21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Condițiile și criteriile în baza cărora tații pot primi indemnizație paternală

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Condițiile și criteriile în baza cărora tații pot primi indemnizație paternală
Sfatul economistului: Condițiile și criteriile în baza cărora tații pot primi indemnizație paternală
concediu-parental

Foto: agora.md

 

Care sunt condițiile și modul de calculare a indem-nizației paternale și la ce instituție urmează să mă adresez pentru stabilirea acesteia?

 

Ion Gotcă, Bălți

 

Răspunsul la întrebare îl găsim în prevederile Regulamentului cu privire la condiţiile de stabili­re, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, apro­bat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245 din 15.11.2016.

Conform Regulamentului menționat, salariaţii (tatăl copi­lului) asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă con­firmă un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani sau de cel pu­ţin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.

Este de menționat că în stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de ac­tivitate a salariatului până la data naşterii copilului, conform in­formaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Pentru stabilirea indemnizației paternale urmează să fie respec­tate următoarele condiții:

1) tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în pri­mele 56 de zile de la data naşte­rii copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;

2) tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului pa­ternal;

3) tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele trei luni premergătoare lunii naşterii copilului.

Indemnizația paternală se acordă pentru o perioadă de

14 zile calendaristice și se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal. În cazul copiilor gemeni (tripleți, cvadrupleţi etc.), se acordă o sin­gură indemnizaţie paternală.

Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din ve­nitul mediu lunar asigurat reali-zat la locul de muncă de ba-ză în ultimele trei luni premer­gătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.

Venitul mediu lunar se deter­mină prin împărţirea venitului asigurat realizat la unitatea de la locul de muncă de bază la nu­mărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele trei luni calendaristice premergătoare lu­nii naşterii copilului. După care, venitul asigurat pentru o zi ca­lendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regu­lament, la numărul de zile calen­daristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determina­rea bazei de calcul a indemni­zaţiei paternale nu poate depăşi plafonul venitului din care s-au calculat şi achitat contribuţiile individuale de asigurări sociale, stabilit prin legea bugetului asi­gurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaris­tic incomplet, venitul asigurat se plafonează pornind de la numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.

Pentru a beneficia de indem-nizație, tatăl copilului sau soția acestuia vor prezenta la casa teritorială de asigurări so­ciale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază, următoarele acte:

a) actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere al co­pilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;

c) extrasul din ordinul de acor­dare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de mun­că de bază.

Cererea pentru stabilirea in­demnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează de către casa teritorială de asigurări socia­le în termen de 30 de zile calenda­ristice de la data înregistrării cere­rii. Dacă la cerere nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă ac­tele prezentate sunt perfectate in­corect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice din data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.

Însă, dacă termenul de depune­re a actelor este depăşit, casa teri­torială refuză stabilirea indemni­zaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului.

Este de menționat că, conform pct. 34 și 35 din Regulament, in­demnizaţia paternală se stabileşte pentru copiii nou-născuţi înce­pând cu data de 27 mai 2016. Ast­fel, aceasta se va acorda şi tatălui copiilor nou-născuţi care a bene­ficiat de concediu paternal până la data aprobării prezentei hotărâri.

 

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand