25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Polița medicală – când și cine trebuie să o procure

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Polița medicală – când și cine trebuie să o procure
polita-de-asiguare

Foto: basarabia.md

 

La începutul acestui an, am procurat polița medicală pe anul 2016, deoarece nu am activat în câmpul muncii. Iar în luna noiembrie 2016, m-am angajat la o întreprin­dere în calitate de muncitor auxiliar. Spuneți-mi, vă rog, ce categorii de persoane trebuie sa cumpere polița medi-cală? Trebuie să achit din salariu prima de asigurări me­dicale în anul curent, în cazul în care am procurat polița medicală pentru 2016?

 

Boris Scutaru, Chișinău

 

Conform prevederilor anexei nr. 2 din Legea cu privire la mări­mea, modul şi termenele de achi­tare a primelor de asigurare obli­gatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26.12.2002, următoarele categorii de cetățeni au obligația de a se asigura în mod individual, achitând prima de asigurare obli­gatorie de asistenţă medicală în sumă fixă (polița medicală):

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldo­va, care se includ în una din urmă­toarele categorii:

a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi a loturilor pentru le­gumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau în folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprieta­rilor cu dizabilităţi sau pensionari;

b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensio­narilor sau persoanelor cu dizabi­lităţi;

c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folo­sinţă 

terenuri cu destinaţie agrico­lă, cu excepţia grădinilor şi loturi­lor pentru legumicultură;

d) titularii de patentă de între­prinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau cu dizabilităţi;

e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încă­peri, utilaje şi alte bunuri mate­riale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, a grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.

2. Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avoca­ţii neangajaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă sau atestat în modul stabilit de lege.

3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asi­gurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel pu­ţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

4. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe te­ritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau re­ligioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Cu referire la a doua parte a întrebării, este de menționat fap­tul că, conform alin. 2 al art. 23 din aceeași lege, persoanele fizi­ce incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori enumerate mai sus, care pe parcursul anului se angajează în câmpul muncii şi confirmă achi­tarea primei de asigurare obligato­rie de asistenţă medicală în sumă fixă (polița medicală) pentru anul respectiv, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte re­compense pentru perioada respec­tivă. De asemenea, în cazul dat nu se calculează nici primele ce ur­mează a fi achitate de către angaja­tor pentru asigurarea persoanelor nominalizate.

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand