrul căreia a pus accentul pe dialogul social ca instrument eficient pen­tru promovarea păcii și coeziunii sociale.

„Scopul vizitei noastre este promovarea păcii sociale, care este imposibilă fără un dialog social. Constituția noastră, actele internaționale la care Republica Moldo­va este parte prevăd garantarea dreptu­lui la negociere colectivă. Împreună cu Organizația Internațională a Muncii, am depus eforturi pentru a consolida rolul partenerilor sociali în Comisia națională pentru consultări și negocieri colective. Totodată, conștientizăm că doar promova­rea unui parteneriat social la nivel național, fără un tandem ce ține de promovarea di­alogului social, a negocierilor colective la nivel de teritoriu, activitatea sindicală nu va fi una complexă. De aceea, obiectivul nostru e de a oferi, într-un proiect comun cu OIM, asistență comisiilor pentru nego­cieri și consultări colective la nivel de teri­toriu”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM.

Conducerea CNSM a avut o întrevedere cu Valeriu Ciorici, președintele raionului Rezina, în cadrul căreia au discutat subiec­tul parteneriatului social la nivel național, teritorial, precum și situația social-econo­mică din raion. Apoi, a fost organizată o ședință comună a sindicaliștilor cu membrii Comisiei teritoriale pentru consultări și ne­gocieri colective din raionul Rezina

Participanților la eveniment li s-a vorbit despre scopul proiectului „Susținerea Co­misiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective și a comisiilor respective la nivel teritorial în asumarea rolului lor în mecanismele de consultare colectivă și ne­gocieri” și despre rezultatele așteptate.

 

Conlucrarea dintre sindicate și autoritățile locale

Teodor Cuculescu, vicepreședinte al ra­ionului Rezina, prezent la ședință, a apreciat colaborarea dintre sindicate și autoritățile publice locale, precum și intenția sindi­catelor de a susține eforturile parteneri­lor sociali din raion pentru impulsionarea activității Comisiei respective și a menționat importanța negocierilor colective.

Vicepreședintele raionului Rezina a vor­bit și despre unele neajunsuri. În opinia sa, din cauza imperfecțiunii cadrului legal pri­vind salarizarea în sectorul bugetar, se limi­tează negocierea unor garanții suplimenta­re pentru salariați.

În același context, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a informat despre suportul informațional și consultativ care a fost elaborat de CNSM și cel ce urmează a fi oferit în cadrul instruirilor preconizate. De asemenea, vicepreședintele CNSM a asigu­rat autoritățile locale de tot suportul ne­cesar din partea sindicatelor în negocierile cu partenerii sociali, pentru a spori gradul de protecție a salariaților, membrilor de sindicat.

Vera Platon, reprezentantul CNSM în ra­ionul Rezina, a comunicat despre promova­rea proiectului Convenției colective pentru această zonă, care a fost elaborat cu impli­carea tuturor partenerilor sociali din raion. Ea și-a exprimat convingerea că prin inter­mediul dialogului social pot fi promovate mai multe garanții pentru părți și prevenite situațiile conflictuale.

În context, Igor Zubcu, președintele CNSM, a afirmat că în raionul Rezina a fost semnată cea mai bună Convenție colectivă la nivel de teritoriu până la acest moment.

Totodată, Polina Fisticanu, șefa Depar­tamentului protecție social-economică al CNSM, a informat despre instruirile care au loc în cadrul proiectului dat pentru mem­brii Comisiei, precum și despre lansarea unei aplicații mobile. Prin intermediul aces­teia, persoanele interesate vor putea să se informeze despre activitatea sindicatelor, vor beneficia de informații relevante pri­vind prevederile cadrului legal în domeniul muncii și social-economic etc. De aseme­nea, membrii de sindicat vor putea expedia sesizări privind încălcarea drepturilor lor sau solicitări ale unor consultații.

Cei prezenți la întrunire au vorbit despre provocările cu care se confruntă angajații membri de sindicat și importanța asigură­rii unei protecții sociale veritabile și des­pre măsurile în vederea sporirii garanțiiloracordate salariaților prin instrumenteleparteneriatului social. Iar Vera Platon a propus ca să se revină la activitățile de in­formare și instruire a activului sindical din raion, cum se proceda înainte de pandemie, cu prezența fizică a participanților.

 

Instruirea, ca instrument de eficientizare a mișcării sindicale

A doua zi după acest eveniment, mem­brii comisiilor pentru consultări și negocieri colective din raionul Rezina au participat la un seminar, în cadrul căruia formatorii de la CNSM le-au vorbit despre parteneriatul social și negocierile colective la nivel terito­rial, despre dreptul muncii, precum și des­pre realizarea acestuia în Republica Moldo­va prin prisma reglementărilor legale.

De asemenea, specialiștii au mai abordat teme precum ar fi cadrul legal care regle­mentează salarizarea în Republica Moldova și negocierile colective în domeniul salari­zării, dar și protecția socială a populației și aspecte vizând negocierile colective în do­meniu.

Activitățile date fac parte din șirul de acțiuni incluse în proiectul „Susținerea Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective și a comisiilor de resort la nivel teritorial în asumarea rolului lor în me­canismele de consultare colectivă și nego­cieri”, implementat de CNSM, cu suportul OIM, în perioada martie-aprilie 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand