24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de experţii sindicali

Loading
Без рубрики Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de experţii sindicali
Securitatea şi sănătatea în muncă, promovate de experţii sindicali
proiect-securitate

Foto: vocea.md

Responsabilii de securitate şi sănătate în muncă de la sindicate beneficiază de un program de pregătire în materie, pentru a pu­tea contribui la implementarea directivelor europene şi a cadru­lui legislativ şi normativ în domeniu. Un proiect în acest sens a fost lansat, recent, şi va fi realizat timp de jumătate de an.

 

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a apreciat, în contextul seminarului de lansare a proiectului, că sindicaliştii sunt preocupaţi de probleme­le legate de securitatea şi sănătatea salari­aţilor la locul de muncă.

„Noi am solicitat asistenţă de la Organi­zaţia Internaţională a Muncii (OIM) pen­tru a realiza acest proiect, care este foarte important, deoarece o bună parte din ac­tivităţile confederaţiei se axează pe secu­ritatea şi sănătatea salariaţilor la locul de muncă”, a relevat Mihail Hîncu.

În acest scop, a fost creat şi Inspectora­tul Muncii al Sindicatelor şi a fost încheiat şi un acord de colaborare cu Inspectoratul de Stat al Muncii. În prezent, din cauza că la locul de muncă nu sunt create condiţii adecvate, an de an, sunt semnalate ace­leaşi boli profesionale.

 

g_cnsm

Noi verificăm ce protecţie au salariaţii în timpul activităţii de muncă

 

În acelaşi timp, implicarea specialiştilor de la sindicate în rezolvarea problemelor legate de securitatea şi sănătatea în mun­că, într-o perioadă relativ scurtă de timp, a dat rezultate. Astfel, în unităţile care au organizaţii sindicale primare, se micşorea­ză constant numărul persoanelor trauma­tizate, iar în ultimii ani şi al celor decedate în accidente de muncă.

„Aceasta demonstrează că avem un pro­iect şi o activitate corectă, că este necesar să continuăm lucrul în această direcţie. Există şi un şir de standarde europene ce trebuie să fie implementate în ţara noas­tră şi cred că vom fi în stare să contribuim la atingerea acestui scop”, a concluzionat Mihail Hîncu.

 

Proiect de parteneriat

 

Organizaţia Internaţională a Muncii, cu sprijinul financiar al guvernului norvegi­an şi în parteneriat cu CNSM, a lansat în Republica Moldova acest proiect privind sănătatea şi securitatea în muncă, a speci­ficat în context Ovidiu Jurca, specialist su­perior în domeniul activităţii cu salariaţii în cadrul Biroului Internaţional al Muncii de la Budapesta.

Scopul proiectului este de a racorda legislaţia moldovenească în domeniul să­nătăţii şi securităţii în muncă, dar şi acti­vitatea desfăşurată de experţii sindicali şi, în general, în toate unităţile economice şi sociale, la convenţiile OIM şi directivele europene în materie.

„Este o sarcină deosebit de mare pentru grupul ţintă al acestui proiect de a asimila bune practici şi proceduri, pentru transpu­nerea în practică a principiilor europene legate de sănătatea şi securitatea în mun­că. Îmbunătăţirea standardelor de muncă şi de viaţă ale lucrătorilor este cel mai im­portant lucru din aria noastră de respon­sabilităţi”, a accentuat Ovidiu Jurca.

 

Experienţa altor state

 

Un element important al acestui proiect va fi efectuarea de către grupul ţintă a unei vizite de studiu şi schimb de experienţă în judeţul Iaşi din România. Participanţii vor avea posibilitatea de a vedea la faţa locului cum a început acest proces în ţara vecină în faza de preaderare la Uniunea Europea­nă.

Totodată, experţii sindicali se vor con­vinge cât de valoroasă este implicarea sindicatelor în transpunerea acestor pre­vederi din legislația internaţională şi euro­peană, a subliniat Ovidiu Jurca.

În România, există acum un cadru le­gislativ bine armonizat şi transpus în con­cordanţă cu directivele UE şi convenţiile OIM. Mai este nevoie de ratificarea de către ţara vecină a unei singure convenţii. Aceasta reprezintă doar un proiect de na­tură tehnică, legislativă, deoarece, în prac­tică, prevederile acelei convenţii privind cadrul general de dezvoltare şi aplicare a bunelor practici în materie de sănătate şi securitate în muncă este practic făcută.

 

Practicile moldoveneşti

 

În Republica Moldova există o situaţie destul de bună, un cadru legislativ, un grad înalt de ajustare a acestuia la convenţiile OIM şi directivele europene, a apreciat Ovidiu Jurca. Lipseşte însă o implementa­re unitară şi, mai ales, o practică şi un corp de proceduri care să facă din activitatea de aplicare, de monitorizare şi de susţinere a abordărilor în materie de sănătate şi secu­ritate în muncă o activitate curentă ce nu ar mai avea nevoie de ajustări.

„Cea mai importantă este existenţa unor instituţii responsabile de aplicarea, moni­torizarea şi coerciţia în materie de sănăta­te şi securitate în muncă. Şi aici vorbesc despre un inspectorat de stat al muncii ca autoritate publică centrală puternică, do­tată cu un cadru legislativ corespunzător, cu oameni pregătiţi, cu o infrastructură adecvată cerinţelor pieţei muncii. Nu în ultimul rând, acesta trebuie să fie capabil să colaboreze în condiţii de eficienţă şi de parteneriat cu organizaţiile patronale şi cu cele sindicale”, a remarcat Ovidiu Jurca.

Expertul OIM a adăugat că, în ultimii doi-trei ani, în ţara noastră au fost desfă­şurate mai multe activităţi de instruire şi formare a experţilor sindicali. Astfel, în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă există acum un grup de specialişti ce vor fi parte din instrumentul didactic de transfer al cunoştinţelor în cadrul acestui proiect. Aceştia vor activa, ulterior, în calitate de instructori în cadrul activităţilor care vor fi desfăşurate la nivel municipal şi local.

 

Armonizarea legislaţiei

 

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a precizat că acest proiect este important pentru Inspecto­ratul Muncii al Sindicatelor, prin prisma activităţii de avizare a proiectelor de acte juridice referitoare la securitatea şi sănă­tatea în muncă, elaborate de guvern.

Din cele 26 de directive europene în ma­terie, pe care ţara trebuie să le implemen­teze în urma semnării Acordului de Asoci­ere la Uniunea Europeană, în vigoare sunt doar nouă acte normative, dar şi acestea mai urmează a fi aduse în concordanţă cu normele comunitare.

„Noi ne străduim ca, atunci când ne de­plasăm în vizite de lucru, să verificăm cum sunt respectate dispoziţiile actelor legisla­tive şi normative şi ce protecţie au salaria­ţii în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. Sperăm că vom fi familiarizaţi în cadrul acestui proiect în ceea ce ţine de convenţiile OIM care au fost sau urmează a fi ratificate de ţara noastră. Acum avem spre avizare Convenţia 161, care vizează serviciile de medicină ocupaţională, un document foarte important pentru sănăta­tea salariaţilor la locul de muncă”, a men­ţionat Elena Carchilan.

Şefa Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor a specificat că proiectul „Pregăti­rea sindicaliştilor pentru implementarea directivelor UE în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” este implementat în perioada mai–octombrie 2015. În cadrul lunii mai urmează a fi desfăşurate trei mese rotunde regionale. Totodată, vor fi organizate 15 cursuri de formare a liderilor sindicali, a membrilor comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă de la uni­tăţi etc. În cadrul seminarului de lansare a acestui proiect au fost abordare chestiuni legate de situaţia actuală din ţara noastră privind securitatea şi sănătatea în muncă, cele mai răspândire probleme în asigura­rea unor condiţii sigure de muncă, evalua­rea factorilor de risc. De asemenea, progra­mul seminarului a inclus chestiuni privind convenţiile OIM care au fost sau urmează a fi ratificate de ţara noastră, rolul sindica­telor în implementarea Acordului de Aso­ciere şi racordarea legislaţiei naţionale la directivele comunitare privind securitatea şi sănătatea în muncă etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand