13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: În ce termene sunt obligate organele de stat să ne răspundă la cereri?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: În ce termene sunt obligate organele de stat să ne răspundă la cereri?
Sfatul avocatului: În ce termene sunt obligate organele de stat să ne răspundă la cereri?

 

 

cereri

Foto: bp.blogspot.com

În legătură cu anumite probleme, am avut nevo­ie de informații de la primăria din localitate. Însă acolo sunt instaurate niște reguli care nu mi-au fost spuse pe înțelesul meu, iar la solicitările mele nu mi s-a răspuns până astăzi. Aș vrea să știu care este procedura prevăzută de legislație pentru adresarea cetățenilor către organele de stat cu cereri și în ce termene ele sunt obligate să ne răspundă.

 

Tudor Lungu, raionul Hâncești

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat
viorikagrecu@gmail.com

Modul de examinare a peti­ţiilor adresate de către cetăţenii și organizaţiile din Republica Moldova, de străini şi apatrizi (în continuare – persoană sau petiționar) este reglementat prin Legea cu privire la petiţi­onare nr. 190-XIII din 19.07.94 și Legea contenciosului ad­ministrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000.

Adresările persoanelor pot îmbrățișa forma de petiţie, cerere, reclamaţie, propunere, se­sizare, cerere prealabilă. Dacă cererea a fost ignorată, acest caz este de asemenea reglemen­tat de legile numite ca situație în care petiționarul nu a primit nici un răspuns de la organul de stat.

Petiţia se depune în scris în limba română sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea lim­bilor vorbite pe teritoriul Re-publicii Moldova.

Petiţiile se examinează de că­tre organele de resort în termen de 30 de zile lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înre­gistrării.

Termenul de examinare a petiţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare de către conducătorul organu­lui respectiv, fapt despre care este informat petiţionarul, dacă sunt necesare consultări supli­mentare pentru întocmirea răs­punsului la petiţie, dacă petiţia se referă la un volum complex de informaţii sau dacă se im­pune studierea unor materiale suplimentare ce urmează a fi selectate şi folosite pentru în­tocmirea răspunsului.

Petiţiile care conţin elemen­te de extraneitate se examinea­ză în termen de până la 90 de zile lucrătoare, cu condiţia ca, în termen de 30 de zile lucră­toare, petiţionarului să i se ex­pedieze un răspuns prin care să fie informat despre măsurile întreprinse în vederea soluţio­nării petiţiei sale.

 

 

În cazul în care petiţionarul nu este de acord cu răspunsul primit, el are dreptul să sesi­zeze instanţa de contencios administrativ. Termenele de adresare în instanţa de con­tencios administrativ sunt ur­mătoarele. Cererea prin care se solicită anularea unui act ad­ministrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi îna­intată în termen de 30 de zile. Acest termen curge de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia; data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data ex­pirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri; data comuni­cării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.

Astfel, înainte de adresarea în instanța de judecată, persoa­na care se consideră vătămată într-un drept al său, recunos­cut de lege, printr-un act ad­ministrativ, va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunică­rii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adre­sată, la alegerea petiţionarului, organului emitent sau organu­lui ierarhic superior.

Organul sau persoana ofici­ală cărora le-au fost adresate petiţiile sunt obligate să exa­mineze petiţiile, inclusiv ce­rerile prealabile, în termenul menționat, să asigure restabi­lirea drepturilor lezate şi re­cuperarea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat, să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor. Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul administrativ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand