22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Recompensa pentru restituirea unui bun, reglementată de lege

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Recompensa pentru restituirea unui bun, reglementată de lege
Sfatul avocatului: Recompensa pentru restituirea unui bun, reglementată de lege
recompensa

Foto: customermarketing.fr

 

Am pierdut un lucru foarte valoros pentru mine şi îmi doresc nespus de mult să-l găsesc. Intenţionez să plasez un anunţ public de plată a unei recompense pentru persoana care îmi va restitui bu­nul, dar nu ştiu cum să o fac. Este oare reglementată de lege situaţia ce ţine de re­compensă şi ce trebuie să cunosc?

 

Maria Botnaru, mun. Chişinău

 

Codul civil reglementează ra­porturile juridice ce ţin de pro­misiunea de recompensă şi plata acesteia, drepturile, obligaţiile părţilor şi consecinţele ce survin după realizarea acestora.

Promisiunea publică de re­compensă se defineşte drept adresarea către un cerc nede­terminat de persoane, prin care persoana care promite se obligă să transmită un interes patrimo­nial (recompensă) oricărei per­soane ce va realiza un rezultat expres stipulat. Cu toate că pro­misiunea publică de recompensă nu constituie o ofertă, identifica­rea esenţei şi a caracteristicilor acestui concept poate fi facilitată aplicând, prin analogie, regle­mentările ce se referă la oferta publică care conţine o manifes­tare expresă a voinţei de a fi legat prin acceptare.

Deci, persoana care a făcut o promisiune publică de acordare a unei recompense pentru să­vârşirea într-un anumit termen a unei acţiuni licite, indicate în anunţ, este obligată să acorde recompensa oricărei persoane care a săvârşit acţiunea în condi­ţiile stipulate, chiar dacă această persoană a acţionat fără a ţine cont de promisiunea publică de recompensă.

Obligaţia de a acorda recom­pensă apare în cazul în care per­soana care a făcut promisiunea de recompensă poate fi stabilită în mod cert. Persoana care do­reşte să săvârşească acţiunea în schimbul recompensei promise este în drept să ceară confirma­rea în scris a promisiunii, în caz contrar suportând riscul consta­tării faptului că autorul promisi­unii nu este persoana indicată în anunţ.

În cazul în care în promisiunea publică de recompensă nu este indicată mărimea recompensei, aceasta se stabileşte 

de comun acord cu promitentul, iar în caz de litigiu, de instanţa de jude­cată. În cazul în care anunţul de recompensă nu stabileşte sau din caracterul acţiunii indicate nu reiese altfel, corespunderea acţi­unii săvârşite condiţiilor expuse în anunţ se stabileşte de persoa­na care a promis recompensa, iar în caz de litigiu, de instanţa de judecată.

În cazul în care acţiunea in­dicată în anunţ este săvârşită de mai multe persoane, dreptul la recompensă îl are persoana care a săvârşit prima acţiunea.

Dacă acţiunea indicată în anunţ este săvârşită de mai mul­te persoane şi este imposibil să se determine care dintre ele a săvârşit prima acţiunea, precum şi în cazul în care acţiunea este săvârşită concomitent de mai multe persoane, recompensa se împarte între aceste persoane în părţi egale sau în modul stabilit de comunul lor acord. Iar dacă recompensa este indivizibilă sau dacă, în conformitate cu condiţi­ile anunţului, ea trebuie plătită unei singure persoane, aceasta se alege prin tragere la sorţi.

În cazul contribuţiei mai mul­tor persoane la săvârşirea acţi­unii pentru care este promisă recompensa, aceasta se împarte lor de către promitent în funcţie de gradul de participare a fie­căreia la atingerea scopului, iar în caz de litigiu, recompensa se împarte de către instanţa de ju­decată.

Persoana care a anunţat public acordarea unei recompense este în drept să revoce în acelaşi mod promisiunea făcută, cu excepţia cazului în care anunţul conţine sau din el rezultă cu certitudine inadmisibilitatea revocării, este indicat un anumit termen pen­tru săvârşirea acţiunii pentru care se promite recompensa sau, la momentul revocării promisi­unii, acţiunea indicată în anunţ este deja săvârşită şi autorul ei pretinde recompensa promisă.

Revocarea promisiunii publi­ce de recompensă nu privează persoanele care au răspuns la anunţ de dreptul de a cere com­pensarea, în limita recompensei anunţate, a cheltuielilor pe care le-a suportat la săvârşirea acţiu­nii respective.

Ţineţi cont de aceste reguli ca să evitaţi momente de confuzie şi cheltuieli inutile.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand