25 iulie 2024
Chisinau
Social

SA „CET–Nord”, la 60 de ani de activitate

Loading
Social SA „CET–Nord”, la 60 de ani de activitate
SA „CET–Nord”, la 60 de ani de activitate

cet-nord

 

Centrala Electrică cu Termoficare „CET-Nord” SA, care asigură fon­dul locativ al municipiului Bălţi cu energie termică în proporție de 80 la sută, a împlinit recent 60 de ani de activitate.

 

Directorul general al centralei, Ion Ga­lagan, a specificat că actualmente între­prinderea are 520 de angajați. „Aceștia dau dovadă de înalt profesionalism şi depun o muncă enormă pentru dezvoltarea între­prinderii, care are drept obiectiv produce­rea, transportarea și distribuția energiei termice pentru acoperirea necesităților consumatorilor finali din municipiului Bălți”, susţine Ion Galagan.

Directorul a remarcat că, în pofida greutăților cu care s-a confruntat centra­la, utilajul întreprinderii a fost reconstru­it, ceea ce a sporit atractivitatea centralei, prin implementarea a patru proiecte, cu scop de îmbunătățire a calității și fiabilității sistemului de alimentare cu energie termi­că la un tarif accesibil consumatorului.

 

Condiții de muncă de invidiat

 

La întreprindere există o organizație sindicală primară, care întrunește 503 sa­lariaţi. Președintele comitetului sindical, Tudor Patâcinschi, a relatat  că, deși sunt pe diferite poziții, între administrație și reprezentanții salariaților persistă un dia­log social constructiv. Aceasta se datorea­ză faptului că directorul întreprinderii pă­trunde în esența necesităților salariaților, examinează propunerile acestora și este interesat de respectarea actelor normative în vigoare.

În anul 2015, reprezentanții salariați-lor şi administrației au semnat un nou contract colectiv de muncă la nivel de în­treprindere, pentru anii 2016-2020, care, în comparație cu cel precedent, conține un șir de prevederi avantajoase  pentru salariați. Potrivit prevederilor documen­tului, anual, salariaţii sunt asiguraţi de către angajator cu haine de protecție, be­neficiază de ajutoare materiale, valoarea acestora variind de la 200 la 2000 de lei, precum și de indemnizații în caz de deces. De asemenea, cu prilejul Zilei Energeticia­nului, care se serbează anual la 22 decem­brie, salariaţii de la „CET-Nord” ridică premii.

Tudor Patâcinschi a menționat că în ultimii ani la întreprindere s-au îmbună­tăţit  esențial condiţiile de 

muncă: în toa­te încăperile întreprinderii s-au efectuat reparații, s-a procurat mobilier nou, au fost reamenajate cabinele de duș. Toţi sa­lariaţii trec un examen medical o dată în an, cheltuielile respective fiind suportate de administraţie. În timpul liber sau după orele de muncă, angajații de la „CET–Nord” vin la sala de sport a întreprinderii, unde joacă tenis de masă, minifotbal, vo­lei, şah şi dame.

 

A câştigat un proiect de 10 mln. de euro

 

Anual, pentru sporirea productivității muncii, la întreprindere se desfăşoară „Concursul pentru cea mai bună sec­ţie”, care a devenit deja o tradiție. Cea mai bună secție din punct de vedere a protecției muncii, care se plasează pe lo­cul I, este premiată cu cinci mii de lei, cea care se clasează pe locul II – cu trei mii de lei, iar secţia care ocupă locul III ridică un premiu de o mie de lei. În anul curent, pe locul I s-a plasat secţia mecanizare şi transport, condusă de liderul sindical Tu­dor Patâcinschi. Cu banii câştigaţi la acest concurs au fost procurate frigidere şi cup­toare cu microunde.

„Deși  întreprinderea se confruntă cu greutăți de ordin economic, salariile se achită la timp, cu respectarea legislației privind cuantumul minim în sectorul real. Reprezentanții salariaților poarta nego­cieri cu administrația pentru majorarea salariilor, obligând administrația să ducă în acest sens tratative pentru reflectarea acestor cheltuieli la aprobarea tarifelor de către Agenţia Naţională pentru Regle­mentare în Energetică”, a menţionat Tu­dor Patâcinschi. Recent, întreprinderea a câştigat un proiect pentru sprijinirea investițiilor în eficiența energetică, care are un cost total estimat la 10 milioane de euro. Banii obţinuţi dintr-un credit oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi dintr-un grant al Fondului Parteneriatului pentru Eficiență Energe­tică Est– Europeană și de Mediu vor fi folosiţi la instalarea unor motoare cu gaz pentru producerea combinată a căldurii și a energiei electrice, furnizarea de pompe pentru rețeaua de termoficare, ventilatoa­re și convertizoare de frecvență, pentru livrarea și instalarea punctelor termice individuale, precum şi pentru înlocuirea unui cazan de căldură pe bază de cărbune cu un cazan pe biocombustibil.

Toate aceste măsuri sunt îndreptate spre modernizarea întreprinderii, ceea ce, în final, atrage după sine îmbunătățirea condițiilor de muncă și respectarea secu-rității și protecției muncii angajaților.

Președinta Federației Sindicale „Sinde­nergo”, Victoria Niță, a remarcat existența unui dialog eficient și constructiv între reprezentanții angajaților și administrația întreprinderii „CET-Nord” şi a exprimat mulțumiri celor două părţi pentru spri­jin și colaborare în apărarea drepturilor salariaților.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand