22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Ajutorul de deces: cazuri și necazuri după o tragedie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Ajutorul de deces: cazuri și necazuri după o tragedie
Sfatul economistului. Ajutorul de deces: cazuri și necazuri după o tragedie
zdg.md

Ce înseamnă ajutor de deces, cine beneficiază și cum se acordă acest ajutor? Ajutorul de deces se acordă numai persoanelor asigurate? În cazul naşterii unui copil mort se acordă ajutor de deces? Ajutorul de deces stabilit, dar neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv?

Mariana Adam, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii privind indemni­zaţiile pentru incapacitate tempo­rară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004, aju­torul de deces este o prestație unică de asigurări sociale, care se acordă în scopul susţinerii financiare a fa­miliei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile legate de înmormântare. Modul de acor­dare a acestei prestații este stabilit în Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de de­ces, aprobat prin Hotărârea Guver­nului nr. 1442/2006.

De dreptul la acordarea ajutoru­lui de deces beneficiază unul dintre membrii familiei persoanei deceda­te, tutorele sau curatorul acesteia. În categoria de membru de familie se includ:

 • soţul (soţia);
 • părinţii;
 • copiii în vârstă de până la 18 ani (inclusiv cei care au fost născuţi morţi) sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţământ – până la absolvire, însă până la atingerea vârstei de 23 de ani, precum şi co­piii cu dizabilități, indiferent de vâr­stă, dacă dizabilitatea a fost con­statată până la atingerea vârstelor menționate.

În cazul în care cheltuielile legate de înmormântare au fost suportate de către o persoană, alta decât una dintre cele menţionate, ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte acesteia.

Conform Regulamentului men-ționat, persoanele specificate be­neficiază de dreptul la acordarea ajutorului de deces, indiferent de faptul dacă sunt sau nu cetăţeni ai RM, precum şi de faptul dacă au sau nu au domiciliul în R. Moldova.

În cazul în care acordurile (con­venţiile) internaţionale la care Repu­blica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii decât cele prevăzute în Regulamentul respectiv, se aplică dispoziţiile acestor acorduri (con­venţii).

Condiţiile de stabilire a ajutoru­lui de deces în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de asi­gurări sociale. Ajutorul de deces se acordă persoanelor specificate mai sus, în cazul decesului persoanelor cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova:

 • asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat, dar şi şomerilor cu drept la ajutor de şomaj;
 • pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asigurări sociale;
 • persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin trei ani.

Condiţiile de stabilire a ajutoru­lui de deces în cazul persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale: ajutorul de deces se acordă în cazul decesului per­soanei neasigurate, cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.

În cazul decesului a două sau mai multor persoane, ajutorul de deces se acordă pentru fiecare per­soană decedată.

Dreptul la ajutor de deces se constituie de casa teritorială de asi­gurări sociale din raza domiciliului sau reședinței persoanei decedate prin decizia de acordare a conducă­torului organului respectiv.

Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depusе, fiind însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate al benefi­ciarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identitatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de or­ganele competente ale statului;
 • certificatul de deces (în copie).

În cazul în care cheltuielile legate de deces au fost suportate de către o persoană care nu este membru al familiei, pe lângă documentele menţionate, se prezintă actele ce confirmă cheltuielile legate de în­mormântare.

În cazul naşterii unui copil mort, ajutorul de deces se acordă în baza cererii depusе, însoţită de următoa­rele documente:

 • actul de identitate al benefi­ciarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identitatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organe­le competente ale statului;
 • certificatul ce confirmă naşte­rea copilului mort, eliberat de insti­tuţia medicală;
 • actele ce confirmă cheltuielile legate de deces.

Cererea pentru acordarea ajuto­rului de deces se înregistrează de casa teritorială la locul permanent de trai al decedatului, la data pre­zentării tuturor actelor.

Cuantumul ajutorului de deces, în cazul persoanelor asigurate, se stabileşte anual prin Legea bugetu­lui asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces în cazul persoanelor neasigurate este stabilit prin Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii

Pentru anul 2020, ajutorul de deces, atât pentru persoanele asi­gurate, cât și pentru persoanele ne­asigurate, este stabilit în cuantum de 1100 de lei.

Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarilor în numerar, în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (cu toate actele necesare) prin intermediul institu­ţiilor cu care este încheiat contract cu Casa Naţională, la alegerea be­neficiarului.

Ajutorul de deces poate fi soli­citat pe baza actelor justificative în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului. Dacă acest ajutor stabilit nu este neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult trei ani calendaristici de la data înregistrării cererii. Suma ne­achitată la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte ajutorul de deces se achită fără nici o limita­re în termen.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand