16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistul. Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistul. Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți
Sfatul economistul. Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți
sputnik.md

Cine are dreptul la indemnizație în cazul decesului unuia dintre soți? Cum se calculează și se plătește această indemnizație?

Stela Injievschi, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Regulamentului cu privire la stabilirea și plata in-demnizației în cazul decesului unuia dintre soți, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712 din 27.12.2019, dreptul la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soți care a beneficiat de pensie pentru limi­tă de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea dreptului la pensie conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii se acordă soțului supraviețuitor cu domiciliul în Republica Moldova.

Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se acordă soțului supraviețuitor la întrunirea urmă­toarelor condiții:

  • la data decesului, soțul dece­dat beneficia de pensie pentru limi­tă de vârstă mai puțin de cinci ani după stabilirea pensiei;
  • soțul supraviețuitor, indiferent de vârstă, a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată;
  • indemnizația în cazul decesu­lui unuia dintre soți a fost solicitată în termen de trei ani de la data de­cesului.

Indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți se acordă indife­rent dacă soțul supraviețuitor este sau nu beneficiar de pensii în siste­mul public de pensii.

Cererea pentru stabilirea indem­nizaţiei în cazul decesului unuia din­tre soți se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale la care este arondat domiciliul soțului supraviețuitor, unde se înregistrează în mod obligatoriu.

Cererea se depune conform mo­delului stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

La cererea de stabilire a in-demnizației în cazul decesului unuia dintre soți se anexează următoa-rele documente în original și în copie:

  • actul de identitate al solicitan­tului;
  • certificatul de deces;
  • certificatul de căsătorie.

Indemnizaţia se stabileşte din luna depunerii cererii. În cazul depu­nerii cererii în luna în care a survenit decesul soţului, indemnizaţia se sta­bileşte din luna următoare.

Acordarea dreptului la indem-nizație în cazul decesului unuia dintre soți sau respingerea cererii se face printr-o decizie emisă de or­ganul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul aces­tuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Decizia cu privire la respingerea cererii şi motivul respingerii se ex­pediază solicitantului în termen de cinci zile de la data emiterii.

Cuantumul indemnizaţiei se stabilește în mărimea pensiei pen­tru limită de vârstă, aflată în plată la data decesului beneficiarului de pensie, dar nu poate depăși suma a cinci salarii medii lunare pro­gnozate pe economie pentru anul în care a avut loc decesul.

Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de către Guvern. Pentru anul 2021 acesta constituie 8716 lei.

Mărimea pensiei pentru limită de vârstă, aflată în plată la data de­cesului beneficiarului de pensie, se confirmă în baza informaţiei din Sis­temul informațional „Protecție soci­ală” al CNAS.

Indemnizaţia se acordă lunar, pentru o perioadă calculată con­form formulei:

T = 5-p,

unde:

T – perioada pentru care soțul supraviețuitor va beneficia de indemnizație;

p – perioada în care soțul dece­dat a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă.

În cazul în care soțul supra-viețuitor optează pentru stabilirea indemnizației prevăzute de prezen­tul Regulament, în perioada de pla­tă a acesteia nu are dreptul la sta­bilirea și plata pensiei de urmaș în condițiile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.

Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soți, stabilită în con­formitate cu prezentul Regulament, nu se reexaminează și nu se inde­xează.

Plata indemnizaţiei în cazul dece­sului unuia dintre soţi se efectuează lunar, pentru luna curentă, în baza deciziei privind stabilirea indemni­zaţiei aprobate de către casa terito­rială de asigurări sociale.

Indemnizaţia se plăteşte în nu­merar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnați prin cerere de către beneficiar.

Plata indemnizaţiei prin interme­diul instituţiilor financiare se efec­tuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate, pe termenul de valabilitate al contului bancar.

În cazul în care beneficiarul a în­chis contul bancar la instituţia finan­ciară, plata indemnizației se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată de pe teritoriul țării.

Plata indemnizațiilor prin inter­mediul oficiilor poştale se efectu­ează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de lo­calitatea de domiciliu.

Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi indemnizațiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la do­miciliu.

Soțului supraviețuitor care se află la întreţinerea deplină a sta­tului în cadrul unor servicii sociale indemnizația se plătește în mărime deplină.

În cazul în care soțul supravie-țuitor îşi stabileşte domiciliul în alt raion/municipiu, plata inde-mnizației se efectuează la locul nou de trai, începând cu luna din care a fost suspendată la locul precedent de trai.

Plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți stabili­te, dar neîncasate pe o perioadă de șase luni de către soțul supravie-țuitor se suspendă. Plata indem-nizației se reia din luna în care be­neficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea la casa teri­torială de asigurări sociale, aceasta fiind achitată retroactiv de la data suspendării.

Indemnizația neplătită la timp din vina organului de asigurări soci­ale responsabil de stabilirea şi plata indemnizațiilor se plăteşte retroac­tiv, fără nici o limitare în termen.

Indemnizaţia stabilită şi neplă­tită soțului supraviețuitor nu poate fi achitată altei persoane. Indem-nizația neîncasată în legătură cu de­cesul beneficiarului nu se plăteşte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand