11 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea

Loading
Fără categorie Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea
Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea

 

 

vornicova

Foto: vocea.md

Deși Unitatea Teritorial–Administrativă Găgăuzia are autonomie pe multiple planuri, dispunând chiar de propriul organ legislativ regional și de executiv, sindicatele din regiune fac corp comun cu Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova, problemele acestora fiind comune. Ca și succesele, de altfel.

 

Dacă ţinem cont de faptul că activitatea preşedinţilor comite­telor sindicale nu este remune­rată, ci este o muncă obştească, se depun eforturi mari pentru a stimula pe cei mai activi lideri. Se mizează pe oameni cu iniţiativă şi pe cei care îşi doresc cu adevă­rat să contribuie la schimbarea lucrurilor în bine. Din spusele Nataliei Vornicova, preşedinte al Consiliului interramural al sindi­catelor din UTA Găgăuzia, pre­şedinte al Consiliului ramural al SEȘdin UTA Găgăuzia, activita­tea sindicală în domeniul educa­ţiei este bine organizată. Majori­tatea liderilor sindicali sunt bine instruiţi şi dornici de a contribui substanţial la consolidarea miş­cării sindicale din regiune, a mai menționat vicepreședinta Zinai­da Uzun.

Natalia Vornicova are o experiență de 34 de ani de mun­că în domeniul învăţământului, de 19 ani fiind lider sindical. Ea reușește să colaboreze fructuos cu diverse întreprinderi şi organi­zaţii din gospodăriile săteşti, din domeniul medicinei, al culturii, gospodăriei silvice. Domnia sa a menționat îndeosebi colaborarea frumoasă cu Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroinsind”, grație spiritului activ al Elenei Kioroglo, preşedintele Uniunii teritoriale

Ceadâr-Lunga „Agroinsind”, ca-

re este o persoană versată în pro­blemele mişcării sindicale, un model demn de urmat şi pentru alţi lideri.

 

O problemă, lipsa tinerilor specialiști

 

Circa 48% dintre lucrătorii sindicali sunt de vârstă pensio­nară sau pre-pensionară. Aceștia îşi onorează obligaţiile cu dărui­re de sine, fără a aştepta recom­pense. În prezent, este prioritară încadrarea tineretului în activi­tatea sindicală. Liderii sindicali organizează pentru aceștia spar­tachiade, seminare, mese rotun­de, conferinţe etc.

Lipsa cadrelor tinere este o problemă, în general, nu doar a sindicatelor. Din cauza crizei so­cial-economice, cei tineri pleacă peste hotare în căutarea unui câştig mai bun. Bunăoară, din 37 de tineri specialişti solicitaţi pentru activitate în domeniul educaţiei, s-au prezentat doar 11, dintre care doi deja au plecat. Fiind întrebată cu ce probleme se mai confruntă azi sindicatele din UTA Găgăuzia, Natalia Vor­nicova s-a referit şi la fluctuația membrilor de sindicat. În multe colective de muncă s-a înregis­trat într-o anumită perioadă mi­grarea în Sindicatul „Viitorul”, ca mai apoi mulți să revină la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei. Un exemplu elocvent ar fi nu­mărul membrilor de sindicat: în 2004, erau 2201 membri, iar în 2014 numărul a crescut până la 3500 de membri.

 

Colaborarea cu administraţia publică locală

 

Structurile locale, primarii se implică activ în soluţionarea unor probleme de stimulare şi susţinere a cadrelor pedagogice, a liderilor sindicali etc. „În ca­drul întrunirilor cu başcanul Gă­găuziei, de asemenea, se pun în discuţie diverse probleme. Poate că nu toate se soluţionează pozi­tiv, dar vocea noastră este auzi­tă”, a menționat liderul sindical.

Natalia Vornicova a ţinut să-şi exprime regretul că este foarte tensionată relaţia sindicatelor cu Direcţia de învăţământ din Găgă­uzia, care, potrivit ei, acționează într-un mod foarte autoritar și nu dorește să colaboreze.

„Este important să avem o ati­tudine corectă faţă de angajaţi, să nu admitem dezumanizarea, umilinţa şi nedreptatea. Foarte acută este astăzi problema eli­berărilor din serviciu a pensio­narilor. Conform legislaţiei în vigoare, angajaţii din domeniul educaţiei care au ajuns la vârsta de pensionare sunt eliberaţi din funcţii, din iniţiativa adminis­traţiei, care deseori abordează această problemă incorect. De exemplu, la Şcoala-internat erau nouă profesori de vârstă pensio­nară. Trei profesori au fost dis­ponibilizaţi, iar șase pensionari au rămas să-şi continue activi­tatea. Acest fapt a stârnit revol­ta celor concediaţi şi petiţiile nu au întârziat să apară”, a adăugat Natalia Vornicova.

Rămâne actuală problema salariilor şi a pensiilor mizere, a nivelului scăzut de trai şi alte­le, dar putem menționa și reali­zările pozitive. De exemplu, în contractele colective de muncă, în colaborare cu primarii, au fost introduse unele facilităţi pentru preşedinţii comitetelor sindicale. Sunt instituţii în care liderului sindical i se plăteşte pa­tru ore săptămânal, iar în altele se acordă 5-10 zile de concediu suplimentar. Sindicaliștii mai sunt stimulați cu premii, sunt organizate diverse festivităţi de omagiere a activiştilor sindicali cu cele mai înalte rezultate. Un aspect pozitiv este şi faptul că se conlucrează activ cu Confedera­ţia Națională a Sindicatelor din Moldova.

 

Centru de instruire și informare

 

Natalia Vornicova a venit cu un apel către primarii din loca­lităţile Tomai, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, de a deschide un centru de informare şi in­struire în organizaţiile sindicale. Fiind susţinută de către Vasile Siloci, şeful Inspectoratului Te­ritorial de Muncă din Căuşeni. Deocamdată, însă, nu au urmat reacţiile. Cu excepţia primarului din Tomai, Feodor Topciu. În localitatea dată a fost alocat se­diu şi acuma se amenajează vii­torul centru de instruire. Scopul acestui centru este de a informa societatea despre activitatea sin­dicală în teritoriu. Cu mai multe detalii despre activitatea sindica­lă din UTA Găgăuzia vom reveni în numerele următoare.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și