25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Proprietate comună asupra unui bun

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Proprietate comună asupra unui bun
Sfatul avocatului. Proprietate comună asupra unui bun
rg.ru

În timpul căsătoriei, împreună cu soția, am devenit pro­prietari ai unui apartament prin investirea economiilor fa­miliei într-o cooperativă de construcție a locuințelor. Peste un timp, am divorțat. Soția a rămas să locuiască în aparta­ment, iar eu m-am mutat cu traiul în altă parte. Fosta soție a decedat subit. Am decis să mă clarific cu partea mea din apartament, dar mi s-a spus că în timpul vieții ea a per­fectat actele de proprietate doar pe numele său și a donat bunul imobil unei rude de-a sa, care pretinde că nu am nici un drept asupra imobilului. Este legal ceea ce a făcut fosta soție și cum pot să îmi apăr drepturile încălcate?
Marinescu D., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

În cazul dvs., aceste chestiuni sunt reglementate prin preve­derile Codului familiei, Codului civil și ale Statutului cooperati­vei de construcție a locuințelor. Potrivit prevederilor art. 19, 20 și 21 din Codul familiei, bunu­rile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietăţii în devăl­măşie.

Bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprie­tate în devălmăşie, conform legislaţiei. Sunt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul: veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din activi­tatea de muncă, activitatea de întreprinzător, activitatea inte­lectuală; premiilor, indemniza­ţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.); altor mijloace comune, chiar dacă sunt pro­curate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asu­pra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educa­ţia copiilor sau din alte motive temeinice. Sunt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile care au fost dobândite din ziua încheierii căsătoriei până în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfa­cerea căsătoriei, să declare bu­nurile dobândite de către el în perioada cât soţii au dus gos­podării separate proprietate a acestuia. Fiecare dintre soţi este în drept să încheie convenţii prin care să dispună de bunu­rile comune, cu excepţia bunu­rilor imobile, acordul celuilalt soţ fiind prezumat. Convenţia contrară acestor dispoziţii le­gale, prin care se micşorează ori se suprimă comunitatea de bunuri, este declarată nulă de către instanţa judecătorească. Cererea privind declararea nuli­tăţii convenţiei poate fi depusă în termen de trei ani din mo­mentul când celălalt soţ a aflat sau trebuia să fi aflat despre în­cheierea acesteia.

Codul civil prevede că pro­prietatea este comună în ca­zul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai mulţi titulari. Statutul cooperativei de construcție a locuințelor prevede că coope­rativa de construcţie a locuin­ţelor este obligată să prezinte în termenele stabilite dările de seamă și datele corespun­zătoare. Partea care constituie averea comună a soților poate fi împărțită pe cale judiciară în cazul desfacerii căsătoriei, cu condiția că există posibilitatea de a acorda fiecărui membru al familiei câte o odaie izolată în același apartament.

Dreptul de proprietate asu­pra apartamentului construit de către cooperativa de construcție a locuințelor se înregistrează de către Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru în re­gistrul bunurilor imobile în te­meiul actelor eliberate de către conducerea instituției date.

Respectiv, la perfectarea ac­telor solicitate, emitentul urma să țină cont de faptul că mem­brul cooperativei de construcție a locuințelor, care a cerut elibe­rarea actelor date, era căsătorit la momentul achitării părților sociale pentru construcția casei de locuit, și să introducă în acte toate datele necesare, conform legislației.

În speță, dvs. urmează să vă adresați cu o cerere conducerii cooperativei de construcție a locuințelor pentru confirmarea scrisă a dreptului de proprie­tate asupra ½ cotă-parte din apartament.

La dorință, puteți negocia cu donatarul un compromis, or este necesar să vă adresați în instanța de judecată și să solicitați recunoașterea drep­tului dvs. de proprietate asupra ½ cotă-parte din apartament, declararea nulității parțiale a certificatului eliberat de către cooperativa de construcție a locuințelor în temeiul căruia s-a înregistrat dreptul de proprie­tate a fostei soții, precum și de­clararea nulă a contractului de donație în partea dată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand