16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Cererea de chemare în judecată

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Cererea de chemare în judecată
Sfatul avocatului. Cererea de chemare în judecată
dadavarmehr.com

Am scris o cerere de chemare în judecată, dar la cance­laria judecătoriei mi s-a spus că nu este formulată corect şi nu va fi acceptată spre examinare, trebuie să o întoc­mesc în modul stabilit de lege. Cum se scrie o astfel de cerere, ce trebuie să conţină şi cum se procedează dacă nu este formulată corect?

Vasile D., or. Glodeni

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Modul de întocmire a unei cereri de chemare în judeca­tă este reglementat detaliat de Codul de procedură civilă.

Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane ori are un interes pentru constata­rea existenţei sau inexistenţei unui drept trebuie să depună în instanţa competentă o cerere de chemare în judecată.

Potrivit prevederilor legii, în cererea de chemare în judecată se indică: instanţa căreia îi este adresată; numele sau denumi­rea reclamantului, domiciliul ori sediul lui, numărul de identi­ficare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice și întreprin­zători individuali și numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice; dacă re­clamantul este o persoană ju­ridică, datele bancare, numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care cererea se depune de reprezentant dacă recla­mantul locuiește în străinătate, adresa din Republica Moldova unde urmează a i se face co­municările despre proces; numărul de telefon şi alte date de contact ale reclamantu­lui persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică în­registrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor şi alte date de contact ale reclaman­tului persoană juridică; numele sau denumirea pârâtului, domi­ciliul ori sediul lui; numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale pârâtului, în cazul în care reclamantul dispune de aceste date; numele, prenume­le, adresa, numărul de telefon, adresa electronică înregistrată în Programul integrat de ges­tionare a dosarelor şi alte date de contact ale reprezentantului reclamantului; esenţa încălcă­rii sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau in­tereselor legitime ale reclaman­tului, pretenţiile lui; circumstan­ţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pre­tenţiile şi toate probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii; lista probelor anexate; lista probelor reclama­te; cererile de reclamare a pro­belor, efectuare a expertizei, numire/recuzare a expertului, alte cereri formulate; preten­ţiile reclamantului către pârât; valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată; date despre respectarea procedurii de solu­ţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară, dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul părţilor; documentele anexate la cerere.

Cererea de chemare în jude­cată trebuie să fie dactilografia­tă şi se semnează de reclamant sau de reprezentantul lui împu­ternicit în modul stabilit.

La cererea de chemare în ju­decată se anexează: copiile de pe cererea de chemare în jude­cată şi de pe înscrisuri, certifi­cate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pârâţi şi de in­tervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rând de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu origina­lul. Dacă înscrisurile şi cererea de chemare în judecată sunt făcute într-o limbă străină, in­stanţa dispune prezentarea tra­ducerii lor în modul stabilit de lege; copia de pe actul de iden­titate al reclamantului persoană fizică; dovada de plată a taxei de stat; documentele care cer­tifică circumstanţele pe care re­clamantul îşi întemeiază preten­ţiile şi copiile de pe aceste do­cumente pentru pârâţi şi inter­venienţi, dacă aceştia nu dispun de ele; documentele care con­firmă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului, dacă respectarea acestei proce­duri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor; docu­mentul ce legalizează împuter­nicirile reprezentantului; copia de pe cererea de reclamare a probelor; copia de pe cererea de efectuare a expertizei; copia de pe cererea de numire/recu­zare a expertului; copiile de pe alte cereri formulate.

La cererea de chemare în ju­decată, reclamantul poate anexa şi alte documente şi demersuri.

Cererile de reclamare a pro­belor, de efectuare a expertizei, precum şi alte cereri se depun fie odată cu cererea de chemare în judecată, fie în cadrul pregă­tirii cauzei pentru dezbateri ju­diciare.

Cererea de chemare în jude­cată introdusă în instanţă se re­partizează, în termen de 24 de ore, judecătorului sau, după caz, completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Pro­gramului integrat de gestionare a dosarelor.

Judecătorul care a primit cererea de chemare în judeca­tă spre examinare verifică dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. Printr-o în­cheiere nesusceptibilă de recurs, judecătorul acceptă cererea de chemare în judecată în decurs de cinci zile de la repartizare.

Dacă cererea de chemare în judecată nu întruneşte exigen­ţele prevăzute de lege, judecă­torul emite, în cel mult cinci zile de la repartizarea cererii, o în­cheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicând persoanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi acordându-i un termen rezonabil pentru lichida­rea neajunsurilor.

Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen toate cerinţele enumerate în în­cheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data pre­zentării iniţiale în judecată. În caz contrar, ea nu se consideră depusă şi, împreună cu actele anexate, se restituie reclaman­tului printr-o încheiere judecă­torească ce poate fi atacată cu recurs.

Instanţa de judecată poate refuza să primească cererea de chemare în judecată sau să o re­stituie.

Judecătorul refuză să pri­mească cererea de chemare în judecată dacă: cererea nu urmează a fi judecată în instan­ţă judecătorească în procedură civilă; există o hotărâre judecă­torească irevocabilă cu privire la un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri sau o încheie­re judecătorească prin care se admite încetarea procesului în legătură cu faptul că reclaman­tul a renunţat la acţiune sau că între părţi s-a încheiat o tran­zacţie; reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă retragerea a fost acceptată de instanţă; aceasta este depusă de un organ, organizaţie sau o per­soană în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legiti­me ale unei alte persoane fără împuterniciri; există o hotărâ­re arbitrală, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi teme­iuri; reclamantului şi/sau pârâ­tului îi lipseşte capacitatea de folosinţă.

În decursul a cinci zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul dispune, printr-o încheiere moti­vată, refuzul de primire a cererii şi remite reclamantului încheie­rea şi cererea cu toate documen­tele anexate.

Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare în judecată exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pârât, cu acelaşi obiect şi aceleaşi te­meiuri.

În decurs de cinci zile, prin încheiere, judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă: reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prea­labilă a cauzei pe calea extraju­diciară; instanţa nu este compe­tentă să judece cauza; cererea a fost depusă de o persoană care, în cauza civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drep­turilor procedurale civile; soţul a înaintat acţiunea de desfacere a căsătoriei fără consimţămân­tul soţiei, în timpul sarcinii sau în primul an de la naşterea co­pilului; cererea nu este semnată ori este semnată de o persoană neîmputernicită de a o semna ori este semnată fără a se indica funcţia semnatarului; cererea a fost depusă în numele persoa­nei interesate de către o persoa­nă neîmputernicită de a porni şi a susţine procesul; la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri; recla­mantul îşi retrage cererea înainte de emiterea încheierii privind in­tentarea procesului; la depune­rea cererii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Restituirea cererii de chemare în judecată nu exclude posibi­litatea adresării repetate în ju­decată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune, împotriva ace­luiaşi pârât, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri dacă reclaman­tul a lichidat încălcările.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand