30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Ultimele modificări privind salarizarea în economia națională

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Ultimele modificări privind salarizarea în economia națională
Sfatul economistului: Ultimele modificări privind salarizarea în economia națională
functionari-publici

Foto: timpolis.ro

 

Salariile funcționarilor publici vor fi majorate în anul acesta, pentru a face munca lor mai eficientă și a minimi­za tentația de luare de mită. Care sunt criteriile conform cărora se va face această majorare?

 

Nicolae Straton, Chișinău

 

Conform prevederilor Legii nr. 48 din 22 martie 2012 pri­vind sistemul de salarizare a funcționarilor publici cu modifi­cările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici, pe parcur­sul anului 2017 funcționarii pu­blici vor beneficia de următoarele majorări salariale.

Începând cu luna ianuarie 2017, conform prevederilor art. 8

din Legea sus-menționată, func-ționarii publici urmează să bene­ficieze, lunar, de spor pentru in­tensitatea muncii, care are drept scop stimularea funcţionarilor acestora pentru obţinerea unor rezultate optime la nivel de subdi­viziune/autoritate publică. Modul și condițiile de plată a sporului lunar pentru intensitatea muncii sunt stabilite de către Guvern.

Până la 1 ianuarie anul curent, această stimulare se acorda pen­tru rezultatele performanței co­lective semestrial.

Sporul lunar pentru intensita­tea muncii se stabileşte diferenţi­at pentru fiecare funcţionar public de către conducătorul subdiviziu­nii/autorităţii publice, în funcţie de aportul fiecăruia la obţinerea rezultatelor.

Aprecierea aportului funcționarului public  la obținerea  re­zultatelor se va realiza în baza următoarelor criterii: cunoștințe și experiență; complexitatea și diversitatea activităților; asuma­rea responsabilității; inițiativă și creativitate; volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate.

Sporul lunar pentru intensita­tea muncii nu se acordă funcţio­narilor publici care, 

pe perioada de gestiune, au desfășurat o ac­tivitate de serviciu necorespun­zătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar.

Începând cu 1 martie 2017, funcționarii publici care întrunesc condițiile prevăzute în punctul 11 alin. 5) al Hotărârii Guvernului nr. 331/ 28.05.2012 vor trece la următoarea treaptă de salarizare.

De asemenea, funcționarii pu­blici beneficiază de un premiu anual pentru realizările obținute în anul precedent de activitate și de premii unice. Funcționarii publici beneficiază și de alte plăți de stimulare, care se achită din economiile mijloacelor pentru re­tribuirea muncii alocate pe anul respectiv, în modul și în condițiile stabilite de Guvern.

În pofida măsurilor prevăzute de legislație, salariile funcționari-lor publici rămân încă mici.

Este de menționat faptul că, de la 1 ianuarie 2017, au fost îmbunătățite condițiile de salari­zare a funcționarilor publici, in­clusiv a celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției Fi­nanciare stabilindu-se un spor lu­nar pentru eficiență în activitatea desfășurată în autoritățile respec­tive, în mărime de la 0,8 până la 1,5 salarii medii lunar pe econo­mie realizat în anul precedent. Sporul stabilit se va reexamina anual începând cu 1 aprilie, por­nind de la cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent.

Salariile de funcţie pentru per­sonalul de deservire tehnică din Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal s-a majorat cu 50 la sută.

Asistenților sociali din cadrul serviciilor de asistență socială co­munitară salariile au fost majora­te cu 20%, de la 1 ianuarie 2017.

Angajaților din Inspecția Pro­curorilor și ai Agenției Naționale de Integritate, de la 1 august 2016 li s-au stabilit salarii lunare conform titlului funcției deținute, în cuantum de la 2,8 până la 3,44 salarii medii pe economie realizat pentru anul precedent. Valoarea salariului lunar calculat pentru aceste categorii de angajați în condițiile salariului mediu reali­zat pentru anul 2015 (4610,9 lei) constituie  de la 12910 lei până la 15861 de lei.

În condiții similare vor fi revă­zute, începând cu 1 aprilie 2017, și salariile judecătorilor și ale procu­rorilor și vor fi majorate în funcție de salariul mediu realizat pe eco­nomie pentru anul 2016. La ora actuală, salariile acestor categorii de angajați (procurori, judecători, în funcție de vechimea în muncă de până la șase ani) constituie de la 12449 de lei până la 13833 de lei.

Acestea sunt lefurile prevăzu­te de legislația în vigoare pentru unele categorii de angajați care sunt salarizați conform legilor speciale. Totodată, o succintă re­ferire la condițiile de salarizare a categoriilor de angajați mențio-

nați scoate în evidență discre-panțele esențiale ale cuantumului salariilor în vigoare.

Pe de altă parte, salariile an-gajaților salarizați conform Rețelei Tarifare Unice de mai mulți ani ră­mân la același nivel, din conside­rentul că nu se majorează salariul minim tarifar pentru prima cate­gorie de salarizare.

În ciuda faptului că, pe par­cursul anilor 2014-2016, au fost implementate fragmentat unele măsuri de majorare a salariilor, acestea s-au încadrat doar în condițiile de implementare a Le­gii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, nefiind revizuit esențial sa­lariul de bază tarifar în funcție de creșterea necesităților de supra-viețuire și aducerea salariului mi­nim cel puțin până la nivelul mini­mului de existență.

Deși au fost înaintate mai multe opțiuni de a reexamina condițiile de salarizare a celui mai mare nu­măr de angajați din sectorul bu­getar, care sunt salarizați conform Rețelei Tarifare Unice, neidenti­ficarea mijloacelor necesare din bugetul public național a condus la situația curentă privind nivelul salariilor neconforme pentru  un nivel de trai decent.

Pentru informare, se pre­zintă salariul lunar (salariul de funcție cu sporuri și suplimen­te) calculat fără contribuții de asigurări sociale obligatorii de stat și contribuții de asi­gurări obligatorii în medici­nă, pentru unele categorii de angajați: funcționari publici – specialist – 3256 de lei (până la doi ani de vechime); 3973 de lei (peste doi ani vechime); cadre didactice – pedagog social cu studii superioare – 3140 de lei; metodist – 3690 de lei; profesor – antrenor – 4430 de lei; profesor cu studii medii – 4200 de lei; pro­fesor cu studii medii și condiții de salarizare specifice – de la 4900 de lei  până la 5720 de lei; direc­tor-profesor cu studii speciale – 6385 de lei; funcționari, slujbași, specialiști – salariul mediu pe toate domeniile de activitate din sectorul bugetar constituie 2245 de lei; militari salarizați conform Rețelei Tarifare Unice – 4328 de lei; muncitori – 1288 de lei.

Situația creată în domeniul salarizării în sectorul bugetar a ajuns una critică și necesită între­prinderea unor măsuri de urgență pentru ameliorarea acesteia.

În acest context, Guvernul a instituit un grup de lucru în care sunt incluși și reprezentanții Confederației Naționale al Sindi­catelor din Moldova, care urmea­ză să elaboreze un nou concept privind salarizarea în sectorul bu­getar și un proiect de lege privind sistemul unitar de salarizare, care va îngloba în salariul de bază (lu­nar) sporurile și adaosurile, prin urmare, fiind instituit un salariu de bază fix cu o valoare de circa 80 la sută din venitul total lunar, iar cel variabil va constitui circa 20 la sută. În continuare, pentru revizuirea periodică a cuantumu­lui salariului lunar, va fi luat drept bază salariul stabilit în condiții noi.

Concomitent, informăm că modificarea Legii nr. 847 – XV din 14 februarie 2002 a îmbunătățit condițiile de stabilire a salariilor în sectorul real și anume conform articolului 12, alin. (4), se prevede că cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveş­te drept bază pentru diferenţie­rea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspun­dere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi cu comple­xitatea lor.

Iar alin. (5) al aceluiași articol prevede că în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul supli­mentar și alte plăți de stimulare sau compensare.

În contextul completării arti­colului 14 alin. (1) în cazul aplică­rii sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a re­ţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi ser­veşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.

Conform alin. (2), salariul tarifar pentru categoria I de califica­re (de salarizare) se stabileşte, în sectorul real, prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern. Iar la nivel de unitate din ramurile respective, acesta se stabilește în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

 

Sergiu SAINCIUC,

vicepreședinte al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand