17 iunie 2024
Chisinau
Social

Seminare educaționale organizate cu participarea sindicaliștilor de la noi

Loading
Social Seminare educaționale organizate cu participarea sindicaliștilor de la noi
Seminare educaționale organizate cu participarea sindicaliștilor de la noi
facebook.com

Recent, un grup de activiști sindicali din Federația Sindi­catelor Lucrătorilor din In­dustria Constructoare de Au­tomobile și Mașini Agricole și din Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” s-a în­tors din orașul Ankara, capi­tala Turciei, unde a participat la un curs de instruire privind familiarizarea activiștilor sin­dicali din Moldova cu bunele practici de negociere și înche­iere a contractelor colecti­ve de muncă din cadrul „Türk Metal”, aplicabile conform legislației Turciei.

Participanții la acest seminar au evidențiat că scopul contractului colectiv de muncă (CCM) este de a menține activitatea eficientă și or­donată, de creștere a nivelului de producție, de a echilibra drepturile și beneficiile ambelor părți, de a menține încrederea reciprocă și parteneriatul de afaceri și de a găsi compromisul atunci când apar situații dificile.

De asemenea, s-a remarcat faptul că lucrătorii non-sindicali pot bene­ficia de prevederile CCM, cu condiția plății sindicatului respectiv a unei contribuții de solidaritate, egală cu cotizația membrului de sindicat. În acest context, menționăm că cotizația de membru de sindicat la colegii din Turcia constituie 3,33% din salariu.

Un deosebit interes a prezentat pentru participanții la acest seminar educațional și examinarea litigiilor de muncă, a plângerilor lucrătorilor, le­gate de implementarea Contractului colectiv de muncă. În cazul unei ase­menea plângeri, se creează o comisie de soluționare a litigiilor, formată pe principii de paritate. Decizia luată de comisie este una definitivă.

Dacă comisia de soluționare a li­tigiilor nu a reușit să rezolve litigiul, problema este adresată Curții de ar­bitraj pentru examinare, în conformi­tate cu prevederile din Legea muncii. În acest sens, menționez că sindi­catele din R. Moldova, pe parcursul a mai mult de 10 ani, insistă asupra creării unui asemenea arbitraj pen­tru examinarea litigiilor de muncă, însă, cu regret, nu prea am avansat în soluționarea acestei probleme. Con­sider că este binevenită propunerea de a fi creată o asemenea instanță de judecată și la noi în țară.

 

Remunerare la care noi nici nu putem visa

Un interes deosebit a prezentat informația cu privire la înlesnirile acordate în baza Contractului colectiv de muncă. Fiind în vizită de schimb de experiență la uzina MAN (con­structoare de autobuze și camioane), am aflat că angajații, în afară de sala­riul cuvenit, mai ridică patru salarii lu­nare și alte suplimente. Salariații mai primesc premii și asistență financiară. Pentru fiecare copil din familie, lucră­torilor li se plătește lunar asistență materială. De asemenea, se achi­tă asistență financiară pentru copii, studenți, compensații pentru mese, pentru transport, pentru anii de servi­ciu. Un interes deosebit a prezentat și capitolul din CCM referitor la măsuri­le de protecție și siguranța sănătății și formarea profesională a lucrătorilor.

În contextul formării profesionale, menționăm că reprezentanții Școlii profesionale nr. 9, care au participat la acest eveniment, au abordat în­trebarea cu privire la posibilitatea de practică a ucenicilor din cadrul aces­tei instituții la uzina MAN. Chestiunea respectivă va fi examinată de către colegii din Turcia, după ce ne vom adresa cu un demers argumentat pentru soluționarea problemei abor­date.

În a doua zi de instruire, președintele Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole și președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” au fost primiți de către președintele Organizației Internaționale Eurasiatice a Metalurgiștilor, Pevrul Kavlak, care s-a interesat de problemele cu care se confruntă sindicatele din R. Moldova în legătură cu criza energetică și a ga­zelor și ne-a informat despre situația de la întreprinderile din Turcia.

Domnia sa ne-a relatat cu bucurie despre înțelegerea cu Guvernul de la Ankara de a purcede la negocieri pentru un nou contract colectiv de muncă. În cadrul acestei întruniri s-a menționat despre participarea activă a reprezentanților noștri la cele mai importante evenimente și manifestări sindicale din cadrul IEMF „Türk Metal”. Am acceptat cu o deosebită plăcere invitația de a participa la centenarul Republicii Turcia și la alte manifestări importante, care se vor desfășura pe parcursul anului 2023.

Delegația a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Dmitri Croitor. La această în­trunire, am vorbit despre programele de sprijin pentru cetățenii Republi­cii Moldova, instruirea studenților la universitățile din Turcia, atrage­rea investițiilor în R. Moldova, crea­rea locurilor de muncă, organizarea stagiilor de practică pentru tinerii specialiști, dar și despre realizarea acordurilor bilaterale dintre Republi­ca Moldova și Turcia.

Exprimăm sincere mulțumiri gru­pului de lucru condus de secretarul general al IEMF, Yusuf Ziya Odabaș, adjunctului secretarului general, Tu­rajon Raupov, secretarului general financiar „Türk Metal”, Murat Salar, ju­ristului de la „Türk Metal”, Burcu Kul, lui Serghei Manastîrli, ghid și transla­tor, cadru didactic, care pe parcursul întregii perioade au fost alături de noi și au organizat programul de in­struire a liderilor sindicali, precum și lucrătorilor de la „Türk Metal”, a căror ospitalitate merită a fi apreciată.

La finele instruirii, fiecare partici­pant a primit Certificat de studii de la conducerea Federației Internaționale Eurasiatice a Metalurgiștilor.

 

Boris BABICI, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand