25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele cer repetat Guvernului acordarea premiului anual bugetarilor

Loading
Social Sindicatele cer repetat Guvernului acordarea premiului anual bugetarilor
Sindicatele cer repetat Guvernului acordarea premiului anual bugetarilor
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM) atrage atenția, repetat, asupra incertitudi­nii la plata premiului anual, prevă­zut la art. 211 din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru rezulta­tele activității în anul 2020 și anul 2021.

Sindicaliștii au expediat pe adresa pre­mierului Natalia Gavrilița, a lui Anatolie To­pală, ministrul Educației și Cercetării, Sergiu Prodan, ministrul Culturii, Anei Revenco, ministrul Afacerilor Interne, o scrisoare în care solicită contribuția acestora în vede­rea asigurării acordării resurselor financi­are necesare pentru acordarea premiului anual mult așteptat de către salariații din sectorul bugetar.

Anterior, la 19 aprilie anul curent, CNSM a expediat pe adresa Ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat să se ofere salariaților-membri de sindicat din sectorul bugetar explicațiile de rigoa­re vizând achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020. Drept răspuns, Ministerul Finanțelor a informat despre faptul că, prin Legea nr.257/2020, au fost introduse modificări în actele nor­mative care țin de politica salarială pentru anul 2021. Prin urmare, legea, în redacția modificată, nu prevede dreptul de a be­neficia de premiu anual pentru rezultatele anului 2020.

Mai mult decât atât, în răspunsul oferit de Ministerul Finanțelor, s-a remarcat că la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul 2021 nu au putut fi identifi­cate mijloacele financiare necesare pentru acordarea premiului anual pentru rezul­tatele activității desfășurate în anul 2021 și, respectiv, în angajamentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru anul 2021 nu se regăsesc mijloace ce ar ține de achitarea acestuia.

Ulterior, după  votarea și învestirea nou­lui Guvern, prin demersul nr.03-01/308 din 16 august anul curent, CNSM și federațiile sindicale din ramurile bugetare au solici­tat înaintarea propunerii de modificare a legislației în vederea acordării premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020 și rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mij­loacelor financiare necesare pentru acor­darea premiului anual salariaților din sec­torul bugetar pentru rezultatul anilor 2020 și 2021.

Este necesar de menționat că, conform proiectului de lege pentru modificarea Le­gii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, urmare a majorării ve­niturilor BASS din contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de anga­jatori, transferurile de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, se micșorează cu 847 mln. de lei. Prin urmare, econo­mia rezultată în cadrul bugetului de stat ar putea fi redistribuită pentru executarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sis­temul unitar de salarizare în sectorul buge­tar, motivarea suplimentară a personalului din sectorul bugetar și acordarea premiului anual și a ajutorului material.

În anul 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2020 privind acordarea premiu­lui anual personalului din unitățile buge­tare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, a fost acordat premiul anual doar pen­tru rezultatele activității în anul 2019, iar pentru anul 2020, premiul în cauză nu a fost achitat. Amintim că art. 21 din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de sa­larizare în sectorul bugetar stabilește în alin. (1) că „Personalul din unitățile buge­tare poate beneficia de premiu anual pen­tru rezultatele activității în anul de gestiu­ne, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv”.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand