25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistulului. Indemnizație sau pensie în cazul decesului unuia dintre soți

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistulului. Indemnizație sau pensie în cazul decesului unuia dintre soți
Sfatul economistulului. Indemnizație sau pensie în cazul decesului unuia dintre soți
versiya.info

Are dreptul soția să beneficieze de pensia soțului dece­dat? Care sunt condițiile de acordare în acest caz?

Valentina Rojco, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii cu privire la acor­darea indemnizației în cazul dece­sului unuia dintre soț, nr. 156/2019, în cazul decesului soțului care a beneficiat de pensie pentru limi­tă de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pen­sie, conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, soțului supraviețuitor i se acordă indemnizație lunară.

Cuantumul indemnizației se stabilește în mărimea pensiei pen­tru limită de vârstă în plată la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul în care a avut loc decesul persoanei. Cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022, aprobat prin Ho­tărârea Guvernului nr. 458/2021, constituie 9900 de lei.

Indemnizația se acordă lunar, pentru o perioadă calculată con­form formulei:

T = 5-p,

unde:

T – este perioada pentru care soțul supraviețuitor va beneficia de indemnizație;

p – perioada în care soțul dece­dat a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă.

Astfel, dacă asiguratul a decedat mai devreme de cinci ani de la data realizării dreptului la pensie, pen­sia pe care o primea va fi achitată (soțului/soției) pe un termen care, în cumul cu perioada care s-a scurs de la data pensionării, constituie cinci ani. De exemplu, dacă asigu­ratul a decedat la doi ani de la data pensionării, soțul/soția vor ridica pensia acestuia încă trei ani.

Alte condiții de acordare a indemnizației sunt:

  • Indemnizația se acordă dacă, la data decesului beneficiarului de pensie, soțul supraviețuitor a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată.
  • Indemnizația se acordă în ca­zul deceselor survenite după data de 1 ianuarie 2020.
  • Indemnizația poate fi solicitată de către soțul supraviețuitor timp de trei ani de la data decesului soțului.
  • Indemnizația se acordă indi­ferent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, cu condiția că pensia aflată în plată a soțului supraviețuitor sau veni­tul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesului soțului nu depășește de 1,5 ori minimul de existență pentru pensionari, conform datelor Biroului Național de Statistică disponibile la mo­mentul solicitării indemnizației. De exemplu: minimul de existență pentru pensionari în primul semes­tru din 2021 a constituit 1796,5 lei. Astfel, pensia aflată în plată sau ve­nitul lunar asigurat realizat de către acesta nu poate depăși 2694,75 lei (1796,5 x 1,5).

Condiția respectivă a intrat în vi­goare la 14 martie 2020 și nu a fost coordonată cu sindicatele!

Cererea pentru stabilirea in-demnizației se depune personal de către soțul supraviețuitor la orga­nul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul acestuia, cu prezenta­rea actelor ce confirmă dreptul la indemnizație.

Indemnizația se stabilește din luna depunerii cererii. În cazul de­punerii cererii în luna în care a sur­venit decesul soțului, indemnizația se stabilește din luna următoare. Plata indemnizației se efectuează lunar, pentru luna în curs, de că­tre prestatorul de servicii de pla­tă, desemnat de beneficiarul de indemnizație, din bugetul asigură­rilor sociale de stat.

În cazul în care soțul supra-viețuitor optează pentru stabilirea indemnizației prevăzute de Legea nr. 156/2019, în perioada de plată a acesteia nu are dreptul la stabi­lirea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii!

Conform informației Casei Naționale de Asigură Sociale, indem-nizația respectivă nu se recalculea­ză și nici nu se indexează.

În cazul decesului beneficiarului de indemnizație, suma neîncasată nu poate fi achitată altei persoane.

Conform Legii nr. 156/1998, pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori înde­plinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate.

Pensia de urmaș se acordă in­diferent de durata stagiului de cotizare în cazul în care decesul întreținătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Pensia de urmaș se stabilește în cazul în care întreținătorul, decedat în urma unei boli generale, a reali­zat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de dizabilitate.

Se stabilește pensie de urmaș:

  1. copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studii­le în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea aces­tora, fără a depăși vârsta de 23 de ani;
  2. soțului supraviețuitor dacă, la momentul decesului întreținătorului sau pe parcursul a cinci ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de dizabilitate, a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recă­sătorit;
  3. soțului supraviețuitor sau tu­torelui (curatorului) care are în în­grijire copii sub vârsta de trei ani ai întreținătorului decedat, pe pe­rioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani.

Pensia de urmaș, în cazul în care întreținătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabilește în procente din pen­sia pentru limită de vârstă sau din pensia de dizabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreținătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de diza­bilitate accentuată sau medie, se stabilește procentual din pensia potențială calculată pentru dizabi­litate severă. Cuantumul pensiei de urmaș se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș (pentru copii – 75%).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand