12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Cum să-mi apăr drepturile şi interesele prin reprezentant?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Cum să-mi apăr drepturile şi interesele prin reprezentant?
Sfatul avocatului: Cum să-mi apăr drepturile şi interesele prin reprezentant?
advocat

În instanţa de judecată, puteţi fi reprezentat doar de către un avocat licenţiat
Foto: chicagobookclinic.org

 

Adresându-mă în situaţii diferite în instituţiile publice pentru rezolvarea problemelor, pentru apărarea drep­turilor şi a intereselor mele, deseori mă ciocnesc de insu­ficienţa de cunoştinţe în domeniu, aprecierea incorectă a situaţiei, fapt care complică mult obţinerea rezultatu­lui dorit. Mi s-a recomandat să apelez la serviciile spe­cialiştilor din domeniu cu acordarea împuternicirilor corespunzătoare. Cum pot fi reprezentat, cum în gene­ral se perfectează o împuternicire şi de ce să ţin cont în situaţiile date?

 

V. Mardare, mun. Chişinău

 

Reprezentarea este acordarea împuternicirilor, care se efectuea­ză prin exprimarea voinţei faţă de persoana care se împuterniceşte sau faţă de terţ în a cărui privin­ţă va avea loc reprezentarea şi are loc în baza procurii sau a manda­tului.

Puteţi apela la cineva care să vă reprezinte nu doar în cazuri­le enunţate de dvs., dar şi atunci când sunteţi în imposibilitate de a vă exercita sau apăra drepturi­le dvs. personal, cu împuternici­rea unui prieten sau a unei rude apropiate.

Acordarea împuternicirilor unei terţe persoane se face prin procură. Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împu­ternicirilor conferite de reprezen­tat unui sau mai multor reprezen­tanţi. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în for­mă autentică trebuie să fie au­tentificată de un notar. Procurile autentificate, conform legii, de autorităţile administraţiei publice locale, sunt echivalate cu procuri­le autentificate de un notar.

Sunt echivalate cu procurile autentificate notarial procurile eliberate de: persoane care se află la tratament staţionar în spitale, sanatorii şi în alte instituţii me­dicale militare, în cazul în care sunt autentificate de şefii acestor instituţii, de adjuncţii în proble­me medicale, de medicul-şef sau de medicul de gardă; militari, iar în punctele de dislocare a unită­ţilor militare, instituţiilor sau in­stituţiilor de învăţământ militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte notariale, de salariaţi şi de membri ai familiilor lor şi ale militarilor, autentificate de co­mandantul (şeful) unităţii sau al instituţiei respective; persoane care ispăşesc pedeapsă în locuri de privaţiune de libertate, auten­tificate de şeful instituţiei respec­tive; persoane majore care se află în instituţii de protecţie socială a populaţiei, autentificate de ad­ministraţia instituţiei respective sau de conducătorul organului de protecţie socială respectiv.

Procurile eliberate pentru pri­mirea salariului sau a altor drep­turi la locul de muncă, a pensii­lor, indemnizaţiilor, burselor, a corespondenţei, inclusiv a cole­telor şi mandatelor băneşti, pot fi autentificate de administraţia de la locul de muncă sau de studii al persoanei care eliberează procu­ra, de organizaţia de exploatare a locuinţelor de la domiciliul per­soanei care eliberează procura sau de administraţia instituţiei medicale în care este internată persoana care eliberează procu­ra.

Dacă sunt acordate printr-o declaraţie adresată unui terţ, îm­puternicirile rămân valabile pen­tru acesta până la anularea lor de către persoana care le-a acordat. În cazul în care o persoană, prin comunicare specială adresată unui terţ sau prin comunicare pu­blică, a anunţat că împuterniceşte o altă persoană cu dreptul de a o reprezenta, ultima are dreptul de reprezentare în primul caz faţă de terţul indicat, iar în al doilea caz faţă de orice altă persoană. Împu­ternicirile de reprezentare se păs­trează până la anulare în ordinea în care sunt acordate.

Procurile se eliberează pe un termen de până la trei ani. Dvs. puteţi oricând modifica sau retra­ge împuternicirile acordate. Des­pre modificarea sau retragerea împuternicirilor, terţii trebuie anunţaţi prin mijloace adecvate. În cazul nerespectării acestei ce­rinţe, modificarea sau retragerea împuternicirilor nu poate fi opu­să terţilor, cu excepţia cazurilor în care se va dovedi că aceştia ştiau sau trebuiau să ştie despre modificarea sau retragerea împu­ternicirilor în momentul încheie­rii actului juridic.

În instanţa de judecată, puteţi fi reprezentat doar de către un avocat licenţiat care perfectează un mandat ce atestă împuternici­rile acordate în modul stabilit de lege. Mandatul este fără termen. În cazul dat, procura nu este ne­cesară.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand