17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Neachitarea salariului la timp și răspunderea angajatorului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Neachitarea salariului la timp și răspunderea angajatorului
Sfatul economistului. Neachitarea salariului la timp și răspunderea angajatorului
Vocea poporului

Nu am ridicat salariul de șase luni. Ce înseamnă plata salariului la timp și cum se compensează pierderile în legătură cu neachitarea acestuia? Angajatorul poate fi sancționat pentru neplata salariului la timp?

Lidia Botnaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Pornind de la prevederile art. 142 (I) din Codul muncii (CM) și art. 30 din Legea salarizării, nr. 847/2002, salariul se plăteş­te periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri auten­tificate, la locul de muncă al salari­atului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar:

  • nu mai rar decât de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord;
  • nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei.

Totodată, conform art. 145 din CM și art. 35 din Legea salarizării, angajatorul este obligat sa achite salariatului compensarea pierderi­lor cauzate de neachitarea la timp a salariului.

Compensarea pierderilor cau­zate de neachitarea la timp a sala­riului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat, dacă reţi­nerea acestuia a constituit cel pu­ţin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar.

Compensarea se efectuează se­parat pentru fiecare lună, prin ma­jorarea salariului în conformitate cu coeficientul inflaţiei calculat în modul stabilit.

Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălca­rea termenelor de plată a acestuia se stabileşte prin Hotărârea Gu­vernului nr. 533/2003, care a fost aprobată de comun acord cu pa­tronatele şi sindicatele.

Conform Hotărârii respective, este supusă indexării suma salariu­lui calculat pentru luna respectivă, cuvenită angajatului spre achitare după reţinerea impozitelor, a cote­lor de asigurare de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a altor plăţi obligatorii, indiferent de fap­tul dacă această sumă constituie salariul pentru timpul efectiv lucrat sau salariul mediu păstrat în cazu­rile prevăzute de legislaţie.

Nu vor fi supuse indexării: in­demnizaţiile de concediere şi sala­riul mediu păstrat pe perioada în care persoana în cauză nu este an­gajată; compensaţia pentru con­cediul nefolosit; suma ajutorului material; sporurile şi suplimentele la salariu, care se plătesc în loc de diurnă.

Suma de compensare a pierde­rilor unei părţi din salariul neachi­tat în termen se calculează fiecă­rui angajat separat pentru fiecare lună, după cum urmează:

1) prin împărţirea ultimului indi­ce publicat al preţurilor de consum la momentul plăţii reale a salariului la indicele preţurilor de consum din luna următoare lunii pentru care se plăteşte salariul, se determină co­eficientul inflaţiei pentru perioada de neachitare a salariului. Indicele preţurilor de consum se determină în calcul cumulativ de la începutul anului faţă de luna decembrie a anului precedent anului de plată;

2) prin înmulţirea sumei sa­lariului cuvenit spre achitare cu coeficientul inflaţiei pentru peri­oada de neachitare a salariului se determină suma de compensare a salariului care urmează să fie plătit angajatului.

Spre exemplu, pentru luna ia­nuarie angajatului i s-a calculat salariul în mărime de 5000 de lei. Suma cuvenită spre achitare după reţineri constituia 4300 de lei. Această sumă întreprinderea a achitat-o în luna iunie. Indicele cu­mulativ al preţurilor de consum în perioada dată a constituit:

  • în luna următoare lunii pentru care se plăteşte salariul (februarie) faţă de decembrie a anului prece­dent – 100,9%;
  • în luna mai – luna premergă­toare lunii achitării salariului faţă de decembrie a anului precedent – 105%.

În baza acestor date, suma de compensare a salariului se calcu­lează după cum urmează:

1) se determină coeficientul in­flaţiei în perioada de neachitare a salariului:

105,0 : 100,9 = 1 ,0406;

2) se determină suma de com­pensare a salariului:

4300 x (1,0406 – 1,0) = 174,58 lei.

Plata sumelor de compensa­re se efectuează în aceeaşi lună în care se plăteşte salariul restant pentru luna respectivă.

Salariul neprimit la timp din vina angajatului nu este supus in­dexării.

Sumele de compensare a sa­lariului neachitat în termen se impozitează în modul stabilit de legislaţie. Totodată, din sumele de compensare nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, şi ele nu se includ în salariul me­diu.

Conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sunt responsabili, conform legislaţi­ei, pentru calcularea corectă şi în termen a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia.

Litigiile ce ţin de plata compen­saţiei pentru pierderea unei părţi din salariu în legătură cu încălca­rea termenelor de plată a acestuia sunt examinate în modul stabilit de legislaţie.

În cazul în care angajatorul nu a efectuat achitarea salariului con­form art. 142 (1) din Codul muncii, acesta poate fi sancționat conform art. 57 din Codul contravențional care prevede următoarele:

Încălcarea intenţionată cu mai mult de două luni a termenu­lui stabilit pentru plata salariilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabi­lite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de uni­tăţi convenţionale (u. c.) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de u. c. aplicată persoa­nei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 u. c. apli­cată persoanei juridice. O unitate convențională = 50 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor