23 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: De ce nu pot folosi automobilul procurat?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: De ce nu pot folosi automobilul procurat?
Sfatul avocatului: De ce nu pot folosi automobilul procurat?
auto-procurat

Foto: bestcountrycars.blogspot.com

Am procurat un autoturism din Spania şi l-am adus în R. Moldova. A fost încheiat un contract de vânzare-cum­părare, astfel eu devenind proprietar. Am achitat dreptu­rile de import şi am vămuit automobilul, fiind perfectate actele necesare. Ulterior, m-am adresat la ÎS Registru pentru înmatricularea mijlocului de transport, unde s-a constatat, în procesul verificării, că numărul la motor este doar parţial lizibil şi nu este posibil de a-l identifi­ca şi verifica, fapt stabilit printr-un raport de consta­tare tehnico-ştiinţifică, şi mi s-a refuzat înregistrarea mașinii. Cazul a fost şi obiectul cercetării unei anchete poliţieneşti, care s-a finalizat cu emiterea unei ordonanţe de refuz în pornirea urmăririi penale. Cum să procedez în situaţia dată şi este oare corectă poziţia ÎS Registru?

 

Arseni S., mun. Chişinău

 

Refuzul ÎS Registru este neînte­meiat. Conform legislaţiei şi prac­ticii judiciare, urmează să înaintaţi o cerere de chemare în judecată cu solicitarea constatării refuzului neîntemeiat, recunoaşterea dvs. ca cumpărător de bună credinţă al mașinii şi obligarea înregistrării mijlocului de transport în modul stabilit de lege cu eliberarea acte­lor de înmatriculare a acestuia.

Referitor la verificarea efectu­ată de către poliţie, s-au aplicat prevederele pct. 6 al Anexei nr. 2 cu privire la Regulile de înmatri­culare a mijloacelor de transport, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08.11.99 – în caz de depistare a falsificării de documente şi numere, precum şi în caz de existenţă a informaţiilor despre aflare în urmărire a vehicu­lelor, a agregatelor cu numere de fabricare, a documentelor şi per­soanelor care le-au prezentat spre înmatriculare, în comisariatele de poliţie se transmite informaţia urgentă pentru luarea deciziei în modul stabilit de lege. Prin emite­rea ordonanţei de refuz de pornire a urmăririi penale, s-a constatat legalitatea acţiunilor dvs.

În conformitate cu prevederi­le art. 316 Cod civil, proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă. Dreptul de proprietate este garan­tat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pen­tru cauză de utilitate publică pen­tru o dreaptă şi prealabilă despă­gubire. Exproprierea se efectuează în condiţiile legii.

Potrivit art. 320 Cod civil, drep­tul de proprietate asupra unui bun se poate dobândi, în condiţiile le­gii, prin actul juridic, iar art. 307 Cod civil prevede că este conside­rată posesor de bună credinţă per­soana care posedă legitim sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna- credinţă este prezu­mată. La fel este menţionat că nu pot fi confiscate bunurile dobândi­te licit, cu excepţia celor destinate sau folosite pentru savârşirea de contravenţii sau infracţiuni. Ca­racterul licit al dobândirii bunuri­lor se prezumă.

În conformitate cu prevederile art. 309 Cod civil, în cazul în care nu a fost lipsit de bun, dar este tul­burat în orice alt mod în exercita­rea posesiunii, posesorul de bună credinţă poate cere, ca un proprie­tar, încetarea tulburării, precum şi despăgubiri pentru prejudicierea posesiunii.

În aşa fel este incontestabil faptul că sunteţi un cumpărător de bună credinţă, care a dobândit legitim dreptul de proprietate asu­pra automobilului dat. În astfel de circumstanţe, art. 305 din Codul civil prevede expres că posesorul bunului este prezumat proprietar al bunului, dacă nu este dovedit că a început a poseda pentru un altul.

În asemenea cazuri, cumpără­torul de bună credinţă poate să-şi realizeze dreptul său de propri­etate, fapt care justifică cerinţa de dispunere a înregistrării auto­mobilului solicitantului, condiţie fără de care nu poate fi exploatat bunul. Totodată, potrivit pct. 22 al Anexei nr. 2 cu privire la Regulile de înmatriculare a mijloacelor de transport, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08.11.99, mijloacele de transport cu numerele de identificare mo­dificate pot fi înmatriculate numai în caz de recunoaştere de către in­stanţa de judecată a persoanei în folosinţa căreia se află un vehicul cu numerele de identificare modi­ficate ca fiind cumpărător de bună credinţă.

Consider că dreptul de proprie­tate asupra autovehiculului dvs. a fost obţinut de un dobânditor de bună credinţă, în urma încheierii unei tranzacţiei de vânzare-cum­părare a automobilului.

Astfel, instanţa de judecată ur­mează să emită o hotărâre jude­cătorească, prin care să fiţi recunoscut drept cumpărător de bună credinţă a autovehiculului pe care l-aţi importat şi să oblige ÎS Re­gistru să înregistreze mijlocul de transport în modul stabilit de lege, cu eliberarea actelor de înmatri-culare a acestuia.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Leo
    14.05.2015

    Mai mult ca atat, in Occident motorul este considerat drept piesa de schimb si NR-ul lui nu este introdus in actele de evidenta a automobilului.
    Daca faceti o mica investigatie o sa depistati, cu siguranta, ca in RM anual sunt inregistrate sute de automobile cu asemenea probleme, iar statistica o gasiti la Laboratorul Central de identificare a autovehiculelor si documentelor de insotire (Registru).

Citește și
slot thailand