22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Și nevoiașii din capitală vor beneficia de compensații în sezonul de încălzire

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Și nevoiașii din capitală vor beneficia de compensații în sezonul de încălzire

sperantapentruromania.ro

După ultimele modificări la legislație, am o pensie de 1900 de lei, iar soțul – 2300 de lei. Persoanele defavorizate din mun. Chișinău vor beneficia de compensații în sezonul de încălzire 2017-2018? Care sunt condițiile de acordare? Pensia o primesc într-un card eliberat de „Victoriabank” și am auzit că serviciile comunale pot fi achitate cu cardul bancar, ca să nu stăm la coadă la ghișeele băncilor sau oficiilor poștale.
 
Anghelina Gherman, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Consiliul municipal Chișinău a acceptat, prin Decizia nr. 982-d din 12 octombrie 2017, acorda­rea de compensații persoanelor defavorizate social din municipiul  Chișinău pentru plata resurselor energetice, a diferenței în urma majorării tarifului pentru transpor­tarea deșeurilor menajere solide, precum și pentru plata volumului de apă suplimentar calculat în se­zonul de încălzire 2017-2018, al cărui venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a depășit suma de 3000 de lei per persoană.

Potrivit acestei decizii, persoa­nele care au beneficiat de des­păgubirile respective în sezonul rece 2016-2017 vor depune cereri de confirmare privind solicitarea  compensării cheltuielilor pentru resursele energetice, a diferenței în urma majorării tarifului pentru transportarea deșeurilor menajere solide, precum și pentru plata volu­mului de apă suplimentar calculat, prin care vor confirma că venitul lunar global este mai mic de 3000 lei per persoană și componența fa­miliei a rămas fără modificări.

De asemenea, persoanele care nu au beneficiat de compensații pentru plata resurselor energetice, a diferenței în urma majorării tarifu­lui pentru transportarea deșeurilor menajere solide, precum și pentru plata volumului de apă suplimen­tar calculat în perioada rece 2016-2017, vor înainta cererea-tip (cu anexarea actelor necesare) pentru a beneficia de aceste compensații în perioada de încălzire 2017-2018, în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul de acorda­re a compensațiilor persoanelor defavorizate din mun. Chișinău, în vederea efectuării plăților pen­tru resursele energetice, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/21 din 10.10.2013, cu modificările ulterior operate.

Amintim că mărimea compen-sațiilor pentru plata resurselor energetice a fost aprobată, după cum urmează:

 • pentru încălzirea centralizată cu agentul termic și pentru apa caldă (40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare);
 • pentru gazele naturale și energia electrică folosite la încălzi­rea autonomă și producerea apei calde; pentru lemnele și cărbunii folosiți la încălzire în perioada rece a anului (450 de lei lunar pentru o familie);
 • pentru gazele naturale, ener­gia electrică, lemne și cărbune, fo­losite la încălzire în perioada rece a anului de către pensionarii singuri (900 de lei lunar).

Cetățenii vor putea beneficia de compensații pentru serviciile co­munale pe tot parcursul sezonu­lui de încălzire, indiferent de data depunerii cererii. Cererile pentru acordarea compensației pot fi de­puse până la încheierea sezonului de termoficare.

Cererile privind compensarea cheltuielilor se depun:

 1. la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr.1-23,  indiferent de forma de proprietate a fondului locativ, de către cetățenii din sectoarele Bota­nica, Centru, Râșcani, Buiucani ale mun. Chișinău;
 2. la gestionarii fondului locativ sau la Pretura sectorului Ciocana, care locuiesc în acest sector;
 3. la primăriile orașelor, sate­lor (comunelor) din componența municipiului Chișinău – de către cetățenii din teritoriile respective.

La cerere se anexează următoa­rele acte:

 • buletinul de identitate (copie) sau pașaportul de tip vechi;
 • adeverința de naștere a copiilor (copie);
 • certificatul de căsătorie (copie);
 • certificatul despre componența familiei, eliberat de către gestio­narul fondului locativ sau primă­riile orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău;
 • certificatul privind tipul de în­călzire și alte servicii de care be­neficiază solicitantul, eliberat de întreprinderea municipală de ges­tionare a fondului locativ sau de primărie, de către cooperativele pentru construcții de locuințe, asociațiile de proprietari ai lo-cuințelor privatizate, asociațiile decoproprietari în condominiu, de în­treprinderile ce au la balanță fond locativ și cămine;
 • facturile privind plata energiei termice (electrice) sau a gazelor naturale pe ultima lună până la depunerea cererii (copii);
 • extrasul din contul personal sau cartea de imobil;
 • alte documente ce confirmă ne­cesitatea compensării cheltuielilor și statutul de familie defavorizată social. Actele se eliberează gratis.

Achitarea plăților pentru ser­viciile comunale se poate efectua prin intermediul cardurilor banca­re. Victoriabank pune la dispoziție mai multe instrumente care per­mit achitarea serviciilor comuna­le non-stop. Este vorba despre serviciile de deservire la distanță „DA! Internet Banking”, „DA! Mo­bile Banking”, „DA! ATM Banking” și „DA! SMS Banking”. Achitarea plăților comunale prin serviciul „DA! Internet Banking” și „DA! Mo­bile Banking” este GRATUITĂ.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand