22 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: La lucrările sezoniere nu se acordă spor la salariu pentru vechime în muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: La lucrările sezoniere nu se acordă spor la salariu pentru vechime în muncă
Sfatul economistului: La lucrările sezoniere nu se acordă spor la salariu pentru vechime în muncă
lucrari-sezoniere

Foto: www.theguardian.com

 

Sunt angajat ca fochist la şcoală. Întrebarea mea este dacă pot beneficia de supliment la salariu pen­tru vechime în muncă?

 

Vasile Dănăilă, Cahul

 

Suplimentul respectiv la sa­lariu este stabilit şi calculat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordă­rii sporului pentru vechime în muncă personalului din unită­ţile bugetare, aprobat prin Ho­tărârea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.

Conform pct. 3. din acest Regulament, dreptul de a pri­mi sporul pentru vechime în muncă îl au personalul de con­ducere, personalul de speciali­tate, funcționarii administrativi și muncitorii din: instituţiile sistemului de învăţământ; in­stituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială; instituţiile de cultură şi artă; instituţiile de cultură fizică şi sport; alte insti­tuţii bugetare, a căror salarizare se efectuează în baza Reţelei ta­rifare unice.

Suplimentar, în pct. 5 şi pct. 6 ale Regulamentului în cauză, în vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se include perioada de muncă în instituţia respectivă, inclusiv perioada de muncă în orice funcții (profesii) în unităţi, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organi­zare juridică, deţinerea cărora era legată de profilul de activi­tate (specialitate).

Nemijlocit la întrebarea dumneavoastră, este necesar de concretizat că, conform pct. 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007, sub inciden­ţa prevederilor respectivului document nu cad următoarele categorii de angajaţi: 

salariaţii angajaţi pentru perioada înde­plinirii unor lucrări temporare cu o durată de până la două luni, precum şi salariaţii anga­jaţi în baza unui contract indi­vidual de muncă pentru peri­oada îndeplinirii unor lucrări sezoniere.

Respectiv, funcţia deţinută de dumneavoastră – fochist, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1273 din 19.11.2004, cu privire la aprobarea Nomenclatorului lu-

crărilor sezoniere, prevăzut la prima poziţie din anexă, este considerată lucrare sezonieră – „Exploatarea, întreţinerea şi re­pararea sistemelor de încălzire, profesiile – fochist, operator în sala de cazane”.

Pornind de la prevederile ex­puse mai sus, dumneavoastră, activând ca fochist, în condiţiile unor lucrări sezoniere, nu pu­teţi beneficia de spor la salariu pentru vechime în muncă.

 

Sergiu IURCU,

șef-adjunct al Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand