20 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Instruirea la locul de muncă: condiții și cerințe

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Instruirea la locul de muncă: condiții și cerințe
Sfatul economistului. Instruirea la locul de muncă: condiții și cerințe
Vocea poporului

Sunt un tânăr de 17 ani. Nu am o profesie. Spuneți-mi, vă rog, cum aș putea să beneficiez de instruire la locul de muncă în cadrul unei întreprinderi?

Nicolae S., or. Bălți

 

Sergiu IURCU

șef-adjunct

Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

sergiu.iurcu@cnsm.md

 

Dreptul de a beneficia de in­struire la locul de muncă în ca­drul unității se realizează conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 105/2018 cu privire la promo­varea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Instruirea se realizează în baza raporturilor contractuale între angajator, furnizorul de servicii de formare profesională, șomer și Agenție. Contractul în cauză poate conține prevederi cu privi­re la angajarea șomerului de către angajatorul parte a contractului, după finalizarea instruirii. Este ne­cesar să cunoașteți că instruirea la locul de muncă reprezintă un proces de formare profesională a șomerilor, care presupune instrui­rea în cadrul unui furnizor de ser­vicii de formare profesională și al unui agent economic (angajator) în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și a cali­ficării necesare pentru ocuparea unui loc de muncă.

Instruirea la locul de muncă întrunește următoarele condiții:

 1. se organizează de către sub­diviziunea teritorială în colaborare cu furnizorii de servicii de forma­re profesională publici sau privați, autorizați în conformitate cu actele normative în domeniul educației, care au încheiate acorduri de co­laborare privind instruirea la locul de muncă cu angajatorii;
 2. pregătirea teoretică a șomerului-cursant se realizează de către furnizorul de servicii de for­mare profesională și include cel mult 20% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională;
 3. instruirea practică a șomerului-cursant se realizează de că­tre angajator și include minimum 80% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională;
 4. la procesul de evaluare și certificare a competențelor șomerului-cursant participă angajato­rul.

Angajatorii care doresc să par­ticipe la o astfel de instruire trebu­ie să întrunească cumulativ urmă­toarele condiții:

 1. să fie înregistrați conform legislației;
 2. să nu aibă activitatea sus­pendată, să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 3. să nu aibă datorii față de bu­getul public național pentru anul precedent;
 4. să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent;
 5. să asigure condițiile pen­tru instruirea la locul de muncă a șomerului-cursant, conform pro­gramului de instruire la locul de muncă;
 6. să dispună de personal cali­ficat pentru a exercita funcția de maistru-instructor în producție pe durata instruirii la locul de muncă;
 7. să asigure respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și respectarea pre­vederilor aplicabile ale legislației muncii;
 8. să aibă cel puțin cinci angajați, inclusiv fondatorul.

Beneficiarii instruirii la locul de muncă sunt șomerii înregistrați la subdiviziunile teritoriale care nu au o meserie/profesie, ocupație și care au beneficiat de servicii de ghidare în carieră și au recoman­dare pentru instruire la locul de muncă.

Se repartizează la instruirea la locul de muncă șomerii a că­ror stare de sănătate le permite instruirea și exercitarea ulteri­or instruirii a meseriei/profesiei, ocupației selectate pentru forma­re profesională, în conformitate cu certificatul medical.

Șomerii antrenați la instruire la locul de muncă au statut de șomer-cursant și rămân în evidență cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială până la finalizarea pro­gramului de formare profesională.

Pe perioada instruirii la locul de muncă, șomerii-cursanți pot bene­ficia de o alocație, care reprezintă recompensă sau câștig, evaluat în bani, neimpozabil.

Șomerii-cursanți antrenați la instruirea la locul de muncă au ur­mătoarele obligații:

 1. să participe la toate activitățile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toa­te cerințele prevăzute de acesta și să absolvească instruirea la locul de muncă;
 2. să informeze subdiviziu­nea teritorială la care sunt înre-gistrați despre orice schimbare a condițiilor ce nu le permite să frecventeze instruirea la locul de muncă, în decurs de trei zile lucră­toare de la data apariției situației, precum și despre orice schim­bare a circumstanțelor legate de desfășurarea instruirii la locul de muncă;
 3. să prezinte la subdiviziunea teritorială, în termen de trei zile lucrătoare de la data obținerii ac­tului de studii, o copie a acestuia sau, după caz, a certificatului de participare la instruirea la locul de muncă;
 4. să se prezinte, în termen de trei zile lucrătoare de la data ab­solvirii, la subdiviziunea teritorială pentru participare la măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv servicii de intermediere a muncii, în cazul în care nu au fost angajați după finalizarea instruirii.

Șomerii-cursanți beneficiază de instruire la locul de muncă o sin­gură dată pentru fiecare perioadă de înregistrare cu statut de șomer.

Pentru șomerii-cursanți antrenați la instruirea la locul de muncă care absentează, în baza certifica­tului medical, inclusiv pe perioada tratamentului medical peste hota­re, mai mult de 15% din numărul total de ore prevăzute în progra­mul de formare profesională, se suspendă toate cheltuielile afe­rente instruirii, în baza certifica­telor confirmative, cu informarea instituțiilor implicate.

Șomerilor selectați pentru in­struire la locul de muncă li se eli­berează trimiterea la instruirea la locul de muncă, la prezentarea ur­mătoarelor acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de căsă­torie, pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
 3. copia actelor de studii;
 4. certificatul medical, din caresă rezulte că starea sănătății șo-merului îi permite instruirea și exercitarea ulterior instruirii a me­seriei/profesiei, ocupației selecta­te pentru formare profesională.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor