12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Dacă vrei să faci cuiva un bine, trebuie să te asiguri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Dacă vrei să faci cuiva un bine, trebuie să te asiguri
Sfatul avocatului: Dacă vrei să faci cuiva un bine, trebuie să te asiguri
imprumut-banesc

Foto: realitatea.net

O persoană mi-a cerut ca să-i împrumut o sumă de bani. Cum ar trebui să procedez în ca­zul în care sunt hotărât să-i dau banii, adică ce acte urmează să fie întocmite pentru garan­tarea restituirii banilor?

 

Ion C., mun. Chișinău

 

În situaţia dată, suntem în prezenţa încheierii unui contract de împrumut. Po­trivit legii, prin contractul de împrumut o parte (împru­mutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi canti­tate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

Pentru început, trebuie

să fie negociate clauzele con­tractuale. Este foarte im­portant să determinaţi dacă persoana are posibilitatea re-ală de a vă restitui suma pe care o va primi și dacă o poa­te face în termenii conveniți. Astfel, solicitaţi informaţii referitor la scopul contractă­rii împrumutului şi verificaţi, la dorinţă, dacă corespunde realităţii această informaţie, cu evaluarea tuturor riscuri­lor de neexecutare sau exe­cutare necorespunzătoare a obligaţiilor sale de către îm­prumutat.

Contractul de împrumut poate fi întocmit cu autenti­ficare notarială sau sub for­mă de recipisă.

Trebuie să ţineţi cont de prevederile legii la capitolul dat. Astfel, art. 210 din Co­dul civil prevede că trebuie să fie încheiate în scris acte­le juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului ac­tului juridic depăşeşte 1000 de lei. Nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părţile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.

La perfectarea contractu­lui, notarul vă va oferi toată informaţia şi asistenţa nece­sară, ajutându-vă să semnaţi un contract care să expri­me corect voinţa părţilor şi să conţină garanţii pentru executarea obligaţiilor asu­mate.

În caz că alegeți forma unei recipise, trebuie să ti­neţi cont de un șir de reguli de întocmire a acesteia. Tex­tul recipisei are forma unei declaraţii și urmează a fi scris doar personal de către dar nu de că­tre împrumutător. Recipisa trebuie să conţină datele de identitate ale persoanei care o întocmeşte: numele, pre­numele, patronimicul, seria şi numărul actului de iden­titate, domiciliul acestuia; suma împrumutată scrisă cu cifre şi litere; opţional, scopul contractării împrumutului; termenul limită de restituire a banilor, precum şi modul de restituire – ca plată unică sau în rate, în numerar sau prin virament etc.; mărimea, perioada, modul de plată a dobânzii, achitarea acesteia după expirarea termenului de restituire a împrumutu­lui; penalităţile de întârziere, în cazul în care împrumutul nu este restituit în termen. Opţional, legislația prevede că, în cazul în care împrumu­tatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutăto­rul poate cere pentru întrea­ga sumă datorată o dobân­dă în mărimea prevăzută la art. 619 din Codul civil dacă legea sau contractul nu pre­vede altfel. Se menționează și garanţiile reale (de exemplu, gajarea bunurilor) sau per­sonale, dacă sunt negociate. De asemenea, se indică data şi locul întocmirii recipisei şi transmiterii banilor, precum şi alte date, cu acordul părţi­lor.

În mod obligatoriu, re­cipisa se semnează de către împrumutat. Se recomandă ca la întocmirea recipisei şi transmiterea banilor să fie prezenţi cel puţin doi mar­tori care să semneze, la rân­dul lor, recipisa, cu indica­rea datelor de identitate ale acestora.

În cazul neonorării obli­gaţiilor asumate de către îm­prumutat, există posibilita­tea de a încasa forţat datoria prin adresarea în instanţa de judecată în interiorul terme­nului de prescripție – trei ani pentru restituirea împru­mutului. Pentru încasarea penalităților, termenul de prescripție este de șase luni.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand