22 iulie 2024
Chisinau
Social

Republica Moldova nu a înregistrat evoluții la capitolul respectării drepturilor omului

Loading
Social Republica Moldova nu a înregistrat evoluții la capitolul respectării drepturilor omului
Republica Moldova nu a înregistrat evoluții la capitolul respectării drepturilor omului
drepturile-omului

Foto: semneletimpului.ro

 

În anul 2015, puterea de cumpărare a veniturilor din salarii ale populaţiei a scăzut cu 6,7 %, preţurile la mărfurile de consum şi servicii s-au majo­rat în medie de trei ori comparativ cu anul 2014, iar preţurile la servicii comunale, apă potabilă şi canalizare, energie electrică şi gaze naturale au crescut de circa 7 ori. Date în acest sens se conţin într-un raport întocmit de Oficiul Avocatului Poporului. Raportul a fost făcut public la Chişinău marţi, 29 martie. Mihai Cotorobai, avocat al poporului, a menţionat că în anul trecut Republica Moldova nu a înregistrat evoluţii la capitolul respec­tării drepturilor omului.

 

Majoritatea oamenilor cu dizabilităţi trăiesc în sărăcie

 

Potrivit raportului, mărimea pensiilor de dizabilitate este sub nivelul minimului de existenţă, extrem de mici sunt şi aloca­ţiile sociale de stat. Toate plăţile sociale în­sumate, de care poate beneficia o persoană cu dizabilităţi, nu acoperă minimul de exis­tenţă. Astfel, constată raportul, majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în sără­cie. 98 la sută dintre pensionari au o pensie medie sub nivelul minimului de existenţă, cuantumul minimului de existenţă stabilit pentru pensionari pentru limita de vârstă fiind de 1444 de lei.

Cuantumul salariului minim pe ţară este sub nivelul minimului de existenţă. Econo­mia informală rămâne a fi printre proble­mele majore care afectează piaţa forţei de muncă şi sistemul de securitate socială în Republica Moldova.

Încălcări alarmante ale dreptului la ocro­tirea sănătăţii sunt comise din cauza pro­blemelor de sistem legate de acoperirea cu fonduri din cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, în procedura de exa­minare a petiţiilor şi erorilor medicale, în desfăşurarea procedurii de acreditare în să­nătate şi de atestare a medicilor şi farmaciş­tilor, în respectarea de către lucrătorii medi­cali a dreptului la viaţa privată a pacienţilor, în eficienţa sistemului existent de control şi profilaxie a tuberculozei etc. Oficiul Avoca­tului Poporului constată un grad scăzut de receptivitate a Ministerului Sănătăţii faţă de recomandările ombudsmanului, în speci­al, referitor la cazurile examinate. Sistemul ocrotirii sănătăţii este corupt, fenomenul în cauză la nivel de ţară devine un obstacol major în asigurarea respectării drepturilor omului.

 

În anul 2015, reforma în justiţie a stagnat

 

În anul 2015, reforma în justiţie a stagnat, nu au fost realizate toate acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, nu a fost adoptată în ansamblu Legea cu pri­vire la Procuratură. Pe acest fundal percep­ţia generală despre sistemul judecătoresc în Republica Moldova este una nefavorabilă. Conform rezultatelor Barometrului Opiniei Publice, realizat în noiembrie 2015, se con­stată o descreştere dramatică a încrederii cetăţenilor în justiţie. În noiembrie 2015, doar 12 la sută dintre respondenţi au spus că au încredere în justiţie, faţă de 25% în noiembrie 2010. Astfel, chiar dacă Strategia de reformare a sectorului justiţiei a început a fi implementată în anul 2011 şi sunt vizi­bile anumite îmbunătăţiri, actul de justiţie nu este perceput de cetăţeni ca fiind unul eficient şi de calitate, fapt recunoscut şi de ministrul Justiţiei.

Referitor la respectarea drepturilor omu­lui în regiunea transnistreană şi în zona de securitate, în raport se menţionează că 

re­lele tratamente în locurile de detenţie, în­călcarea sistemică a dreptului la educaţie, a dreptului la proprietate, a libertăţii circu­laţiei sunt doar câteva din problemele care afectează persoanele din regiune. În raport se menţionează că starea de nesiguranţă pentru respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, precum şi în zona de se­curitate în general, este generată nu numai de acţiunile sau inacţiunile autorităţilor din regiunea transnistreană, dar şi de alţi fac­tori.  Printre aceştia se numără lipsa me­canismelor de implementare a acordurilor semnate în procesul de negocieri între au­torităţile constituţionale şi cele de facto de la Tiraspol, neintervenirea sau intervenirea ineficientă a autorităţilor publice centrale în unele cazuri, lipsa unor reglementări legis­lative care ar putea oferi soluţii pe anumite segmente, birocratismul şi neglijenţa sau abuzul în serviciu comis de unii funcţionari ai statului.

 

Condiţiile de detenţie din penitenciare nu s-au îmbunătăţit 

 

În anul 2015, la Oficiul Avocatului Popo­rului au fost înregistrate 12 plângeri privind pretinse acte de tortură şi în 161 de petiţii s-au invocat condiţii neadecvate de detenţie. Comparativ cu anii precedenţi, a scăzut nu­mărul plângerilor pentru acte de tortură şi au crescut cele pe motiv de condiţii inadec­vate în penitenciare. De altfel, în anul 2015, s-a redus uşor numărul de sesizări şi în or­ganele procuraturii, în care s-a invocat apli­carea relelor tratamente: cu 30 de sesizări mai puţine în comparaţie cu anul 2014.

Conform  raportului, situaţia la capitolul condiţii de detenţie din penitenciare nu s-a îmbunătăţit. În ultimii ani, se atestă o dina­mică de creştere a persoanelor aflate în  pe­nitenciare, fiind necesare eforturi conjugate pentru reducerea numărului de deţinuţi. E de notat că în patru condamnări ale autori­tăţilor pentru rele tratamente, Curtea Eu­ropeană pentru Drepturile Omului a făcut trimitere la rapoartele Instituţiei Ombud­smanului. Criza economică a generat sista­rea, din iulie 2015, a finanţării investiţiilor capitale, fiind imposibilă dezvoltarea in­frastructurii în locurile de detenție conform standardelor, inclusiv implementarea pla­nurilor de reconstrucţie a închisorilor.

 

 

Au fost înregistrate

progrese importante

privind respectarea

drepturilor copilului

 

În anul 2015, au fost înregistrate progre­se importante în domeniul respectării drep­turilor copilului. E vorba de crearea unor mecanisme legale şi instituţionale, însă implementarea acestora este defectuoasă din lipsa suportului bugetar necesar, pregă­tirea insuficientă a personalului şi cultura juridică redusă a cetăţenilor. Cele mai gra­ve probleme ţin de prevenirea delincvenţei juvenile, prevenirea abuzului faţă de copii, realizarea dreptului la protecţie socială a copiilor orfani şi a celor în situaţii de risc, realizarea drepturilor copilului în sistemul educaţional.

 

Oficiul Avocatului Poporului susţine iniţiativa CNSM de creare a tribunalelor muncii 

 

Prezent la eveniment, Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, a apreciat susținerea ombudsmanului pe mai multe probleme abordate de sindicaliști. „O preocupare co­mună ține de securitatea angajaților la locul de muncă. Statisticile oficiale arată că nu­mărul de îmbolnăviri profesionale este în scădere, însă situația reală de la întreprin­deri rămâne dramatică. 19% din locurile de muncă din țara noastră prezintă riscuri și condiții nocive de muncă”, a precizat Oleg Budza. În opinia liderului CNSM, este necesară ratificarea de către Parlament a Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor a mai precizat că avocatul po­porului susține și inițiativa sindicatelor pri­vind instituirea instanțelor specializate în jurisdicția muncii, dar și cea cu privire la în­ăsprirea pedepselor pentru patronii care an­gajează informal sau nu respectă prevederile contractelor colective de muncă. Menționăm că CNSM și Oficiul Avocatului Poporului au încheiat în 2015 un nou Acord de colabora­re, prin care părțile s-au angajat să pledeze pentru armonizarea cadrului legal naţional cu standardele internaţionale ce ţin de asi­gurarea drepturilor salariaţilor la muncă, securitatea și sănătatea în muncă, asigura­rea unui nivel decent al pensiilor, protecţia socială a angajaţilor și alte aspecte.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand