13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”

Loading
Fără categorie Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”
Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”

 

 

sindicons-2

Foto: arhivă personală

Mai multe activităţi realiza­te de la începutul acestui an de reprezentanţii Federaţi­ei „Sindicons” au contribu­it la îmbunătăţirea situaţiei din cadrul întreprinderilor din ramura construcţiilor şi materialelor de construc­ţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Specialistul principal pe secu­ritate şi sănătate în muncă de la aceeaşi federaţie, Tudor Rusu, a precizat pentru „Vocea poporu­lui” că acţiunile respective au fost efectuate în cadrul proiectului „Planificare, monitorizare şi eva­luare”, implementat cu suportul financiar al Federaţiei Sindica­telor Creştine din Olanda şi al „Sindicons”.

Una din principalele activităţi desfăşurate în context ţine de evaluarea riscurilor profesionale. În acest sens, au fost identifica­te 14 întreprinderi la care a fost efectuat acest tip de evaluare, cu participarea specialiştilor de la „Sindicons” şi a reprezentanţilor sindicatelor de la unitate.

Evaluarea s-a axat pe riscurile existente în cadrul diferitelor pro­fesii, dar şi pe lucrările efectuate de salariaţi în timpul orelor de serviciu. Concluziile formulate în urma acestei activităţi permit să fie elaborate recomandări privind echipamentul de lucru şi de pro­tecţie ce trebuie să fie folosit de lucrători şi ce este necesar să în­treprindă conducătorii de unităţi pentru a diminua la minimum sau a evita riscurile profesionale.

 

g_cnsm

Un consiliu va coordona activitatea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă

 

Concomitent, au fost întreprin­se acţiuni de atestare a locurilor de muncă la întreprinderile care nu au făcut acest lucru pentru ul­timii cinci ani. Astfel, Federaţia „Sindicons” a încheiat un con­tract cu o firmă licenţiată, care a efectuat măsurări de laborator la locul de muncă pe banii prevăzuți în cadrul proiectului sus-menţio­nat.

Procesul de atestare a avut deja loc la una dintre unităţile din acest domeniu. În același timp, activităţi similare au fost planifi­cate şi urmează să fie realizate la alte şase companii. Angajatorii acestor întreprinderi sunt intere­saţi să conlucreze în această di­recţie cu sindicatele, care suportă cheltuielile pentru lucrările de atestare a locurilor de muncă.

Cu suportul din partea acelu­iaşi proiect, pe lângă Comisia de ramură pentru consultări şi nego­cieri colective, a fost creat un con­siliu pentru securitate şi sănătate în muncă. Acesta are scopul de a coordona activitatea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, ce sunt create în cadrul întreprinderilor din ramură care dispun de organizaţii sindicale.

În 2013 şi pe parcursul aces­tui an, preşedinţii şi membrii acestor comitete au fost instruiţi în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă, au învăţat cum să desfăşoare şi evalueze activităţi­le respective. În prezent, aceşti specialişti de la întreprinderi, în conlucrare cu reprezentanţii „Sindicons”, participă la elabora­rea planurilor anuale de măsuri pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii în muncă la unităţile din ramura construcţiilor şi materia­lelor de construcţie.

Totodată, a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea unui sistem de normare a muncii în această ramură, alcătuit din 12 reprezentanţi ai sindicatelor, pa­tronatelor şi ai ministerului de resort. Sistemul respectiv urmea­ză a fi definitivat şi finalizat şi va servi ca bază pentru stabilirea normelor de muncă.

Din şirul de activităţi desfăşu­rate în cadrul acestui proiect face parte şi editarea unei broşuri, inti­tulate „Zero accidente şi boli pro­fesionale”. În această lucrare sunt descrise obligaţiile, drepturile şi unele reguli de comportament ce trebuie respectate de salariaţi în timpul efectuării diferitelor lucrări pentru evitarea pericole-lor de accidentare la locul de muncă.

De menţionat că, în prezent, în ţara noastră sunt 107 întreprin­deri în cadrul cărora activează organizaţii sindicale afiliate Fede­raţiei „Sindicons”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și