4 iunie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Concediul de maternitate: condițiile și modul de calculare a indemnizației

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Concediul de maternitate: condițiile și modul de calculare a indemnizației
Sfatul economistului. Concediul de maternitate: condițiile și modul de calculare a indemnizației
pond5.com
 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Femeilor salariate şi uceni­celor, precum şi soțiilor aflate la întreținerea salariaților, li se acor­dă un concediu de maternitate ce include:

  1. concediul prenatal cu o du­rată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu trei şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice);
  2. concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul nașterilor complicate sau nașterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătin­du-li-se pentru această perioadă o indemnizație.

Certificatul medical pentru con­cediul de maternitate se prezintă angajatorului/angajatorilor per­soanei asigurate/soțului asigurat la a cărui întreținere se află soția, însă nu reprezintă temei pentru plata indemnizației. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatu­lui medical prezintă o copie/copii cu mențiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana asigurată/soțul asigurat la a cărui întreținere se află soția.

Începând cu 1 martie 2023, con­form art. 76 prim din Codul muncii, salariata, în perioada aflării în con­cediu de maternitate, are dreptul de a continua sau de a relua ac­tivitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănăta­te, eliberată de către instituția me­dico-sanitară, și de comun acord cu angajatorul.

Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săp­tămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salari­atei.

Indemnizația de maternitate se acordă integral la a 30-a săp­tămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate ori a nașterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu trei sau mai mulți feți, indemnizația de maternitate se acordă integral la a 24-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 182 de zile calenda­ristice.

Femeile asigurate și șomerele au dreptul la indemnizație de ma­ternitate indiferent de durata sta­giului de cotizare.

Soția aflată la întreținerea soțului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizație de maternitate în ca­zul în care soțul confirmă un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani sau 9 luni din 24 de luni.

În cazul în care soția se află la întreținerea soțului asigurat, indemnizația de maternitate se stabilește pe numele soției.

Baza de calculare a indemnizației de maternitate o constituie veni­tul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii începerii con­cediului de maternitate, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.

În cazul lipsei integrale a veni­tului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calendaristice sau în toate lunile din perioada ce­lor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaris­tice consecutive imediat premer­gătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice con­secutive.

În cazul în care asiguratul pe parcursul celor 12 luni calenda­ristice premergătoare concediului de maternitate nu a realizat venit asigurat din motiv de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, cuan­tumul indemnizației de maternita­te şi al indemnizației lunare pentru creșterea copilului se stabilește din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizații pentru copilul precedent, inclu­siv în cazul în care a beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul acestor concedii.

Baza de calculare a indemnizației de maternitate pentru femeile asi­gurate,  care nu se încadrează în nici una dintre condițiile  specifica­te, constituie 35% din salariul me­diu lunar prognozat pentru anul în care s-a produs concediul de ma­ternitate.

Totodată, e de menționat că ve­nitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită cu 12 sau cu numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. Pentru anul 2023 aces­ta constituie 11700 de lei.

În cazul persoanelor angaja­te în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unității, dreptul la prestații de asigurări sociale încetează la data încetării contractului, cu excepția dreptului la indemnizație de maternitate şi indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

În cazul acordării concediului de maternitate în perioada con­cediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, persoana îndreptăţită va be­neficia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere a copi­lului până la împlinirea vârstei de trei ani).

Prin Legea 289/2004, s-a sta­bilit că indemnizația de materni­tate se calculează din venitul asi­gurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate. Astfel, soțiile ale căror salarii sunt mai mici decât ale soțiilor nu vor mai fi nevoite să se concedieze și să treacă la întreținerea soților, ca indemnizația de maternitate să fie calculată din venitul asigurat al soțului.

Reamintim că indemnizația de maternitate se stabilește de către CNAS în temeiul informației din certificatul de concediu de ma­ternitate, transmise de prestatorii de asistenta medicală prin inter­mediul conexiunilor intersistemice și datelor deținute în Registrul de stat al evidenței individuale în sis­temul public de asigurări sociale.

Datele din certificatul medical se examinează de către CNAS în termen de până la 15 zile calen­daristice de la data recepționării acestora. În cazul în care in-formația necesară pentru stabili­rea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la 45 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certifica­tul medical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor