22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Evacuarea automobilelor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Evacuarea automobilelor
Sfatul avocatului. Evacuarea automobilelor
zoon.ru

Un prieten de-al meu a avut ghinionul să îi fie evacuată mașina din motiv că a parcat neregulamentar. Mi-a poves­tit că recuperarea automobilului l-a costat bani, timp și nervi pierduți. Presupun că trebuie să existe anumite reguli stabilite pentru cazurile în care se ridică maşina, inclusiv când şoferul este înlăturat de la volan, care sunt ele?

V. Barbu, mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Modul de ridicare, transporta­re, depozitare şi restituire a mij­loacelor de transport în cadrul procesului contravențional este reglementat de un regulament aprobat prin Hotărârea Guver­nului nr. 557 din 18.06.2018.

Potrivit prevederilor acestui regulament, mijlocul de trans­port al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este ridicat și, în caz de imposibilita­te de a fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este transportat la parcarea specială sau la cea mai apropiată subdiviziune specializată ori teri­torială a Poliției de la locul ridi­cării. Înlăturarea conducătorului auto de la conducerea mijlocului de transport, precum și consta­tarea staţionării mijloacelor de transport care prezintă pericol iminent pentru interesul public, cu dispunerea ridicării și aducerii mijlocului de transport la parca­rea specială sau la subdiviziunea specializată ori teritorială a Poli­ţiei ţine de competenţa agenţi­lor constatatori. Agentului con­statator îi este interzis să urce la volanul mijlocului de transport asupra căruia a fost aplicată ri­dicarea.

Mijlocul de transport poate fi adus la parcarea specială sau la cea mai apropiată subdivizi­une specializată ori teritorială a Poliției în cazul în care: con­ducătorul a fost înlăturat de la conducere, mijlocul de transport este ridicat și nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor; staționarea acestuia poate genera un pe­ricol iminent pentru interesul public; acesta a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare; este necesară identificarea proprie­tarului (posesorului) mijlocului de transport utilizat sau destinat pentru săvârșirea contravenției.

Ridicarea mijloacelor de trans­port staționate, care prezintă pericol iminent pentru interesul public poate fi aplicată în cazul în care mijlocul de transport cre­ează obstacole pentru circulaţia mijloacelor de transport cu re­gim prioritar de circulație, pre­cum și a mijloacelor de transport ale serviciilor depanare ale reţe­lelor de gaze naturale, reţelelor termice şi electrice de contact, serviciilor de salubrizare spre lo­cul intervenției.

Faptul ridicării și aducerii mij­locului de transport la parcarea specială se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică: numele, prenumele, funcția și semnătura agentului constata­tor; numele, prenumele, patro­nimicul, datele de identificare, domiciliul, telefonul și poșta electronică a martorilor oculari/asistenți; temeiurile de fapt și de drept care au determinat ridica­rea mijlocului de transport; tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, nume­rele de identificare ale agregate­lor marcate; denumirea, sediul, numărul de identificare de stat (IDNO), datele bancare, numărul de telefon, numărul de fax, poșta electronică a agentului econo­mic care a organizat (a efectuat) ridicarea și transportarea mij­locului de transport la parcarea specială sau pe teritoriul subdivi­ziunii Poliției, precum și a parcării speciale la care a fost depozitat mijlocul de transport; numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul de transport pentru a-l transporta spre depozitare; indi­carea dotării tehnice și a eventu­alelor deteriorări vizibile ale mij­locului de transport; locul, data și ora întocmirii procesului-verbal; semnătura participanților.

Procesul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport se încheie în patru exemplare: unul rămâne la agentul constata­tor, al doilea se înmânează repre­zentantului agentului economic, al treilea se prezintă persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcarea specială/subdiviziunea specializată ori te­ritorială a Poliției, al patrulea se oferă conducătorului, proprieta­rului sau posesorului mijlocului de transport sau, după caz, re­prezentantului lor ori se expe­diază recomandat la domiciliul unuia dintre aceștia.

Mijlocul de transport ridicat se sigilează de către agentul constatator în prezența a cel puțin unui martor-asistent, care, de asemenea, semnează proce­sul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport.

Dacă în mijlocul de transport supus ridicării se află un pasa­ger, inclusiv minor, sau un ani­mal, agentul constatator va în­treprinde măsurile de rigoare în vederea coborârii acestuia din mijlocul de transport și a plasării ulterioare a acestuia în condiții de siguranță, implicând, după caz, alte servicii competente.

Serviciile de ridicare, trans­portare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport se pre­stează de către agenții economici contractați de către Inspectoratul General al Poliției.

După dispariția temeiului în baza căruia a fost dispusă ridi­carea mijlocului de transport, în baza cererii scrise a proprieta­rului, posesorului sau a repre­zentantului acestora, agentul constatator dispune restituirea mijlocului de transport, elibe­rându-se certificat de restituire a acestuia.

Agentul economic contractat de către Inspectoratul General al Poliției, în baza certificatu­lui de restituire a mijlocului de transport de la parcarea specia­lă/subdiviziunea Poliției și după prezentarea actelor confirmative ce atestă faptul achitării de către proprietar, posesor sau reprezentantul acestora a tuturor cheltuielilor de ridicare, trans­portare și depozitare a mijlocului de transport, asigură restituirea acestuia de la parcarea specială la care a fost depozitat.

La cererea privind restituirea mijlocului de transport ridicat, proprietarul, posesorul sau re­prezentantul acestora va anexa și copia actului de proprietate sau a altui înscris din care rezultă drep­tul de posesiune și/sau folosință asupra mijlocului de transport.

În momentul restituirii mijlo­cului de transport ridicat, propri­etarul, posesorul sau reprezenta­tul acestora îl va examina, inclusiv integritatea sigiliului aplicat de agentul constatator, în vederea depistării eventualelor deteriorări în procesul ridicării, transportării sau depozitării acestuia.

În cazul în care se constată de­teriorarea mijlocului de transport sau a sigiliului aplicat de către agentul constatator, proprietarul, posesorul mijlocului de transport sau reprezentantul acestora in­formează imediat subdiviziunea Poliției din care face parte agen­tul constatator și administrația parcării speciale.

Deteriorările constatate se consemnează într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de transport, semnat de către proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora și reprezentantul subdiviziunii Poliției, care servește drept temei pentru înaintarea ulterioară a reclamațiilor.

Pentru deteriorările cauzate mijlocului de transport în timpul ridicării și transportării la parca­rea specială sau la subdiviziu­nea specializată ori teritorială a Poliției răspunde în mod cores­punzător agentul economic care a prestat serviciile în cauză sau, după caz, subdiviziunea speciali­zată ori teritorială a Poliției.

Pentru deteriorările cauzate mijlocului de transport în timpul depozitării la parcarea specială răspunde agentul economic la care a fost depozitat mijlocul de transport.

Pentru deteriorările cauzate mijlocului de transport în timpul depozitării la subdiviziunea spe­cializată ori teritorială a Poliției răspunde nemijlocit subiectul care a fost recunoscut vinovat de producerea deteriorării.

Perioada de depozitare a mij­locului de transport ridicat se es­timează în ore și jumătăți de oră de la plasarea acestuia la parca­rea specială. Plata pentru depo­zitarea mijlocului de transport ri­dicat se încasează pentru fiecare oră și jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în parcarea specială.

Cheltuielile pentru serviciile de ridicare, transportare și depo­zitare a mijlocului de transport în cadrul procesului contravențional sunt suportate de către conducă­torul, proprietarul sau posesorul legal al mijlocului de transport în privința căruia a fost aplica­tă sancțiunea contravențională. Plățile se achită doar pentru ser­viciile efectiv prestate, în baza calculelor prezentate de către agentul economic care a prestat serviciul în cauză.

În situația în care a fost întoc­mit procesul-verbal de ridicare a mijlocului de transport și a fost începută procedura de ridicare, iar în acest moment proprietarul, posesorul sau reprezentan­tul lor se prezintă la mijlocul de transport ridicat, mijlocul de transport poate fi restituit doar după achitarea pentru serviciile realizate în procesul de ridicare, după caz, transportare a mijlocu­lui de transport.

Tarifele pentru serviciile de ridicare, transportare și depozitare în cadrul procesului contravențional a mijloacelor de trans­port la parcarea specială se stabilesc de către agentul economic contractat de către Inspectoratul General al Poliției.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand