18 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat
Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat
avocat

Foto: fineandcountry.es

Am primit citaţie de la Inspectoratul de Poliţie să mă prezint la data şi locul indicat în vederea audierii mele în calitate de martor. Ce drepturi şi obligaţii am ca martor, ce trebuie să cunosc, ce situaţii pot să apa­ră şi cum trebuie să reacţionez, luând în consideraţie diferite cazuri de abuzuri comise de către poliţişti, pe care le cunosc din auzite?
Vasile B., or. Străşeni

 

(continuare. Vezi I parte)

 

Potrivit legii, martorul este obligat să se prezinte, la citarea de către organul de urmărire pe­nală, pentru a face declaraţii şi a participa la acţiuni procesuale; să facă declaraţii veridice, să co­munice tot ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi să răspundă la întrebările puse, să confirme, prin semnătură, exactitatea dec-laraţiilor sale incluse în proce­sul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la acesta; să prezinte, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei, obiecte, documente, mostre pentru cer­cetare comparativă; să accepte, la cererea organului de urmărire penală, examinarea corporală; la cererea organului de urmărire penală, să fie supus unei expertize în condiţii de ambulator pentru verificarea capacităţii de a înţele­ge corect circumstanţele care ur­mează să fie constatate în cauza respectivă şi de a face declaraţii juste în cazul în care sunt teme­iuri verosimile pentru a pune la îndoială o asemenea capacitate; să se supună dispoziţiilor legale ale reprezentantului organului de urmărire penală.

Dar prima obligaţie a marto­rului, pe care se pune accentul, este de a da explicaţii referitor la circumstanţele cazului respectiv, indiferent de dorinţa dvs.

Martorul care refuză sau se es­chivează de a face declaraţii poar­tă răspundere conform art. 313 din Codul penal, iar martorul care face declaraţii mincinoase cu bună ştiinţă – conform art. 312 din Codul penal.

O excepţie de la regula dată este că martorul, care este rudă apropiată, soţ, soţie, logodnic, logodnică, concubin, concubină a bănuitului, învinuitului, inculpatului, nu este obligat să facă dec-laraţii împotriva acestuia. Organul de urmărire penală este obligat să aducă aceasta la cunoş­tinţă persoanelor respective sub semnătură.

Dacă martorul nu se prezintă la acţiunea procesuală fără moti­ve întemeiate, organul de urmă­rire penală are dreptul să ordone aducerea lui silită. Despre impo­sibilitatea sau dificultatea de a vă prezenta la poliție în timpul stabi­lit urmează să anunțați din timp persoana care v-a citat.

De asemenea, nu pot fi citate şi audiate ca martori persoanele care, din cauza defectelor fizice sau psihice, nu sunt în stare să înţeleagă just împrejurările care au importanţă pentru cauză şi să facă referitor la ele declaraţii exacte şi juste; apărătorii, cola­boratorii birourilor de avocaţi – pentru constatarea unor date care le-au devenit cunoscute în legătură cu adresarea pentru acordare de asistenţă juridică sau în legătură cu acordarea acesteia; persoanele care cunosc o anumi­tă informaţie referitoare la cauză în legătură cu exercitarea de către ele a atribuţiilor de reprezentanţi ai părţilor; judecătorul, procuro­rul, reprezentantul organului de urmărire penală, grefierul – cu privire la circumstanţele care le-au devenit cunoscute în legă­tură cu exercitarea de către ei a atribuţiilor lor procesuale, cu ex­cepţia cazurilor de participare la reţinere în flagrant delict, de cer­cetare a probelor dobândite prin intermediul lor, erorilor sau abu­zurilor la efectuarea procedurii în cauza respectivă, de reexaminare a cauzei în ordine de revizie sau de restabilire a dosarului pier­dut; jurnalistul – pentru a pre­ciza persoana care i-a prezentat informaţia cu condiţia de a nu-i divulga numele, cu excepţia ca­zului în care persoana doreşte să depună mărturii în mod benevol; slujitorii cultelor – referitor la circumstanţele care le-au deve­nit cunoscute în legătură cu exer­citarea atribuţiilor lor; medicul de familie şi alte persoane care au acordat îngrijire medicală – refe­ritor la viaţa privată a persoane­lor pe care le deservesc; persoana faţă de care există anumite probe că a săvârşit infracţiunea ce se in­vestighează. Jurnaliștii, medicii de familie şi alte persoane care au acordat îngrijire medicală pot fi citați şi ascultați ca martori nu­mai în cazul când informaţia pe care ei o pot furniza este absolut necesară pentru prevenirea sau descoperirea infracţiunilor deo­sebit de grave sau excepţional de grave.

Aceste recomandări sunt va­labile pentru situaţiile ordinare, dar pot apărea şi alte situaţii, pe care urmează să le clarificaţi cu organul de urmărire penală sau cu apărătorul dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand