22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Taxa de stat pentru înaintarea acţiunii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Taxa de stat pentru înaintarea acţiunii
Sfatul avocatului. Taxa de stat pentru înaintarea acţiunii
bizlaw.md

Am înaintat o cerere de chemare în judecată, cerând să-mi fie desfăcută căsătoria și împărţită toată averea pe care am adunat-o în timpul căsătoriei. Ulterior, mi-a venit o scrisoare prin care eram anunţată că trebuie să achit în termen de 15 zile taxa de stat pentru examinarea cererii. Suma este mare. Este oare corect aceasta şi ce fac dacă nu am bani?

I. Procopii, or. Cantemir

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Chestiunile ce ţin de taxa de stat sunt detaliat reglementate de Legea taxei de stat şi de Co­dul de procedură civilă.

Taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în te­meiul legii, de către instanţa judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a ca­uzei civile sau cărora li se eli­berează copii de pe documente din dosar.

Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi reconvenţi­onală), cererea intervenientului principal, cererea vizând cauze­le cu procedură specială, cere­rea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de de­clarare a insolvabilităţii, cererea de apel, cererea de recurs.

La depunerea cererii de che­mare în judecată se anexează şi dovada de plată a taxei de stat. Dacă cererea a fost depusă fără a se respecta condiţia dată, judecătorul emite o încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicând persoanei acest fapt şi acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea ne­ajunsurilor. Dacă se prezintă în termen dovada de plată a taxei de stat, cererea se consideră depusă la data prezentării ini­ţiale în judecată. În caz contrar, ea nu se consideră depusă şi, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească.

În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiu­nii, iar în acţiunile nepatrimoni­ale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat. Pentru cere­rile de chemare în judecată pri­vitor la litigiile cu caracter pa­trimonial, cuantumul taxei de stat constituie 3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 de lei şi nu mai mult de 25.000 de lei de la persoanele fizice; pentru cererile de chemare în judecată privitor la desfacerea căsătoriei – 40 de lei; pentru acţiunile ne­patrimoniale, de regulă – 100 de lei; pentru cererile de apel împotriva hotărârilor judecăto­reşti – 75% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cere­rii de chemare în judecată, iar pentru cererile de recurs – 50% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chema­re în judecată.

Legea stabileşte şi cazuri de scutire de la plata taxei de stat. Astfel, sunt scutiţi reclamanţii: în acţiunile de reintegrare în serviciu, de revendicare a su­melor de retribuire a muncii; ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe; de în­casare a pensiei de întreţinere; de reparaţie a prejudiciului ca­uzat prin vătămare a integrită­ţii corporale ori prin deces; de reparație a prejudiciului ma­terial și/sau moral cauzat prin infracțiune; de revendicare a indemnizaţiilor de protecţie socială; de protecţie a dreptu­rilor consumatorilor; legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal; privind încasarea cheltuielilor de judecată supor­tate în procese civile anterioare. De asemenea, sunt scutiţi de la plată minorii – pentru cereri­le de apărare a drepturilor lor; victimele violenţei în familie – pentru cererile privind aplica­rea măsurilor de protecţie și în acțiunile de reparație a prejudi­ciului material și/sau moral ca­uzat prin acte de violență în fa­milie; părţile – în litigiile privind reparaţia prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, trage­re ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive; părţile – în cauzele care apar în legătură cu încăl­carea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.

În funcţie de situaţia materi­ală şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică este scutită de către in­stanţa judecătorească de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.

În situaţia dvs., urmează să depuneţi în cancelaria instanţei de judecată, în interiorul ter­menului stabilit pentru înlătu­rarea neajunsurilor, o cerere de scutire de la plata taxei de stat. La cerere veţi anexa acte care demonstrează situaţia materia­lă precară: dovada că nu sunteţi angajată în câmpul muncii sau că aveţi venituri mici, că aveţi peroane la întreţinere, carne­tul de pensionar, acte medicale de incapacitate de muncă, alte acte care justifică cererea dată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand