22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Vechimea în muncă și treapta de salarizare: cum se stabilesc

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Vechimea în muncă și treapta de salarizare: cum se stabilesc
Sfatul economistului. Vechimea în muncă și treapta de salarizare: cum se stabilesc
Vocea poporului

Activez în școală de 14 ani. Aș vrea să cunosc când se schimbă treptele de salarizare în funcție de vechimea în muncă și care perioade se iau în calcul? Cum se efectuea­ză atribuirea unei noi trepte?

Ion V., Soroca

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul uni­tar de salarizare

în sectorul bugetar, fiecărei funcții îi corespund șase trepte de salarizare corespunzătoare peri­oadelor de vechime în muncă:

 • treapta I – de până la doi ani – îi corespunde clasa de salarizare indicată pentru funcția respectivă conform anexelor 3-10, în cazul dumneavoastră, conform anexei nr. 7 din legea respectivă;
 • treapta II – de la doi la cinci ani – se adaugă două clase de sala­rizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
 • treapta III – de la 5 la 10 ani – se adaugă trei clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
 • treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă patru clase de sala­rizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
 • treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă cinci clase de salari­zare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;
 • treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă șase clase de salarizare succesive, suplimentar față de cla­sa de salarizare prevăzută pentru treapta I.

Modul de stabilire a treptelor de salarizare este stipulat în Re­gulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabili­rea treptelor de salarizare, apro­bat prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018.

La determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabili­rea treptei de salarizare corespun­zătoare vechimii în muncă, se iau în considerare:

 1. perioada de activitate în uni­tatea (instituția) respectivă;
 2. perioada de muncă în uni­tăţi cu orice formă de proprietate, în funcţii a căror deţinere estelegată de profilul de activitate (specialitate) în unitatea respec­tivă;
 3. perioada de muncă în orica­re funcţii în unităţi, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata sporului pentru vechime în muncă;
 4. perioada de rezidenţiat, in­ternatură şi secundariat clinic – pentru personalul medical;
 5. perioada de doctorat cu în­trerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
 6. perioada de muncă în func­ţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în Centrul sindical naţional-ramural/Centrul sindical național-interramural;
 7. perioada în care se desfă­şoară activitatea în cadrul delega­ţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control;
 8. perioada participării la acţi­unile militare pentru apărarea in­tegrităţii şi independenţei Repu­blicii Moldova a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflic­tului militar;
 9. perioada concediului de maternitate şi a concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de trei ani;
 10. activităţile în funcţii de profil medical, juridic, pedagogic sau de asistenţă socială – pentru asistenţii sociali şi asistenţii pa­rentali profesionişti;
 11. perioada de activitate a cercetătorilor ştiinţifici titulari so­licitaţi temporar în străinătate să activeze în domeniile cercetării şi inovării şi în sfera didactică în bază de contract, în temeiul unor tratate interguvernamentale sau interdepartamentale, precum şi a celor delegaţi în străinătate la specializare sau cu misiuni de stat;
 12. durata serviciului militar prin contract în funcții de ofițeri – pentru personalul didactic, științifico-didactic și științific din rândul militarilor prin contract și ofițerilor din rezervă, numiți/angajați în funcții didactice în ca­drul instituției de învățământ în domeniul milităriei;
 13. perioada realizării progra­mului de postdoctorat.

În afară de aceasta, în vechi­mea în muncă se include timpul aflării ilegale sub arest și al exe­cutării pedepsei, precum și timpul pe parcursul căruia persoana nu a lucrat în legătură cu suspendarea ilegală din lucru (funcție).

Vechimea în muncă se calcu­lează cumulativ, indiferent de în­treruperile pe care le-a avut per­soana.

Drept documente pentru de­terminarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă, pentru perioada de până la 28 decem­brie 2018, şi dosarul personal al angajatului, adeverințe semnate de conducătorii şi contabilii-şefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, auten­tificate prin ştampilă, în care tre­buie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă ve­chimea în muncă.

Atribuirea personalului la o nouă treaptă de vechime în mun­că se efectuează printr-un act administrativ al conducătorului unității bugetare din data atinge­rii următoarei tranşe de vechime în muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand