25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Spor lunar în valoare fixă: cui și în ce condiții se calculează

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Spor lunar în valoare fixă: cui și în ce condiții se calculează
Sfatul economistului. Spor lunar în valoare fixă: cui și în ce condiții se calculează
noi.md

Sporul lunar în valoare fixă de 1300 de lei se ia în cal­cul la calcularea sporului de performanță, a concediului anual și la cumularea de funcții?

Ion Timofti, Soroca

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În contextul articolului 10 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bu­getar, salariul lunar al personalului din unitățile bugetare pentru acti­vitatea desfășurată pe durata nor­mală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

  1. partea fixă, compusă din:
  • salariul de bază;
  • sporul lunar în valoare fixă;
  • sporul lunar pentru gradul pro­fesional;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
  • sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;
  1. partea variabilă, care cuprin­de:
  • sporul pentru performanță;
  • sporuri cu caracter specific.

Sporul de performanță este componentă a părții variabile a sa­lariului lunar și se acordă diferen-țiat la nivel de angajat, în funcție de rezultatele evaluării performanțe-lor, calculându-se ca pondere din salariul de bază. În acest sens, spo­rul în valoare fixă nu se va lua în calcul la stabilirea sporului pentru performanță.

Exemplu de calculare a salariu­lui lunar:

Profesor în învățământul gene­ral, codul funcției – E4018 (Anexa nr. 7 din Legea nr. 270/2018)

Vechime în muncă – 25 de ani (treapta VI), grad didactic I

Clasa de salarizare finală: 56 + 6 + 10 = 72 (coeficientul de salariza­re – 4,41)

Valoarea de referință – 2000 de lei

Salariul de bază: 2000 x 4,41 = 8820 de lei

Spor pentru performanță: 8820 x 10% = 882 de lei

Spor lunar în valoare fixă – 1300 de lei

Salariul lunar: 8820 + 882 + 1300 = 11002 lei

Conform art. 117, alin (1) din Codul muncii nr. 154/2003, pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu pentru perioada re­spectivă. În acest sens, sporul lunar în valoare fixă fiind o componentă a salariului lunar, se va include la calcularea salariului mediu pentru determinarea indemnizației de con­cediu (pct. 3 din Anexa nr.1 la Hotă­rârea Guvernului nr. 426/2004).

Similar calculării plății indemni-zației de concediu menționate su­pra, sporul lunar în valoare fixă se va lua în considerare la calcularea salariului mediu pentru achitarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă pricinuită de boli obișnuite sau de accidente ne­legate de muncă achitate din mij­loacele angajatorului.

La desfășurarea muncii prin cumul, salariatul beneficiază de aceleași drepturi și garanții ca și ceilalți salariați. Retribuirea muncii prin cumul se efectuează în condițiile prevăzute de art. 23 din Legea nr.  270/2018 pentru funcțiile cumu­late, luând în considerare dreptu­rile individuale dobândite (treapta de salarizare conform vechimii în muncă, grad profesional, calificare, spor în valoare fixă etc.) aplicabi­le funcției pe care o îndeplinește prin cumul. În cazul prestării muncii prin cumul, persoanele vor bene­ficia de sporul lunar în valoare fixă calculat pentru unitate/normă di­dactică.

Calcularea salariului lunar, în cazul prestării muncii prin cumul

Funcția de bază – profesor (exemplul anterior)

Prin cumul: antrenor, codul funcții E4017 (anexa 7), vechime în muncă – 25 de ani, treapta VI, grad didactic I (munca prin cumul, 0,25 unități).

Clasa finală de salarizare: 61+6 +10 =77 (4,90)

Salariul de bază: 2000 x 4,90 x 0,25 = 2450 de lei

Spor pentru performanță: 2450 x 10% = 245 de lei

Spor lunar în valoare fixă: 1300 x 0,25 = 325 de lei

Salariul lunar total: 2450 + 245 + 325 =3020 de lei

Pentru persoanele care desfă-șoară activitate de cumulare de profesii (funcții/atribuții) conform art. 24 alin. (1) al Legii nr. 270/2018, pentru cumularea atribuțiilor func-ției deținute cu atribuțiile unei func-ții vacante, temporar vacante sau temporar absente poate fi acordat un supliment, care nu va depăși 100% din salariul de bază corespun­zător treptei I de salarizare stabilit pentru funcția vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă. Re­spectiv, în cazul prestării activității de cumulare de profesii (funcții/atribuții) persoanele nu vor bene­ficia de sporul în valoare fixă de 1300 de lei.

Calcularea salariului lunar, în cazul cumulării atribuției funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar absente

Muncitor necalificat (funcția de bază), codul funcției – H6185

Vechime în muncă – 21 de ani, treapta VI

Clasa finală de salarizare:  1 + 6 = 7 (coeficientul de salarizare – 1,13)

Salariul de bază: 2000 x 1,13 = 2260 de lei

Spor de performanță: 2260 x 10% = 226 de lei

Spor lunar în valoare fixă – 1300 de lei

Salariul lunar total: 2260 + 226 + 1300 = 3786 de lei

Clasa de salarizare ce corespun­de treptei de salarizare I, prevăzută în anexa nr. 10 aferent funcției viza­te este 1 (coeficientul de salarizare – 1,00). Respectiv, salariul de bază stabilit pentru funcția cumulată este:  2000 x 1,00 = 2000 de lei.

Dacă persoanei i s-a stabilit un supliment în cuantum de 50% din salariul de bază, acesta va beneficia de 1000 de lei (2000 x 0,5).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand