14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Pensie alimentară insuficientă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Pensie alimentară insuficientă
Sfatul avocatului: Pensie alimentară insuficientă
pensie-alimentara

Foto: agora.md

 

Am divorţat de soţ acum cinci ani şi, prin hotărâre judecătorească, s-a stabilit domiciliul copilului nostru cu mine, urmând să îi port eu de grijă.

Fiind la întreţinerea mea, tot prin acea hotărâre s-a stabilit cuantumul pensiei de întreţinere pentru copi­lul minor în mărime fixă, din motiv că tatăl copilului nu avea surse de venit stabile şi nu se putea proceda altfel. În anul acesta, copilul a mers în clasa I şi am avut cheltuieli suplimentare de şcolarizare. Copilul este bolnăvicios, de aceea sunt mari şi cheltuielile pen­tru tratament.

De una singură nu fac faţă situaţiei şi pensia de în­treţinere achitată nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor. Pot eu oare cere fostului soţ plata unei pensii mai mari şi în ce mod?

 

Maria Grosu, or. Ialoveni

 

Sunt două căi de rezolvare a problemei de modificare a cuan­tumului pensiei de întreţinere.

Prima este pe cale amiabilă – negociaţi cu tatăl copilului plata benevolă a unei sume mai mari pentru întreţinerea copilului cu semnarea unui acord care să con­ţină toate condiţiile convenite reciproc. Acordul trebuie să fie întocmit în scris, în două exem­plare (câte unul pentru dvs. şi tatăl copilului) şi semnat. La do­rinţă, puteţi autentifica la notar acordul dat.

O altă cale este adresarea unei cereri de chemare în judecată de modificare a cuantumului pen­siei de întreţinere şi plata silită a acesteia.

Potrivit prevederilor legii, cuantumul cotelor pensiei de în­treţinere stabilite poate fi mic­şorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

În caz de litigii şi de circum­stanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, nece­sitatea achitării cheltuielilor pri­vind îngrijirea acestora etc.), în lipsa contractului între părţi, in­stanţa judecătorească poate obli­ga pe fiecare dintre părinţi să par­ticipe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe.

Modalitatea participării părin­ţilor la cheltuielile suplimenta­re, precum şi cuantumul acestor cheltuieli sunt stabilite de 

instanţa judecătorească, ţinându-se cont de starea materială şi famili­ală a părinţilor şi copiilor şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă băneas­că fixă, ce va fi achitată lunar. In­stanţa judecătorească poate obliga părinţii să participe la cheltu­ielile suplimentare deja făcute, precum şi la viitoarele cheltuieli suplimentare.

Noţiunile indicate mai sus sunt definite după cum urmează:

Starea materială reprezintă situaţia socioeconomică a persoa­nei (părinte) determinantă pen­tru întreţinerea unei vieţi decente pasibile stabilirii în urma identifi­cării tuturor bunurilor imobile şi mobile deţinute în proprietate, a veniturilor obţinute din activităţi generatoare de profit, precum şi a factorilor ce influenţează nemij­locit aspectul economic al persoa­nei (de exemplu, capacitatea de muncă, studiile etc.).

Starea familială defineşte con­junctura şi relaţiile persoanei (pă­rintelui) în interiorul comunităţii umane în care coabitează, înte­meiate prin căsătorie sau izvorâtă din rudenie. Cu titlu exemplifica­tiv, pot fi remarcate următoarele aspecte intrinseci care influenţea­ză per ansamblu starea familiei, a cărei listă nu este una exhaustivă şi anume numărul copiilor şi al persoanelor aflate la întreţinere.

Alte circumstanţe importante pot fi invocate de către solicitan­tul modificării cuantumului pen­siei de întreţinere în mod indivi­dual, potrivit situaţiei, aprecierea lor fiind făcută de către instanţa de judecată (de exemplu, chesti­uni de ordin medical sau orice alt motiv).

Evidenţiez şi faptul că de drep­tul de a solicita modificarea cuan­tumului pensiei de întreţinere pot beneficia în egală măsură ambii părinţi, în funcție de starea mate­rială şi familială a acestora, dânşii fiind responsabili în mod solidar de dezvoltarea fizică, intelectuală, spirituală şi socială a copilului.

Totodată, pentru valorificarea dreptului de a solicita modifica­rea cuantumului pensiei de în­treţinere, părintele nu urmează să probeze în mod cumulativ atât schimbarea stării materiale, cât şi a celei familiale, fiind suficientă în acest sens întrunirea a cel puţin uneia dintre aceste ipoteze, însă schimbarea situaţiilor specificate nu trebuie să fie formală, ci esen­ţială, sarcina respectivă aparţi­nând în exclusivitate instanţei de judecată competentă să o exami­neze.

Este important să cunoaşteţi că acţiunile dvs. urmează a fi în­treprinse doar în interesul copilu­lui şi nu trebuie să îl afecteze nici fizic, nici moral.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

>

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand