25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Calcularea stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Calcularea stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei
Sfatul economistului. Calcularea stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei
Vocea poporului

Cum se calculează stagiul total de cotizare la stabilirea pensiilor? Munca prestată pe teritoriul fostei URSS se in­clude în stagiul de cotizare?

Olga S., Federația Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț”, Bălți

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii privind siste­mul public de asigurări sociale nr. 156/1998 și Hotărârii de Guvern nr. 165/2017 pentru aprobarea Re­gulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modali­tatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, stagiul total de cotizare se calcu­lează prin însumarea perioadelor de activitate pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Realizarea stagiului de cotiza­re reprezintă o condiţie necesară în vederea stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate pentru carieră lungă, a pensiei de dizabilitate, a pensiei de urmaş, în conformitate cu prevederile legii respective.

Stagiul de cotizare pentru sta­bilirea pensiei include perioade contributive şi perioade necontri­butive.

Perioadele contributive includ activitățile la desfășurarea cărora persoana este supusă asigurărilor sociale.

Perioadele necontributive se consideră perioadele în care per­soana nu este supusă asigurărilor sociale, dar, în temeiul legii, se in­clud în stagiul de cotizare.

Perioadele  necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt:

 1. perioada de îndeplinire a ser­viciului militar în termen sau cu ter­men redus;
 2. perioada de îndeplinire a ser­viciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia,dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoa­nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
 3. perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de că­tre tutore, în caz de deces al ambi­lor părinţi;
 4. perioada în care asiguratul a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de mun­că, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;
 5. perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vâr­sta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcţia de asistent personal, inclusiv:
  1. de la 1 ianuarie 1999 până la 1 ianuarie 2008 – perioada de în­grijire a unui copil invalid cu gra­dul de severitate I până la vârsta de 16 ani;
  2. de la 1 ianuarie 2008 până la 1 ianuarie 2013 – perioada de în­grijire a unui copil invalid cu gra­dul de severitate I până la vârsta de 18 ani;
  3. de la 1 ianuarie 2013 – peri­oada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani;
 6. perioada de rezidențiat (in­ternatura și secundariatul clinic) în învățământul postuniversitar obli­gatoriu;
 7. perioadele de activitate ne­contributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decem­brie 2005;

Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute nu pot însu­ma în total mai mult de opt ani, cu excepția celor prevăzute la pct. 2), 3), 5) și 7).

În stagiul de cotizare, pe lângă perioadele specificate, se includ ur­mătoarele activități și perioade rea­lizate până la 1 ianuarie 1999:

 • activitatea în calitate de mem­bru de colhoz, indiferent de carac­terul şi de durata programului de muncă;
 • activitatea de creaţie a mem­brilor uniunilor de creaţie confir­mată de către secretariatele consi­liilor de administraţie ale uniunilor respective;
 • activitatea în calitate de sluji­tor şi lucrător al cultelor, începând cu 1 aprilie 1992;
 • perioada îngrijirii unui invalid de gradul I;
 • perioada îngrijirii unui copil invalid sub vârsta de 16 ani;
 • perioada îngrijirii unei persoa­ne care a depășit vârsta de 75 de ani;
 • perioada de studii în instituţiile de învăţământ universitar superior de zi (institute, universități, acade­mii);
 • participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Repu­blicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992, care se include în stagiul de cotizare în mărime tri­plă.

Stagiul de cotizare se exprimă în ani. Acesta se calculează prin însu­marea lunilor pentru care s-au plă­tit contribuții, în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat și împărțirea sumei obținute la 12. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional cu suma achitată.

Persoanelor angajate în sectorul agrar în baza contractului individu­al de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier li se include în stagiul de cotizare, considerân­du-se un an de cotizare (calenda­ristic), cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achita­te este mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional cu suma achitată.

Pentru perioadele specificate în punctele 1) și 6), la determinarea venitului mediu lunar asigurat în­cepând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Pen­tru perioadele specificate în punc­tele 2), 3), 5) și 7), la determinarea venitului mediu lunar asigurat în­cepând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei.

Pentru persoanele care au des­făşurat activităţi peste hotare şi au fost supuse asigurărilor sociale în aceste state, perioada de lucru în străinătate li se include în stagiul de cotizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile încheiate între Repu­blica Moldova şi aceste ţări sau în convenţiile internaţionale.

Munca prestată pe teritoriul fos­tei URSS până la 1 ianuarie 1992 se echivalează cu munca prestată în Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand