22 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere
Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere
datorii

Foto: zdbc.ro

 

Din cauza unor datorii la plata energiei termice, Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ m-a dat în judecată ca să încaseze forţat banii. De fapt, energia termică este livrată de către SA „Ter­moelectrica”. Nici cu ÎMGFL, nici cu SA „Termoelectri­ca” nu am semnat contract de prestare servicii. Este oare corect ca să fie înaintată acţiune de plată a datoriilor la servicii comunale de către ÎMGFL şi care este procedura în cazuri similare?

 

Mihail Coval, mun. Chişinău

 

Normele materiale aplicabile si­tuaţiilor date sunt Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi Hotărârea Guvernu­lui nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu pri­vire la modul de prestare şi achita­re a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul loca­tiv, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acesto­ra de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. Potrivit actelor normative menţi­onate, în cazurile când se pretind plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale, calitatea procesuală de pârât revine propri­etarilor, chiriaşilor şi locatarilor caselor individuale, apartamente­lor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza con­turilor (bonurilor) lunare respec­tive pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau de prestatorii de servicii.

Însă calitatea procesuală de reclamant o poate avea pretinsul titular al dreptului încălcat. SA „Termoelectrica”, în calitate de re­clamant, în majoritatea cazurilor, pretinde apărarea judiciară a unui drept care i-ar aparţine. Mai mult decât atât, în viziunea reclaman­tului, acest drept este opozabil uti­lizatorilor nemijlociţi ai energiei termice. În realitate, SA „Termoe­lectrica” are încheiate contracte de livrare-utilizare a energiei termice cu ÎMGFL, CCL, APLP, ACC, în volumul stabilit de ambele părţi, până la hotarul de delimitare a apartenenţei de balanţă. Conturile personale pe numele pârâţilor sunt deschise în majoritatea cazurilor la ÎMGFL-uri, precum şi la APLP, ACC şi CCL. Între SA „Termoelec­trica” nu există contracte încheiate cu proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamente­lor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc. Adică între aceşti subiecţi lipseşte legătura juridică şi ca rezultat ra­portul material litigios.

Conform legii, persoanele fi­zice şi juridice care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligate să 

achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite, în ter­menul prevăzut de contractul în­cheiat între operator şi utilizator. Operatorul care are încheiate con­tracte cu furnizorul este ori ÎMG­FL, ori CCL sau APLP şi nicidecum SA „Termoelectrica”. Chiar dacă legea prevede că „Agenţii econo­mici care prestează servicii de gos­podărie comunală fără contracte cu utilizatorii, în caz de neachitare a sumelor datorate, pot suspenda livrarea serviciilor cu înaintarea ulterior a unei acţiuni în judecată”, nu se acceptă aplicarea acesteia decât în cazurile când contracte­le lipsesc cu desăvârşire. În cazul în care contract există, acesta nu poate fi ocolit sau ignorat cu rea-credinţă.

În consecinţă, dreptul pretins în judecată de către SA „Termo­electrica” nu este opozabil decât subiectului cu care are contract încheiat. În caz contrar, persistă riscul ca împotriva unuia şi ace­luiaşi utilizator de energie termi­că să fie intentate acţiuni privind achitarea aceluiaşi serviciu prestat atât de către ÎMGFL, cât şi de către SA „Termoelectrica”. Perturbarea ordinii de drept, prin emiterea de hotărâri judecătoreşti contradicto­rii sau care se suprapun este inad­misibilă. Pornind de la cele enun­ţate, rezultă că „Termoelectrica” sau alt agent economic similar care înaintează astfel de pretenţii se în­dreaptă către persoane care nu pot fi pârâţi într-un proces. Nu poate fi considerat ÎMGFL-ul ca reclamant adevărat, iar SA „Termoelectrica” ca reprezentant al acestuia. Legea procesuală nu prevede reprezenta­rea unei persoane juridice de către o altă persoană juridică, chiar dacă acestea de comun acord ar accepta acest lucru.

ÎMGFL-ul nu poate formula pretenţii proprii în procesele in­tentate de recuperare a datoriilor pentru servicii comunale, or aceş­tia nu sunt furnizori. Cererile de­puse de către furnizori cum ar fi SA „Termoelectrica”, SA „Apă Canal”, „Chişinău Gaz” împotriva utiliza­torilor de servicii comunale cu care nu au încheiat contracte trebuie să corespundă cerinţelor de formă şi conţinut prevăzute de normele procesuale.

Deci, la înaintarea acţiunii, nu s-a ţinut cont de prevederile legale enunţate şi a fost incorect înainta­tă o acţiune împotriva dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand