25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Repararea prejudiciului material cauzat de angajator. Încălcarea disciplinei de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Repararea prejudiciului material cauzat de angajator. Încălcarea disciplinei de muncă
Repararea prejudiciului material cauzat de angajator. Încălcarea disciplinei de muncă
acte-juridice

Foto: legal.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Repararea prejudiciului material cauzat de angajator

 

guestion

Mă aflu într-un litigiu cu angajatorul, pe motivul nea­chitării unor plăți ce mi se cuvin. Care este modalitatea de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului de către angajator?

 

Evelina Codreanu, Chișinău

 

În cazul apariției unui asemenea litigiu, salariatul trebuie să înain­teze o cerere scrisă angajatorului, prin care să solicite repararea pre­judiciului material respectiv și a celui moral. Angajatorul, la rândul său, este obligat să înregistreze cererea înaintată, s-o examineze și să emită ordinul corespunzător în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducându-l la cunoștința salariatului sub semnătură.

Dacă salariatul nu este de acord cu ordinul angajatorului sau dacă ordinul nu a fost emis în termen de 10 zile calendaristice din ziua în­registrării cererii, salariatul, potrivit art. 332 din Codul muncii, este în drept să se adreseze cu o cerere în instanţa de judecată pentru soluţi­onarea litigiului individual de muncă apărut.

 

Încălcarea disciplinei de muncă

 

guestion

Pentru că am plecat de la lucru cu două ore mai devre­me, fără învoirea administrației, mi s-a tăiat premiul pentru primul trimestru al anului curent. Aş vrea să știu dacă angajatorul era în drept să procedeze astfel.

 

Vasile Mîrza, Ialoveni

 

În conformitate cu alin. (1) al art. 206 din Codul muncii, pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice față de salariat patru tipuri de sancțiuni disciplinare, și anume: avertis­mentul, mustrarea, mustrarea aspră și concedierea (în temeiurile pre­văzute la art. 86, alin. (1), lit. g)-r)). În acelaşi timp, potrivit alin. (3) al art. 206 din Codul muncii, este interzisă aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă.

Prin urmare, în cazul în care salariatul a încălcat disciplina de mun­că, angajatorul este în drept să aplice față de acesta doar sancțiunile prevăzute în alin. (1) al art. 206 din Codul muncii, nu și retragerea primei sau a altor plăți stimulatorii.

 

Constituirea comisiei de conciliere

 

guestion

Pentru soluționarea conflictului colectiv de muncă la întreprinderea noastră, angajatorul, prin ordinul său, a constituit comisia de conciliere, numind inclu­siv reprezentanții salariaților convenabili acestuia. Ordinul angajatorului, în cazul dat, poate servi drept temei pentru includerea reprezentanților salariaților în componența comisiei de conciliere și cine va fi președintele comisiei?

 

Boris Turtă, Orhei

Drept temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc or­dinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului (reprezentanților acestuia) și hotărârea (decizia) respectivă a reprezentanților salariaților. Cu alte cuvinte, fiecare parte a conflictului își numește repre-zentanții săi care constituie comisia de conciliere.

Or, reprezentanții salariaților nu pot fi numiți în comisia de con­ciliere prin ordinul angajatorului. Comisia de conciliere se constituie dintr-un număr egal de reprezentanți ai părților conflictului. Președintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand