12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Instanța de judecată vă poate face fericiți

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Instanța de judecată vă poate face fericiți
Sfatul avocatului: Instanța de judecată vă poate face fericiți

 

 

adoptie-copii

Foto: huffpost.com

Am vrea să cunoaștem care sunt regulile prevăzute de legislația țării noastre pentru ca o familie să în­fieze un copil.

 

T.M. și O.M., mun. Chișinău

 

Adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu, au atins vârsta de 25 de ani şi sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. Prin derogare de la aceas­tă regulă, instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani. Tot o abatere de la norma de bază este că în cazul adopţiei este suficient ca doar unul dintre soţi să aibă împlinită vârsta de 25 de ani.

Nu pot adopta copii persoa­nele decăzute din drepturile părinteşti, cele a căror stare de sănătate nu le permite în­deplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilită­ţilor privind creşterea şi edu­carea copiilor, persoanele care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţine­re a copiilor biologici, acei care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunză­tor obligaţiile părinteşti şi sunt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul este luat din grija lor în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, fără de­cădere din drepturi. Mai sunt cazuri de limitare a persoane­lor care nu pot adopta, cum ar fi cele care au prezentat docu­mente sau informaţii false pen­tru încuviinţarea adopţiei, care au fost condamnate pentru să­vârşirea unor infracţiuni inten­ţionate: contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cin­stei şi demnităţii persoanei; re­feritoare la viaţa sexuală, contra familiei şi copiilor.

Adoptatorii trebuie să în-deplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi ar­monioase a personalităţii copi­lului.

Adopţia copilului de către soţi este permisă numai în ca­zul în care căsătoria lor durea­ză de cel puţin trei ani până la momentul depunerii cererii de adopţie.

Persoanele care doresc să adopte copii depun cerere la autoritatea tutelară în a cărei rază îşi au domiciliul sau la Direcția pentru protecția drep­turilor copilului din unul dintre sectoarele mun. Chișinău, unde acestea domiciliază. Persoane-care au depus o astfel de cerere, drept confirmare li se eliberează certificat.

Cererea de adopţie trebuie să conţină numele, prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adop­tatorului, adresa de la domici­liu şi de la reşedinţă, motivele pentru care adoptatorul doreş­te să adopte, eventuala dispo­nibilitate de a adopta mai mulţi copii, inclusiv fraţi. Cererea de adopţie poate conţine şi alte date, informaţii şi solicitări în vederea adopţiei.

La cererea de adopţie adop­tatorul anexează un șir de acte, printre care acte de identitate, certificatul de căsătorie, certifi­catul de la locul de muncă des­pre funcţia deţinută şi despre cuantumul salariului sau copia de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar, pentru ulti­mele 12 luni, copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ, cazierul judiciar, certi­ficatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, în care se indică aptitudinea de a adopta din punct de vedere medical, datele sale biografice, alte acte permise de lege.

Autoritatea de adopție eva­luează corespunderea garan­ţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului cu necesităţile de dezvoltare a copilului, conform unui regu­lament aprobat de autoritatea centrală, întocmind un raport de evaluare.

Adopția se stabilește prin­tr-o hotărâre judecătorească emisă în baza unei cereri de chemare în judecată întocmită de către autoritatea tutelară, cu anexarea raportului de eva­luare și a actelor prezentate de adoptator. Judecarea acestor tipuri de cauze se efectuează în ședință secretă.

Acestea sunt niște reguli ge­nerale, iar procedura și regulile detaliate referitoare la înfiere sunt prevăzute de Legea pri­vind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28.05.2010.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand