25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Pensia anticipată: cine poate beneficia de aceasta

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Pensia anticipată: cine poate beneficia de aceasta
Sfatul economistului. Pensia anticipată: cine poate beneficia de aceasta
Vocea poporului

Se vorbește mult în ultimul timp despre pensia anticipată. Cine poate beneficia de aceasta și în ce condiții?

Andrei Cojocaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Prin Legea 208 din 6 decembrie 2021, a fost modificată Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. A fost introdusă o nouă categorie de pensie – „pensie anti­cipată pentru carieră lungă”.

Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă per­soanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare mai mare cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani pentru femei decât cel prevăzut la art. 42 alin. (1), adică bărbații – 39 de ani, femeile – 35,6 ani, iar înce­pând cu 1 iulie 2022 – 36 de ani, in­diferent de vârstă.

La calcularea stagiului de coti­zare necesar acordării pensiei an­ticipate pentru carieră lungă nu se iau în calcul perioadele necon­tributive (perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus; perioada de în­deplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimi­lat acestuia; perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul dintre părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi; perioada în care asigu­ratul a beneficiat de indemniza­ţie pentru incapacitate tempora­ră de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională; perioada de îngrijire a unui copil cu dizabi­litate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal; perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu; perioadele de activita­te necontributive în funcția de ju­decător și procuror de până la 31 decembrie 2005; perioadele în care au fost realizate până la 1 ianua­rie 1999 – de îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoa­ne care a depășit vârsta de 75 de ani și studiul în instituţiile de învă­ţământ superior de zi).

Cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data depu­nerii cererii.

 

S-a schimbat mecanismul indexării pensiilor

Pensiile se vor indexa anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexa­re va constitui creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent anului in­dexării. Coeficientul de indexa­re se stabilește de către Guvern. Pensiile vor fi majorate anual, la 1 aprilie, cu un supliment de solida­ritate, în sumă fixă – o componen­tă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majora­rea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime.

S-au efectuat modificări și la compartimentul solicitării pensiei. Cererea de acordare a pensiei poate fi depusă în formă electro­nică cu aplicarea semnăturii elec­tronice, prin intermediul porta­lului guvernamental unic al ser­viciilor publice, al portalului gu­vernamental al cetățeanului ori al paginii web oficiale a CNAS. Pensia se stabilește în baza datelor din contul personal al asiguratu­lui, gestionat în conformitate cu Legea nr. 489/1999 privind siste­mul public de asigurări sociale.

Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensi­onare se face prin decizie emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducăto­rul acestuia, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Important e că cererea de pen­sionare depusă poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de stabilire a pensiei.

S-a majorat și termenul de acor­dare a dreptului la pensie pentru limită de vârstă – de la data în­deplinirii condiţiilor de pensiona­re, dacă cererea şi actele necesa­re au fost depuse, în termen de 90 de zile de la această dată (anterior, era de 30 de zile).

La pensia de dizabilitate – de la data emiterii deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliu­lui Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de dizabi­litate nu coincide cu data începe­rii expertizei medicale, pensia de dizabilitate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale.

Începând cu 1 ianuarie 2022, se vor recalcula pensiile stabili­te după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2019, cu stagiul de co­tizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, de la 5 până la 7 ani.

Totodată, începând cu 1 ianua­rie 2022, pensionarii care activea­ză sau au activat în câmpul mun-cii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de dizabilitate în condițiile prezentei legi pot solici­ta reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform for­mulelor din anexe, părți integran­te ale prezentei legi, este mai mare decât pensia aflată în plată!

De la 1 ianuarie 2022, va avea loc și reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 2022, în raport cu sta-giul de cotizare cumulat după re­alizarea dreptului la pensie de dizabilitate.

Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă, precum și cererea de reexaminare a pensiei de dizabilitate, se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratu­lui sau, în formă electronică, prin intermediul portalului guverna­mental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetățeanului ori al paginii web ofi­ciale a CNAS.

Pentru persoana care şi-a stabi­lit domiciliul în străinătate: benefi­ciarul de pensie va completa cer­tificatul de viaţă şi îl va semna la autoritatea administrației publice locale, la un notar public sau la mi­siunea diplomatică/oficiul consu­lar al Republicii Moldova de pe te­ritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale CNAS, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat perso­nal de către titularul drepturilor sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand